دانلود مقاله تحقيق دانلود مقاله تحقيق .

دانلود مقاله تحقيق

پايان نامه شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر جذب سرمايه‌گذاري

تيرماه 1394

 

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

هدف از اين تحقيق شناسايي و الويت بندي عوامل مؤثر بر جذب سرمايه‌گذاري جهت توسعه كسب و كار گردشگري در منطقه آزاد ارس مي‌باشد. روش تحقيق توصيفي از نوع پيماشي بوده و جامعه آماري آن سرمايه‌گذاران و كارشناسان گردشگري منطقه آزاد ارس بوده است. تعداد نمونه انتخابي براي جامعه سرمايه‌گذاران 43 نفر و براي كارشناسان خبره 5 نفر بوده است. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته هست كه شامل دو پرسشنامه، يكي مربوط به سرمايه‌گذاران كسب و كار گردشگري و ديگري مربوط به كارشناسان سرمايه‌گذاري و گردشگري مي‌باشد. داده‌ها در دو سطح توصيفي و استنباطي با بهره گرفتن از شاخص‌هاي ميانگين و انحراف معيار و آزمون فريدمن و روش تحليل سلسله مراتبي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج آزمون فريدمن براي نظرات سرمايه‌گذاران نشان داد «عوامل زيرساخت‌ها»، «سطح و مرحله توسعه گردشگري در مقصد و اندازه بازار آن»، «جذابيت‌هاي محيطي»، «عوامل تشويقي و حمايتي»، «دسترسي به اطلاعات»، «قوانين و مقررات كسب و كار»، «عوامل سياسي و اجتماعي»، «شرايط اقتصادي» و «عوامل مكاني و جغرافيايي» و نتايج تحليل سلسله مراتبي براي كارشناسان نشان داد «عوامل زيرساخت‌ها»، «جذابيت‌هاي محيطي»، «عوامل تشويقي و حمايتي»، «شرايط اقتصادي»، «سطح و مرحله توسعه گردشگري در مقصد و اندازه بازار آن»، «عوامل سياسي و اجتماعي»، «عوامل مكاني و جغرافيايي»، «قوانين و مقررات كسب و كار» و «دسترسي به اطلاعات» به ترتيب بيشترين ارجحيت را در جذب سرمايه‌گذاري براي توسعه كسب و كار گردشگري دارند. در راستاي رسيدن به نظر واحد بين سرمايه‌گذاران و كارشناسان گردشگري، عوامل با رتبه نزديك به هم در يك سطح قرار داده شد كه در كل چهار سطح تعيين گرديد. اين چهار سطح عبارتند از: 1. سطح ضروري 2. سطح ترجيحي 3. سطح تثبيتي 4. سطح تكميلي.

 

كليد واژه: سرمايه‌گذاري، كسب و كار گردشگري، آزمون فريدمن، تحليل سلسله مراتبي، منطقه آزاد ارس.

فهرست مطالب

1.كليات تحقيق.. 2

1-1)مقدمه. 2

1-2)بيان مسئله. 3

1-3)اهميت و ضرورت انجام تحقيق.. 5

1-4)سوالات تحقيق.. 5

1-4-1)سؤال اصلي.. 5

1-4-2)سوالات فرعي.. 6

1-5)اهداف تحقيق.. 6

1-5-1)هدف اصلي.. 6

1-5-2)اهداف فرعي.. 6

1-6)قلمرو تحقيق.. 7

1-6-1)قلمرو موضوعي.. 7

1-6-2)قلمرو مكاني.. 7

1-6-3)قلمرو زماني.. 7

1-7)استفاده‌كنندگان از تحقيق.. 7

1-8)روش تحقيق.. 8

1-8-1)نوع تحقيق.. 8

1-8-2)روش گردآوري اطلاعات… 8

1-8-3)جامعه و نمونه آماري تحقيق.. 8

1-9) نوآوري تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….9

1-10)مفاهيم واژه‌ها و اصلاحات كليدي.. 9

1-11)تعاريف عملياتي.. 10

1-12)فرآيند انجام تحقيق.. 13

1-13)جمع‌بندي فصل………………………………………………………………………………………………………….15

2.مباني نظري.. 17

2-1)مقدمه. 17

2-2)مفهوم سرمايه‌گذاري.. 17

2-3)نظريه‌هاي سرمايه‌گذاري.. 18

2-4)فرآيند تصميم‌گيري سرمايه‌گذاري.. 20

2-5)كسب و كار گردشگري.. 22

2-6)جايگاه و اهميت سرمايه‌گذاري در كسب و كار گردشگري.. 23

2-7)شرايط و عوامل مؤثر بر جذب سرمايه‌گذاري براي كسب و كار گردشگري.. 25

2-7-1)زيرساخت‌ها 25

2-7-2)جذابيت‌هاي محيطي.. 25

2-7-3)شرايط اقتصادي.. 26

2-7-4)عوامل تشويقي و حمايتي.. 27

2-7-5)عوامل سياسي و اجتماعي.. 27

2-7-6)عوامل مكاني و جغرافيايي.. 28

2-7-7)دسترسي به اطلاعات… 28

2-7-8)قوانين و مقررات كسب و كار 29

2-7-9)سطح و مرحله توسعه گردشگري در مقصد و بازار آن.. 31

2-8)مباني نظري مرتبط با مناطق آزاد. 32

2-8-1)مفاهيم و تعاريف مناطق آزاد. 32

2-8-2)تاريخچه مناطق آزاد. 33

2-8-3)مباني نظري مناطق آزاد در علم اقتصاد. 37

2-8-4)اهداف ايجاد مناطق آزاد. 39

2-9)پيشينه تحقيق.. 40

2-9-1)تحقيقات داخلي.. 40

2-9-2)تحقيقات خارجي.. 45

2-10)چارچوب نظري تحقيق (مدل مفهومي تحقيق) 50

2-11)جمع‌بندي فصل.. 51

3.روش تحقيق.. 55

3-1)مقدمه. 55

3-2)روش تحقيق.. 55

3-3)جامعه آماري تحقيق.. 56

3-4)حجم نمونه و روش نمونه گيري.. 56

3-5)روش هاي گردآوري اطلاعات… 57

3-6)آزمون ابزار (پرسشنامه) 58

3-6-1)آزمون روايي.. 58

3-6-2)آزمون پايايي…………………………………………………………………………………… 58

3-6-3)سازگاري قضاوت ها 60

3-7)روش تجزيه و تحليل داده ها 60

3-7-1)تحليل توصيفي.. 60

3-7-2)تحليل استنباطي.. 61

3-8)مورد مطالعه (منطقه آزاد ارس) 63

3-8-1)جايگاه گردشگري در برنامه‌ريزي توسعه منطقه آزاد ارس…. 64

3-8-2)مزاياي سرمايه گذاري در منطقه آزاد ارس…. 73

3-9) جمع‌بندي فصل……………………………………………………………………………………………………………76

4.تجزيه و تحليل داده ها 79

4-1)مقدمه. 79

4-2)تجزيه و تحليل توصيفي.. 79

4-3)آمار استنباطي.. 83

4-3-1)نتايج حاصل از آزمون فريدمن جهت الويت‌بندي عوامل موثر برجذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري از ديدگاه سرمايه گذاران  83

4-3-2)نتايج حاصل از تحليل سلسله مراتبي جهت الويت‌بندي عوامل موثر بر جذب سرمايه گذاري كسب و كار گردشگري از ديدگاه كارشناسان  102

4-4) جمع‌بندي فصل……………………………………………………………………………………………………….113

5.نتيجه‌گيري و پيشنهادات… 115

5-1)مقدمه. 115

5-2)خلاصه تحقيق و نتايج.. 115

5-3)بحث و بررسي پيرامون سوالات تحقيق.. 116

5-4)بحث و نتيجه گيري.. 119

5-5)پيشنهادات… 123

5-5-1)پيشنهادات مبتني بر نتايج تحقيق.. 123

5-5-2)پيشنهادات براي تحقيقات آينده 125

5-6)محدوديت هاي تحقيق.. 125

5-7)جمع بندي فصل.. 126

فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………..128

پيوست‌ها………………………………………………………………………………………………………………………………….137

 

 

 

 

 

فهرست جدول‌ها

جدول 2-1. مراحل فرايند سرمايه‌گذاري……………………………………………………………………………….  21

جدول 2-2. مؤلفه‌هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………… 52

جدول 1.3. جدول مربوط به ضرايب آلفاي كرونباخ…………………………………………………………………59

جدول 1.4. وضعيت پاسخگويان به تفكيك جنسيت………………………………………………………………80

جدول 2.4. وضعيت پاسخگويان به تفكيك سن……………………………………………………………………..81

جدول 3.4. وضعيت پاسخگويان به تفكيك تحصيلات…………………………………………………………….82

جدول5.4. آمار توصيفي پاسخ‌هاي سرمايه‌گذاران در مورد اهميت عوامل مؤثر بر جذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري…………………………………………………………………………………………84

جدول 6.4. نتايج الويت بندي عوامل اصلي مؤثر بر جذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري توسط آزمون فريدمن………………………………………………………………………………………………………………..84

جدول 7.4. آماره‌هاي آزمون رتبه‌اي فريدمن براي عوامل اصلي مؤثر بر جذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري……………………………………………………………………………………………………………….. 85

جدول 8.4. آمار توصيفي پاسخ‌هاي سرمايه‌گذاران در مورد اهميت عوامل مربوط به زيرساخت بر جذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري…………………………………………………………………………..86

جدول 9.4. نتايج الويت بندي عوامل مربوط به زيرساخت بر جذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري توسط آزمون فريدمن……………………………………………………………………………………………..87

جدول 10.4. آماره‌هاي آزمون رتبه‌اي فريدمن براي عوامل مربوط به زيرساخت برجذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري……………………………………………………………………………………….. 87

جدول 11.4. آمار توصيفي پاسخ‌هاي سرمايه‌گذاران در مورد اهميت عوامل مربوط به سطح و مرحله توسعه گردشگري در مقصد و اندازه بازار آن برجذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري…………………………………………………………………………………………………………………………………..88

جدول 12.4. نتايج الويت بندي عوامل مربوط به سطح و مرحله توسعه گردشگري در مقصد و اندازه بازار آن بر جذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري توسط آزمون فريدمن …………….. 89

جدول 13.4. آماره‌هاي آزمون رتبه‌اي فريدمن براي عوامل مربوط به سطح و مرحله توسعه گردشگري در مقصد و اندازه بازار آن برجذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري………………..89

جدول 14.4. آمار توصيفي پاسخ‌هاي سرمايه‌گذاران در مورد اهميت عوامل مربوط به جذابيت‌هاي محيطي بر جذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري …………………………………….. 90

جدول 15.4. نتايج الويت بندي عوامل مربوط به جذابيت‌هاي محيطي برجذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري توسط آزمون فريدمن……………………………………………………………………………..90

جدول 16.4. آماره‌هاي آزمون رتبه‌اي فريدمن براي عوامل مربوط به جذابيت‌هاي محيطي برجذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري………………………………………………………………………….. 91

جدول 17.4. آمار توصيفي پاسخ‌هاي سرمايه‌گذاران در مورد اهميت عوامل مربوط به عوامل تشويقي و حمايتي بر جذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري……………………………………………92

جدول 18.4. نتايج الويت بندي عوامل مربوط به عوامل تشويقي و حمايتي برجذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري توسط آزمون فريدمن ………………………………………………….92

جدول 19.4. آماره‌هاي آزمون رتبه‌اي فريدمن براي عوامل مربوط به عوامل تشويقي و حمايتي بر جذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري…………………………………………………………………………. 92

جدول 20.4. آمار توصيفي پاسخ‌هاي سرمايه‌گذاران در مورد اهميت عوامل مربوط به دسترسي به اطلاعات بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري…………………………………………………..  93

جدول 21.4. نتايج الويت بندي عوامل مربوط به دسترسي به اطلاعات بر جذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري توسط آزمون فريدمن…………………………………………………………………………… 94

جدول 22.4. آماره‌هاي آزمون رتبه‌اي فريدمن براي عوامل مربوط به دسترسي به اطلاعات بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري…………………………………………………………………………… 94

جدول 23.4. آمار توصيفي پاسخ‌هاي سرمايه‌گذاران در مورد اهميت عوامل مربوط به قوانين و مقررات كسب‌وكار بر جذب سرمايه‌گذاري كسب‌وكار گردشگري…………………………………………… 95

جدول 24.4. نتايج الويت بندي عوامل مربوط به قوانين و مقررات كسب و كار بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري توسط آزمون فريدمن……………………………………………………95

جدول 25.4. آماره‌هاي آزمون رتبه‌اي فريدمن براي عوامل مربوط به قوانين و مقررات كسب و كار بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري………………………………………………………………… 96

جدول 26.4. آمار توصيفي پاسخ‌هاي سرمايه‌گذاران در مورد اهميت عوامل مربوط به عوامل سياسي و اجتماعي بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري………………………………………. 96

جدول 27.4. نتايج الويت بندي عوامل مربوط به عوامل سياسي و اجتماعي بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري توسط آزمون فريدمن……………………………………………………97

جدول 28.4. آماره‌هاي آزمون رتبه‌اي فريدمن براي عوامل مربوط به عوامل سياسي و اجتماعي بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري………………………………………………………………………..97

جدول 29.4. آمار توصيفي پاسخ‌هاي سرمايه‌گذاران در مورد اهميت عوامل مربوط به شرايط اقتصادي بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري…………………………………………………………98

جدول 30.4. نتايج الويت بندي عوامل مربوط به شرايط اقتصادي بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري توسط آزمون فريدمن……………………………………………………………………………………..99

جدول 31.4. آماره‌هاي آزمون رتبه‌اي فريدمن براي عوامل مربوط به شرايط اقتصادي بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري……………………………………………………………………………………….99

جدول 32.4. آمار توصيفي پاسخ‌هاي سرمايه‌گذاران در مورد اهميت عوامل مربوط به عوامل مكاني و جغرافيايي برجذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري……………………………………….100

جدول 33.4. نتايج الويت بندي عوامل مربوط به عوامل مكاني و جغرافيايي بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري توسط آزمون فريدمن………………………………………………. 101

جدول 34.4. آماره‌هاي آزمون رتبه‌اي فريدمن براي عوامل مربوط به عوامل مكاني و جغرافيايي بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري………………………………………………………………………101

جدول 35.4. ميانگين هندسي پاسخ‌هاي كارشناسان در مورد اهميت عوامل اصلي مؤثر بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري و نتايج الويت بندي……………………………………….. 102

جدول 36.4. ميانگين هندسي پاسخ‌هاي كارشناسان در مورد اهميت عوامل مربوط به زيرساخت برجذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري و نتايج الويت بندي…………………… 104

جدول 37.4. ميانگين هندسي پاسخ‌هاي كارشناسان در مورد اهميت عوامل مربوط به جذابيت‌هاي محيطي بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري و نتايج الويت‌بندي…. 105

جدول 38.4. ميانگين هندسي پاسخ‌هاي كارشناسان در مورد اهميت عوامل مربوط به عامل تشويقي و حمايتي برجذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري و نتايج الويت بندي……….106

جدول 39.4. ميانگين هندسي پاسخ‌هاي كارشناسان در مورد اهميت عوامل مربوط به شرايط اقتصادي برجذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري و نتايج الويت بندي……………………….107

جدول 40.4. ميانگين هندسي پاسخ‌هاي كارشناسان در مورد اهميت عوامل مربوط به سطح و مرحله توسعه گردشگري در مقصد و اندازه بازار آن برجذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري و نتايج الويت‌بندي………………………………………………………………………………………………. 108

جدول41.4. ميانگين هندسي پاسخ‌هاي كارشناسان در مورد اهميت عوامل مربوط به عامل سياسي و اجتماعي برجذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري و نتايج الويت بندي…….. 109

جدول 42.4. ميانگين هندسي پاسخ‌هاي كارشناسان در مورد اهميت عوامل مربوط به عامل مكاني و جغرافيايي برجذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري و نتايج الويت بندي…….. 110

جدول 43.4. ميانگين هندسي پاسخ‌هاي كارشناسان در مورد اهميت عوامل مربوط به قوانين و مقررات كسب و كار بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري و نتايج الويت بندي….. 111

جدول 44.4. ميانگين هندسي پاسخ‌هاي كارشناسان در مورد اهميت عوامل مربوط به دسترسي به اطلاعات بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري و نتايج الويت بندي…………………112

جدول 1.5. نتيجه الويت بندي عوامل مؤثر بر جذب سرمايه‌گذاري جهت توسعه كسب و كار گردشگري از ديدگاه سرمايه‌گذاران و كارشناسان …………………………………………………………………118

 

 

 

فهرست اشكال

شكل1-1. مراحل انجام تحقيق……………………………………………………………………………………………….. 15

شكل 1.3. محدوده منطقه آزاد ارس………………………………………………………………………………………  64

 

فهرست نمودارها

نمودار 2-1. چارچوب نظري يا مدل مفهومي تحقيق……………………………………………………………… 51

نمودار 1.4. وضعيت پاسخگويان به تفكيك جنسيت……………………………………………………………… 80

نمودار 2.4. وضعيت پاسخگويان به تفكيك سن………………………………………………………………………81

نمودار 3.4. وضعيت پاسخگويان به تفكيك تحصيلات…………………………………………………………….82

نمودار 1.5. عوامل مؤثر بر جذب سرمايه‌گذاري كسب و كار گردشگري در سطوح مختلف…121

 

 

فصل اوّل:

كليات تحقيق

 

1.      كليات تحقيق

1-1)  مقدمه

در دهه 90 ميلادي، اهميت فضاي كسب وكار به عنوان حلقه ارتباطي فضاي خرد و كلان اقتصادي در ادبيات اقتصادي مطرح شد (دامن‌كشيده و خدا‌ بخش‌زاده، 1391) و امروزه توسعه و شكوفايي بخش بزرگي از اقتصاد جوامع گوناگون وابسته به سازوكارهايي است كه در آن كسب وكارهاي جديد شكل يافته و توسعه مي‌يابند (زيودار و قاسمي،1390).

يكي از فعاليت‌هاي مهم اقتصادي در دنياي كنوني، گردشگري است كه از مهم‌ترين منابع درآمد تعداد زيادي از كشورهاي جهان به حساب مي‌آيد. محدود بودن بسياري از منابع همچون نفت، گاز و كاني‌هاي معدني، دولت‌ها را به تفكر وا داشته است كه از منابع پايدارتري چون ميراث فرهنگي و طبيعي خود بهره‌برداري نموده و با انواع برنامه‌ريزي‌ها، اين ميراث و جذابيت‌هاي آن را تبديل به منابع درآمد اقتصادي نمايند. علاوه بر اين، با اين روش به حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي خود بپردازند (ثروتي و كزازي، 1385). در اين راستا، كشورها براي بهره‌مندي از منافع و درآمدهاي گردشگري، اقدام به توسعه كسب وكار گردشگري كرده‌اند.

براي توسعه كسب و كار گردشگري بايد شرايط مورد نياز را براي حضور سرمايه‌گذاران فراهم كرد. در اين راستا و با عنايت به نقش مؤثر سرمايه‌گذاري در ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد، گسترش منابع درآمدي، افزايش درآمد ملي سرانه و به‌طور كلي رشد و توسعه اقتصادي، بررسي عوامل مؤثر بر سرمايه‌گذاري به لحاظ شناخت توانمندي‌هاي اقتصادي و جهت‌دهي فعاليت‌هاي مولد و اشتغال‌زا از اهميت خاصي در طراحي و مديريت سياست‌هاي اقتصادي كارآ برخوردار است (اسكويي و همكاران، 1391).

1-2) بيان مسئله

بر طبق نظر دوير[1]  و همكارانش (2010) سرمايه‌گذاري گردشگري در مقاصد گردشگري، ظرفيت كلي براي تقاضاي گردشگري را برآورده مي‌كند. به طور كلي سرمايه‌گذاري گردشگري بودجه مورد نياز را براي توسعه پروژه‌هاي گردشگري تأمين مي‌كند (پتري[2]، 2013). اما به دليل اينكه اهداف اقتصادي محرك اصلي ايجاد هر كسب و كار و از جمله كسب و كارهاي گردشگري است. بنگاه‌هاي گردشگري در ابتدا به منافع خود مي‌انديشند (وارنل[3]، 1986). به همين جهت فراهم كردن بسترهاي موردنياز براي حضور سرمايه گذاران ضروري مي باشد.

در اين راستا، به منظور تسريع در انجام امور زيربنايي، عمران و آباداني، رشد و توسعه اقتصادي، سرمايه‌گذاري و افزايش درآمد عمومي، ايجاد اشتغال سالم و مولد، تنظيم بازار كار و كالا، حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه‌اي، توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و ارائه خدمات عمومي، مناطقي تحت عنوان «مناطق آزاد تجاري- صنعتي» تشكيل شد. اين مناطق با برخورداري از مزايا و معافيت‌هاي مختلف يكي از راهكارهاي موردنظر براي رشد و توسعه اقتصادي كشور بوده كه از برنامه اول توسعه موردنظر قرار گرفت (قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي جمهوري اسلامي ايران، 1372).

يكي از مناطق آزاد ايران كه زمان زيادي از ايجاد آن نمي‌گذرد منطقه آزاد ارس است. اين منطقه با برخورداري از موقعيت ژئواكونوميكي ممتاز و دسترسي به بازارهاي بين‌المللي سرمايه و تكيه بر امكانات برجسته توسعه ترانزيت و صادرات مجدد، توانمندي‌هاي بالاي صادراتي و با فراهم‌سازي زيرساخت‌‌هاي توسعه فعاليت‌هاي بازرگاني در كنار گمركات و مراكز تخليه و بارگيري كالا و الگوسازي ورود به سازمان تجارت جهاني  توانسته است در جهت ارتقاي نقش هم پيوندي اقتصاد ملي با اقتصاد جهاني، بسترساز تعامل سازنده كشور با جهان باشد. همچنين اين منطقه به پشتوانه مناطق ارزشمند اكولوژيكي حفاظت‌شده، اقليم مناسب، منابع غني آب، ذخيره‌گاه‌هاي بين‌المللي جنگلي، محيط‌زيست مطلوب و قابليت‌هاي توسعه گردشگري در زمينه‌هاي تاريخي، فرهنگي، طبيعي و ورزشي، در حال تبديل‌شدن به يك منطقه بين‌المللي گردشگري، تفريحي، سلامتي و درماني است. در اين راستا، توسعه كسب و كار گردشگري به عنوان يكي از استراتژي توسعه اقتصادي اين منطقه در نظر گرفته شده است (خلاصه منشور توسعه منطقه آزاد تجاري  صنعتي ارس، 1389).

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد

با توجه به اينكه سرمايه‌گذاري پيش‌نياز توسعه كسب و كار گردشگري است، به منظور جذب سرمايه‌گذاري و افزايش آن، بايد بتوان فضاي مناسب را براي آن فراهم آورد. در اين راستا شناسايي عوامل مؤثر بر سرمايه‌گذاري و اولويت‌بندي آن جهت توسعه كسب و كار گردشگري، اين شرايط را فراهم 

پايان نامه شناسايي و اولويت‌بندي عوامل مؤثر بر جذب سرمايه‌گذاري

 

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۷:۲۵ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه رتبه بندي عوامل موثر بر بازاريابي اينترنتي

 

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

در اين پژوهش به شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر بازاريابي اينترنتي در شركت فراورده هاي نسوز ايران پرداخته شد. اين مطالعه از ديد روش از نوع پژوهش هاي توصيفي، از منظر هدف كاربردي، به لحاظ شيوه گردآوري اطلاعات پيمايشي و به طور مشخص مبتني بر روش هاي آمار استنباطي است. جامعه آماري اين تحقيق كليه پرسنل ستادي شركت فراورده هاي نسوز ايران كه شامل 182 نفر مي باشد،است.از اين تعداد 124 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده و پرسشنامه شناسايي عوامل موثر در بين آنها توزيع شده و با جمع آوري پرسشنامه ها و تحليل آنها عواملي كه در شركت فراورده هاي نسوز ايران بر بازاريابي اينترنتي موثرند شناسايي شدند. به طور كلي عوامل تاييد شده شامل: عوامل مرتبط داخلي (فرهنگ داخلي سازمان، برنامه هاي آموزشي سازمان)، عوامل مرتبط خارجي(امنيت، روابط موفق سازمان)، عوامل مرتبط با استراتژي (تعهد و حمايت مديران عالي، تعيين اهداف استراتژيك، ادغام اينترنت با استراتژي بازاريابي، همكاري مناسب با همكاران استراتژيك، مشتريان و مخاطبين بالقوه)، عوامل مرتبط با وب سايت شركت (اثربخشي بازاريابي سايت)، عوامل بين المللي (درك محيط بازارهاي خارجي، محدوديت هاي فرهنگي، سيستم تحويل بين المللي) مي باشند. پس از شناسايي عوامل موثر بر بازاريابي اينترنتي عوامل تاييد شده رتبه بندي شدند. جهت رتبه بندي عوامل، پرسشنامه استاندارد تاپسيس بين مديران شركت فراورده هاي نسوز ايران توزيع شده و پس از جمع آوري پرسشنامه ها با روش تاپسيس خاكستري،عوامل موثر رتبه بندي شدند كه رتبه به دست آمده عوامل به ترتيب:1- عوامل مرتبط با وب سايت شركت؛ 2- عوامل مرتبط با محيط سازمان؛ 3- عوامل درون سازماني؛4 – عوامل مرتبط با راهبرد بازاريابي؛ 5- عوامل مرتبط با بعد جهاني شركت به دست آمد.

 

واژگان كليدي: بازاريابي اينترنتي، تاپسيس خاكستري، شركت فراورده هاي نسوز ايران.

فهرست مطالب

فصل اول كليات، مفاهيم و تعاريف تحقيق…………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-1- بيان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2- اهميت و ضرورت تحقيق……………………………………………………………………………………………………………..4

1-3- اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………..5

1-4- سوالات يا فرضيه‌هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………5

1-5- تعاريف نظرياتي و عملياتي…………………………………………………………………………………………………………..6

فصل دوم؛ مباني نظري و ادبيات تحقيق……………………………………………………………………………………………………10

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………11

2-1- بازاريابي……………………………………………………………………………………………………………………………………..11

2-1-1- كانال بازاريابي ……………………………………………………………………………………………………………………….16

2-1-1-1- سطوح كانال……………………………………………………………………………………………………………………….17

2-1-2- فرايند بازاريابي……………………………………………………………………………………………………………………….17

2-1-3- سير تحول بازاريابي………………………………………………………………………………………………………………..19

2-1-4- بازاريابي الكترونيكي ……………………………………………………………………………………………………………..21

2-2- بازاريابي اينترنتي…………………………………………………………………………………………………………………………22

2-2-1- نقش اينترنت در بازاريابي ………………………………………………………………………………………………………23

2-2-1-1- بازاريابي مبتني بر وب ……………………………………………………………………………………………………….31

2-2-2- كانال هاي آنلاين …………………………………………………………………………………………………………………..34

2-2-3- استراتژي بازاريابي اينترنتي …………………………………………………………………………………………………….35

2-2-3-1- استراتژي بازاريابي اينترنتي يكپارچه ………………………………………………………………………………….37

2-2-4- ‌مدل هاي ‌بازاريابي‌الكترونيكي…………………………………………………………………………………………………38

2-2-4-1- مدل 7c بازاريابي اينترنتي………………………………………………………………………………………………… 38

2-2-4-2-مدل7s بازاريابي اينترنتي……………………………………………………………………………………………………..40

2-2-4-3- مدل 5s………………………………………………………………………………………………………………………..42

2-2-4-4- مدل آميخته بازاريابي (4s) ………………………………………………………………………………………………..43

2-2-4-5- مدل آميخته ي بازاريابي الكترونيكي ………………………………………………………………………………….46

2-2-5- اهداف بازاريابي اينترنتي…………………………………………………………………………………………………………51

2-2-6- كاربرد بازاريابي اينترنتي ………………………………………………………………………………………………………..53

2-2-7- مزاياي بازاريابي اينترنتي…………………………………………………………………………………………………………54

2-2-8- چالش هاي بازاريابي اينترنتي………………………………………………………………………………………………….59

2-3- بازاريابي سنتي در مقابل بازاريابي اينترنتي ………………………………………………………………………………….63

2-4- اثربخشي بازاريابي اينترنتي………………………………………………………………………………………………………….65

2-5- ابعاد مولفه هاي شناسايي شده …………………………………………………………………………………………..75

2-6-  پژوهش هاي مرتبط…………………………………………………………………………………………………………………..76

2-6-1- پيشينه پژوهش در جهان…………………………………………………………………………………………………………76

2-6- 2- پيشينه پژوهش در ايران……………………………………………………………………………………………………….77

2-7- جمع بندي………………………………………………………………………………………………………………………………….79

فصل سوم؛ روش شناسي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………..80

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………81

3-1- روش تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………….81

3-2- جامعه آماري و نمونه تحقيق……………………………………………………………………………………………………….82

3-3- روايي پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………….84

3-4- پايايي داده‏هاي جمع‏آوري شده…………………………………………………………………………………………………..85

3-5- ابزار جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات………………………………………………………………………………………………85

3-6- روش تجزيه و تحليل داده‌ها ……………………………………………………………………………………………………..90

3-6-1- آزمون t………………………………………………………………………………………………………………………………….91

3-6-2-روش تاپسيس…………………………………………………………………………………………………………………………92

3-6-2-1- مراحل  روش تاپسيس خاكستري………………………………………………………………………………………..92

فصل چهارم؛ تجزيه و تحليل داده ها………………………………………………………………………………………………………..96

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………97

4-1-متغيرهاي توصيفي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….97

4-1-1- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير جنسيت……………………………………………………………97

4-1-2-مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير ميزان تحصيلات………………………………………………..98

4-1-3- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير تجربه كاري……………………………………………………..99

4-1-4- مطالعه توصيفي نمونه آماري با توجه به متغير تجربه كاري……………………………………………………100

4-2-پرسش هاي تحقيق و نتايج حاصل ازپاسخ به آن ها……………………………………………………………………100

4-3- روش تجزيه و تحليل داده ها …………………………………………………………………………………………………..101

4-3-1- آزمون اعتبار يابي ابزار تحقيق……………………………………………………………………………………………….102

4-3-2-انجام آزمون تعيين توزيع داده ها(تبعيت داده ها از توزيع نرمال)……………………………………..103

4-3-3- آزمون فرضيه هاي مرتبط با تاييد عوامل مورد بررسي…………………………………………………………..105

4-4- تاپسيس خاكستري جهت تعيين اهميت نسبي عوامل شناسايي شده……………………………………………131

فصل پنجم؛ نتيجه گيري، پيشنهادها و بيان محدوديت ها…………………………………………………………………………137

5-1- جمع بندي……………………………………………………………………………………………………………………………..138

5-2- روش تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………………138

5-3- نتيجه گيري و يافته ها ……………………………………………………………………………………………………………..140

5-4- محدوديت­هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….142

5-5- پيشنهادات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………..143

5-5-1- پيشنهادات كاربردي………………………………………………………………………………………………………………143

5-5-2- پيشنهادات پژوهشي براي پژوهش هاي آينده………………………………………………………………………..144

فهرست منابع

منابع فارسي……………………………………………………………………………………………………………………………………….146

منابع لاتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………147

پيوست ها

پيوست شماره 1: پرسشنامه شماره 1……………………………………………………………………………………………………151

پيوست شماره 2: پرسشنامه شماره 2……………………………………………………………………………………………………153

پيوست شماره 3: محاسبه پايايي…………………………………………………………………………………………………………..155

پيوست شماره 4: محاسبات تاپسيس……………………………………………………………………………………………………157

چكيده انگليسي…………………………………………………………………………………………………………………….173

 

فهرست جداول

جدول 2-1: مراحل تكوين و تبديل فلسفه بازاريابي……………………………………………………………………….21

جدول 2-2: جنبه هاي مدل 7s……………………………………………………………………………………………………40

جدول 2-3: مزاياي بازاريابي اينترنتي از ديدگاه كينگ و چي……………………………………………………………58

جدول 2-4: بازاريابي سنتي در مقابل بازاريابي اينترنتي……………………………………………………………………64

جدول 3-1- نتايج آزمون پايايي پرسشنامه به روش آلفاي كرونباخ…………………………………………………..85

جدول 3-2 جزئيات سؤالات جمعيت شناختي……………………………………………………………………………….87

جدول 3-3 – مدل تحليلي پژوهش (گويه هاي اصل پرسشنامه) براي «عوامل موثر بر بازار يابي اينترنتي»…………………………………………………………………………………………………………………………………….87

جدول 3-4 – طيف امتيازدهي به عوامل در پرسشنامه اول……………………………………………………………….89

جدول 3-5- طيف امتيازدهي وزن معيارها…………………………………………………………………………………….89

جدول 3-6 – طيف امتيازدهي رتبه عوامل……………………………………………………………………………………..90

جدول 4-1- ضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه تحقيق……………………………………………………………………103

جدول 4-2: ماتريس فردي مقايسه عوامل……………………………………………………………………………………132

جدول 4-3: ماتريس فاصله از بهترين و بدترين گزينه به ازاي هر تصميم گيرنده……………………………..134

جدول 4-4: نسبت نزديكي به راه حل ايده آل مثبت به ازاي هر تصميم گيرنده………………………………..135

جدول 4-5: متوسط هندسي نسبت نزديكي كليه تصميم گيرندگان………………………………………………….136

جدول 4-6: رتبه هر يك از عوامل بر اساس نسبت نزديكي كل …………………………………………………….136

جدول 5-1: رتبه هر يك از عوامل برآمده از تاپسيس خاكستري…………………………………………………….140

 

 

فهرست نمودارها

شكل 2-1) مدل آميخته بازاريابي الكترونيكي…………………………………………………………………………….46

شكل 4-1) توزيع فراواني نمونه آماري از نظر جنسيت……………………………………………………………….97

شكل 4-2) توزيع فراواني نمونه آماري از نظر تحصيلات……………………………………………………………98

شكل 4-3) توزيع فراواني نمونه آماري از نظر تجربه كاري………………………………………………………….99

شكل 4-4) توزيع فراواني نمونه آماري از نظر رده سازماني………………………………………………………..100

شكل 4-5) فلوچارت استخراج مدل ساختاري تحقيق……………………………………………………………….101

شكل 4-6) سلسله مراتب تعيين اهميت نسبي عوامل تأثيرگذار ………………………………………………..132

 

 

فصل اول

كليات، مفاهيم و تعاريف تحقيق

 

مقدمه

در اين فصل از تحقيق به بيان مباني بنيادي تحقيق، يعني بيان مسئله تحقيق، بيان ضرورت و اهميت تحقيق، اهداف تحقيق، سوالات تحقيق، تعاريف مربوط به متغيرهاي تحقيق پرداخته شده و در فصول بعد ادبيات تحقيق، روش تحقيق، تجزيه و تحليل داده‌ها و نهايتاً گزارش نتايج بدست آمده از تحقيق بيان    مي شود.

1-1- بيان مسأله

رقابت در صحنه بازارهاي بين المللي، شركت ها را وادار مي سازد تا براي پاسخگويي به نياز مشتريان و بازارها، بهبود كيفيت محصولات خود به فناوري پيشرفته و موثر دانش بازار روي آورند و اينترنت به عنوان ابزاري براي افزايش كارايي تجاري مورد پذيرش همگان در بازارهاي جهاني قرار گرفته است.(سامي[1]، 1998: 418)

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد

در بسياري از شركت ها اين تفكر رو به رشد است كه اينترنت براي هميشه پارادايم بازاريابي سنتي كه متكي بر بازاريابي انبوه و ارتباط از راه دور با مشتريان است را به چالش كشيده است. اينترنت اين امكان را فراهم ساخته كه شركت ها بتوانند بر بازاريابي رابطه مدار كه فراتر از بازاريابي مشتري گرا است تاكيد كنند. در بازاريابي رابطه مدار اين امكان توسط شركت ها فراهم مي شود كه از طريق اينترنت با مشتريان ارتباط مستقيم و 

پايان نامه رتبه بندي عوامل موثر بر بازاريابي اينترنتي

 

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۷:۲۵ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه شناسايي عوامل كليدي موفقيت بر تجربه ي مشتري

 

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فصل اول:كليات پژوهش

۱-۱-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-2-بيان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1-3-هدف تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-4-سؤالات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 3

1-5-فرضيه‌هاي و مدل مفهومي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………… 4

1-6- نوع تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 5

1-7-روش گردآوري داده ها………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-8-تعريف متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………… 6

1-7-خلاصه و جمع‌بندي فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………. 11

فصل دوم: ادبيات پژوهش

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12

۲-۲- مباني نظري………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12

2-2-1- مديريت تجربه مشتري……………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-2-2- بانكداري…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

2-3-پيشينه تجربي…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

2-3-1- مطالعات خارجي………………………………………………………………………………………………………………………….. 16

2-۳-۲-مطالعات داخلي…………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

2-4- خلاصه فصل دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

فصل سوم: روش تحقيق

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

3-2-نوع تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

۳-۳- مدل تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 32

3-4- فرضيه‌هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 34

3-5-جامعه و نمونه آماري……………………………………………………………………………………………………………………………… 34

3-6-روش گردآوري داده‌ها………………………………………………………………………………………………………………………….. 35

3-7-روايي و پايايي پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………. 35

3-8- روش تجزيه و تحليل داده‌ها…………………………………………………………………………………………………………………… 39

3-9- خلاصه فصل سوم………………………………………………………………………………………………………………………………… 40

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

۴-۱- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

4-2- تجزيه و تحليل داده ها…………………………………………………………………………………………………………………………… 42

4-2-1- تحليل توصيفي……………………………………………………………………………………………………………………………… 42

4-2-2- تحليل تك متغيره داده ها……………………………………………………………………………………………………………….. 44

 

4-2-3-تحليل دو متغيره داده ها………………………………………………………………………………………………………………….. 44

4-۲-۴- تحليل چند متغيره………………………………………………………………………………………………………………………….. 45

4-۲-۵- تحليل رگرسيون خطي…………………………………………………………………………………………………………………… 51

4-2-6-تحليل سلسله مراتبي……………………………………………………………………………………………………………………….. 62

4-3- خلاصه فصل چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………… 67

فصل پنجم: نتيجه گيري

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

5-2- مروري بر چهارچوب كلي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………. 69

5-3- يافته هاي پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………. 69

5-4- بحث و نتيجه گيري……………………………………………………………………………………………………………………………….. 70

۵-۵- پيشنهادات پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….. 77

5-6- محدوديت هاي پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………… 77

5-7- خلاصه فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

 

منابع و مآخذ

منابع فارسي………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 82

منابع لاتين…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 83

پيوست ها

پرسشنامه مشتريان………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 85

پرسشنامه AHP………………………………………………………………………………………………………… 87

تحليل هاي آماري SPSS……………………………………………………………………………………………………………………………… 91

تحليل هايAHP……………………………………………………………………………………………………… 105


جدول 2-1 خلاصه مطالعات خارجي……………………………………………………………………………………………………………….. 29

جدول 2-2خلاصه مطالعات داخلي………………………………………………………………………………………………………………….. 30

جدول 3-1 منابع پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………. 32

جدول 3-2 متغير هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………… 37

جدول 3-3ضريب پايايي پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………… 38

جدول 4-1 فراواني جنسيت پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………………………………… 42

جدول 4-2 فراواني سن پاسخ دهندگان ……………………………………………………………………………………………………………. 43

جدول 4-3 فراواني سطح تحصيلات پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………… 43

جدول 4-4 آمار توصيفي متغير هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………….. 44

جدول 4-5 ضريب همبستگي اسپيرمن متغير ها ………………………………………………………………………………………………….. 45

جدول 4-6 تحليل واريانس تعامل مشتري………………………………………………………………………………………………………….. 46

جدول 4-7 تحليل واريانس حضور مشتريان ديگر………………………………………………………………………………………………. 46

جدول 4-8 تحليل واريانس محيط ارائه خدمات ………………………………………………………………………………………………… 46

جدول 4-9 تحليل واريانس تسهيلات ………………………………………………………………………………………………………………. 47

جدول 4-10 تحليل واريانس فرآيند خدمات……………………………………………………………………………………………………… 47

جدول 4-11 تحليل واريانس تركيب فعاليت هاي بازاريابي و فروش ……………………………………………………………………… 48

جدول 4-12 تحليل واريانس عناصر كاركردي آنلاين ………………………………………………………………………………………… 48

جدول 4-13 تحليل واريانس افزايش ارزش ……………………………………………………………………………………………………… 49

جدول 4-14 تحليل واريانس سرعت ……………………………………………………………………………………………………………….. 49

جدول 4-15 تحليل واريانس خدمات اصلي………………………………………………………………………………………………………. 49

جدول 4-16 تحليل واريانس عناصر خوشايند آنلاين ………………………………………………………………………………………….. 50

جدول 4-17 تحليل واريانس فضاي هنري آنلاين ………………………………………………………………………………………………. 50

جدول 4-18 تحليل واريانس كاركنان………………………………………………………………………………………………………………. 51

جدول 4-19 تحليل واريانس سفارشي سازي …………………………………………………………………………………………………….. 51

جدول 4-20 تحليل رگرسيون تعامل مشتري………………………………………………………………………………………………………. 52

جدول 4-21 تحليل رگرسيون حضور مشتريان ديگر…………………………………………………………………………………………… 53

جدول 4-22 تحليل رگرسيون محيط ارائه خدمات…………………………………………………………………………………………….. 54

جدول 4-23 تحليل رگرسيون تسهيلات……………………………………………………………………………………………………………. 54

جدول 4-24 تحليل رگرسيون فرآيند خدمات……………………………………………………………………………………………………. 55

جدول 4-25 تحليل رگرسيون تركيب فعاليت هاي بازاريابي و فروش…………………………………………………………………….. 56

جدول 4-26 تحليل رگرسيون عناصر كاركردي آنلاين……………………………………………………………………………………….. 57

جدول 4-27 تحليل رگرسيون افزايش ارزش…………………………………………………………………………………………………….. 57

جدول 4-28 تحليل رگرسيون سرعت………………………………………………………………………………………………………………. 58

 

جدول 4-29 تحليل رگرسيون خدمات اصلي…………………………………………………………………………………………………….. 59

 

جدول 4-30 تحليل رگرسيون عناصر خوشايند آنلاين…………………………………………………………………………………………. 59

جدول 4-31 تحليل رگرسيون فضاي هنري آنلاين……………………………………………………………………………………………… 60

جدول 4-32 تحليل رگرسيون كاركنان…………………………………………………………………………………………………………….. 61

جدول 4-33 تحليل رگرسيون سفارشي سازي……………………………………………………………………………………………………. 61

جدول 4-34 ماتريس  مقايسات زوجي معيارهاي اصلي پژوهش…………………………………………………………………………… 62

جدول 4-35 اولويت بندي معيارهاي اصلي موفقيت بر تجربه مشتري…………………………………………………………………….. 62

جدول 4-36 ماتريس مقايسات زوجي زير معيارهاي بعد حسي……………………………………………………………………………… 63

جدول 4-37 اولويت بندي زير معيارهاي بعد حسي…………………………………………………………………………………………….. 63

جدول 4-38 ماتريس مقايسات زوجي زير معيارهاي بعد انگيزشي…………………………………………………………………………. 63

جدول 4-39 اولويت بندي زير معيارهاي بعد انگيزشي………………………………………………………………………………………… 64

جدول 4-40 ماتريس مقايسات زوجي زير معيارهاي بعد شناختي…………………………………………………………………………… 64

جدول 4-41 اولويت بندي زير معيارهاي بعد شناختي………………………………………………………………………………………….. 64

جدول 4-42 ماتريس مقايسات زوجي زير معيارهاي بعد رفتاري…………………………………………………………………………… 65

جدول 4-43 اولويت بندي زير معيارهاي بعدرفتاري……………………………………………………………………………………………. 65

جدول 4-44 ماتريس مقايسات زوجي زير معيارهاي بعد ارتباطي………………………………………………………………………….. 65

جدول 4-45 اولويت بندي زير معيارهاي بعد ارتباطي………………………………………………………………………………………….. 66

جدول 4-46وزن نهايي و اولويت بندي معيارها و زيرمعيارهاي موفقيت بر تجربه مشتري در بانك مسكن…………………….. 67

جدول 5-1 مقايسه نتايج پژوهش با پژوهش هاي قبلي…………………………………………………………………………………………. 74

 

شكل 1-1 مدل مبتني بر AHP براي ارزيابي تجربه مشتري در بخش بانكداري ……………………………………………………….. 5

شكل 2-1 مدل مفهومي ارزيابي اثرات تجربه مشتري بر قصد و نيت خريد……………………………………………………………… 17

شكل 2-2 مدل مفهومي تجربه مشتري به عنوان مزيت رقابتي پايدار در سازمان هاي خدماتي……………………………………. 17

شكل 2-3 مدل مفهومي تجربه مشتري آنلاين در خرده فروشي الكترونيكي……………………………………………………………. 18

شكل 2-4 مدل مفهومي بده بستان هاي مشتري در بين عوامل كليدي تعيين كننده بر وفاداري بانكي……………………………. 19

شكل 2-5 مدل مفهومي رابطه بين تجربه مشتري،تصوير نام تجاري و وفاداري مشتريان…………………………………………….. 19

شكل 2-6 مدل مفهومي تجربه مشتري و تاثير نسبي آن در رضايت و قصد رفتاري…………………………………………………… 20

شكل 2-7 مدل مفهومي تجربه مشتري:عوامل ،پويايي و استراتژي مديريت……………………………………………………………… 20

شكل 2-8 مدل مفهومي چگونه تجربه مشتري را حفظ كنيم…………………………………………………………………………………. 21

شكل 2-9 مدل مفهومي رتبه بندي مشتريان در صنعت بانكداري به منظور اجرايي نمودن مديريت روابط با مشتري……….. 22

شكل 2-10 مدل مفهومي كيفيت خدمات و تجربه مشتري در محيط آنلاين درايران………………………………………………… 22

شكل2-11 مدل مفهومي عوامل موثر بر جذب مشتري در بانك ها……………………………………………………………………….. 23

شكل 2-12 مدل مفهومي شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر رضايت مشتريان بانك ها……………………………………… 24

شكل 2-13 مدل مفهومي وزن دهي و رتبه بندي عوامل موثر بر رضايت مشتريان ……………………………………………………. 25

شكل 2-14 مدل مفهومي ارزيابي و رتبه بندي عوامل موثر در بكارگيري استراتژي رقابتي در بانك……………………………. 26

شكل 2-15 مدل مفهومي مدلي براي ارزيابي عملكرد در مديريت ارتباط با مشتري…………………………………………………. 26

شكل 2-16 مدل مفهومي ارزيابي عوامل كليدي موفقيت استراتژي مديريت ارتباط با مشتري……………………………………. 26

شكل 2-17 مدل مفهومي عوامل كليدي موثر بر كيفيت سيستم هاي ارائه دهنده خدمات بانكداري اينترنتي…………………. 28

شكل 3-1 مدل مبتني بر AHP براي ارزيابي تجربه مشتري در بخش بانكداري………………………………………………………. 33

شكل 4-1 اولويت بندي عوامل كليدي موفقيت بر تجربه مشتري در بانك مسكن……………………………………………………. 66

 

فصل اول

 

كليات پژوهش

 

1-۱-مقدمه

سود مندترين و مناسب ترين استراتژي براي بانك مشتري مداري است. در حقيقت اين جمله را قدري قويتر مي توان گفت كه بنيان اساسي نظام بانكي، مشتري مي باشد و اساس فعاليت بانك وابسته به مشتري است به طوري كه يك مشتري در بانك برابر با يك دارايي است.

1-2-بيان مسئله تحقيق

اهميت بخش خدماتي به طور فزاينده اي در سراسر دنيا مورد تاييد قرار مي گيرد . امروزه خدمات در حوزه هاي مجزا از قبيل مهمان نوازي، مسافرت، بانك داري و بيمه، ارتباط از راه دور و بسياري از حوزه هاي ديگر ارائه مي گردد اما خدمات ارائه شده در تمامي آن ها متفاوت است و به فرآيند خدمات و ميزان برخورد مشتري بستگي دارد . ماهيت خدمات ارائه شده حايز اهميت است زيرا مشتريان نه تنها خدمات ارائه شده توسط سازمان بلكه تجربيات آنان را نيز خريداري مي كنند(گراگ،ريچوي ورحمان،زيلور[1]،2012). مقالات مربوط به تجربه مشتري[2] (CE) به طور فزاينده اي در حال رشد مي باشد اما مقالات موجود اساسا بر نظريه ي تئوريكي درباره ي كل CE   تمركز دارند. در مورد معيار هاي سنجشي كه بتوانند مديران را در تحليل عوامل كليدي موفقيت در تحويل CE بهتر ياري دهند با كمبود تحقيقات مواجه هستيم براي ايجادCE  بسيار عالي در عرضه ي بازاريابي و فروش، بررسي تاثير عوامل مختلف CE بر اجزا و ابعاد مختلف آن ضروري است(ورهوف و همكاران[3]،2009). همچنين با توجه به كمبود مقالات و پژوهش هاي انجام شده در زمينه تجربه مشتري در بنگاه هاي اقتصادي بخصوص صنعت بانكداري در ايران و با توجه به ورود روز افزون بانك هاي خصوصي در اين عرصه و شدت گرفتن رقابت در زمينه جذب مشتريان وفادار و ايجاد يك رابطه ماندگار با مشتريان و با توجه به اين كه در صورت موفقيت در CE مثبت و مطلوب، مشتريان نه تنها به ايجاد يك ارتباط ساده با سازمان قانع خواهند بود بلكه تجربيات خود را از نحوه برخود خود با سازمان و بالعكس درك خواهند كرد ويك رابطه سودمند تري وماندگارتري با سازمان خواهند داشت لذا هدف من از اين پژوهش شناسايي تاثير گذارترين عوامل برروي CE  و اولويت بندي آن ها بر حسب وزن و ارزش شان به نحوي كه با درك آن ها و توجه بيشتر به اولويت ها به رشد و ترقي سازمان در اين عرصه ياري رسانده و اين درك متقابل باعث ايجاد يك ارتباط سازنده تر و سودمند تري با مشتريان بانك باشد.

1-3-هدف تحقيق

در گذشته فرض براين بود كه از راه تطبيق با نيازهاي مشتريان مي توان به وفاداري مشتري دست يافت ولي تجربه نشان دادكه با ورود بانك هاي جديدي كه محصولات منطبق با نيازمشتريان داشتند و محصولات متمايز تري ارائه مي كنند، اغلب مشتريان جذب اين بانك هاي تازه وارد شدند تا اين كه ايده حفظ وفاداري مشتري از طريق روابط ماندگار با آن ها مطرح شد. هدف در اين طرز تفكر مديريت روابط مشتري و در سطحي بالاتر مديريت تجربه مشتري مي باشدكه مشتري نه فقط به علت محصولات متمايز و منطبق با نيازهايش بلكه به علت روابط خود با آن سازمان و تعلق خاطر خود با سازمان به يك رابطه و تعامل پايدار و ماندگار با آن سازمان ادامه مي دهد. امروزه بانكداري موظف است خود را در آيينه وجود مشتري ببيند و سعي كند در محيط پر از رقابت،خواسته ها و تمايلات مشتريان خود را درك  نمايد و كاري كند كه مشتري از سازمانش تجربه موفق و كامل داشته باشد.هدف از اين پژوهش شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر موفقيت تجربه مشتري مي باشد. چون عوامل تاثير گذار بر CE تنوع زيادي داشته و امكان گردآوري آن ها به صورت جامع وجود ندارد.تنها 14 عامل رتبه بندي مي شود. و اثر اين 14 عامل بر روي تجربه مشتري موردسنجش قرار مي گيرد.

1-4-سوالات تحقيق

سوالات اصلي تحقيق به شرح زير است :

 1. آيا عوامل كليدي شناسايي شده بر روي ارتقاء سطح تجربه مشتري تاثير مي گذارد؟
 2. آيا اولويت بندي عوامل مهم موفقيت تجربه مشتري در ارتقاء روش هاي جذب مشتري در بانك ها موثر است ؟

سوالات فرعي پژوهش به صورت زير مي باشد:

 1. آيا كاركنان بانك بر روي ارتقاء سطح تجربه مشتري تاثير مي گذارد؟
 2. آيا تسهيلات بانك بر روي ارتقاء سطح تجربه مشتري تاثير مي گذارد؟
 3. آيا تعامل مشتري بانك بر روي ارتقاء سطح تجربه مشتري تاثير مي گذارد؟

 

 

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد

پايان نامه شناسايي عوامل كليدي موفقيت بر تجربه ي مشتري

 

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۷:۲۵ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي موانع استقرار بودجه‌ريزي عملياتي

تابستان 93

 

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده 1

فصل اول : كليات تحقيق.. 2

1-1.مقدمه. 3

1-2. تعريف موضوع و بيان مسئله. 3

1-3. ضرورت و اهميت پژوهش…. 6

1-4. اهداف پژوهش…. 6

1-4-1. هدف كلي پژوهش…. 6

1-4-2. اهداف فرعي پژوهش…. 7

1-5. هدف كاربردي تحقيق.. 7

1-6. سوالات پژوهش…. 8

1-6-1. سوال اصلي.. 8

1-4-2. سوالات فرعي.. 8

1-7. جنبه نوآوري و جديد بودن تحقيق.. 8

1-8. قلمرو تحقيق.. 9

1-8-1. قلمرو مكاني تحقيق.. 9

1-8-2- قلمرو زماني تحقيق.. 9

1-8-3. قلمرو موضوعي تحقيق.. 9

1-9. روش تحقيق.. 10

1-10. تعاريف مفهومي.. 10

1-10-1. بودجه‌ريزي عملياتي.. 10

1-10-2. اسناد بالادستي.. 11

1-10-3. شاخص‌هاي عملكردي.. 11

1-10-4. كارت امتيازي متوازن.. 11

1-10-5. بهاي تمام‌شده بر مبناي فعاليت… 11

1-10-6. سازمان‌هاي فرهنگي.. 12

1-11. روش تجزيه و تحليل.. 12

1-12. مدل مفهومي تحقيق.. 13

فصل دوم:  مباني نظري و پيشينه تحقيق.. 14

2-1. مقدمه. 15

2-2. درآمدي بر بودجه‌ريزي و كاربرد آن.. 15

2-3. كاركردهاي عمده بودجه. 17

2-3-1. برنامه‌ريزي.. 18

2-3-2. همكاري و مشاركت… 18

2-3-3. نظارت و كنترل.. 18

2-4. اهداف بودجه. 19

2-5. روش‌هاي بودجه‌ريزي از گذشته تا به حال.. 19

2-5-1. بودجه‌ريزي سنتي (رديف – اقلام). 20

2-5-2. بودجه‌ريزي افزايشي (تفاضلي). 21

2-5-3. بودجه‌ريزي برنامه‌اي.. 22

2-5-3-1. نظام برنامه‌ريزي، برنامه‌نويسي و بودجه. 24

2-5-4. بودجه‌ريزي بر مبناي صفر. 25

2-5-5. بودجه‌ريزي فرمولي.. 25

2-5-6. بودجه‌ريزي عملياتي.. 25

2-6. مهمترين ويژگي‌هاي بودجه‌ريزي عملياتي.. 27

2-7. عوامل موثر در انتخاب شيوه‌هاي بودجه‌ريزي.. 27

2-8. درآمدي بر بودجه‌ريزي عملياتي.. 28

2-9. تعاريف بودجه‌ريزي عملياتي.. 30

2-10. تاريخچه بودجه‌ريزي عملياتي در دنيا 31

2-11. تاريخچه بودجه‌ريزي عملياتي درايران.. 34

2-12. مزاياي بودجه‌ريزي عملياتي در سازمان.. 36

2-13. اهداف بودجه‌ريزي عملياتي در سازمان.. 37

2-14. مراحل تكامل بودجه‌ريزي عملياتي.. 38

2-15. اركان بودجه‌ريزي عملياتي.. 38

2-15-1. برنامه‌ريزي.. 39

2-15-2. ارزيابي عملكرد سازمان.. 41

2-15-3. بهاي تمام‌شده خروجي‌ها 42

2-15-3-1.  بودجه‌ريزي عملياتي طبق حسابداري قيمت تمام‌شده 42

2-15-3-2.  تنظيم بودجه‌ريزي عملياتي طبق روش ‌اندازه‌گيري كار يا كارسنجي.. 42

2-15-3-3. روش هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت(ABC) 43

2-16. اصول بودجه‌ريزي عملياتي در سازمان‌هاي فرهنگي.. 45

2-17. مدل كارت امتيازي متوازن.. 46

2-18. ويژگي مدل ارزيابي متوازن.. 48

2-19.  مناظر مدل كارت امتيازي متوزان.. 50

2-19-1. منظر مالي.. 50

2-19-2. منظر مشتري (خدمت گيرندگان). 51

2-19-3. منظر فرآيندها 52

2-19-4. منظر رشد و يادگيري.. 53

2-19-5. منظر رضايت كاركنان.. 55

2-19-6. منظر محيط و جامعه. 55

2-20.  پيشينه تحقيق.. 56

فصل سوم:  روش تحقيق.. 62

3-1. مقدمه. 63

3-2. چارچوب نظري تحقيق.. 63

3-3. دسته بندي روش‌هاي تحقيق.. 64

3-3-1. دسته بندي روش‌هاي تحقيق بر اساس هدف… 64

3-3-2. دسته بندي روش‌هاي تحقيق بر اساس نحوه گردآوري داده‌ها 64

3-3-2-1. تحقيق پيمايشي.. 65

3-4. روش تحقيق.. 65

3-5. جامعه و نمونه آماري.. 66

3-5-1. جامعه آماري.. 66

3-5-2. واحد تجزيه و تحليل.. 66

3- 5- 3. شيوه نمونه گيري.. 67

3-5-4. نمونه آماري.. 67

3-6. روش و ابزار گردآوري و سنجش داده‌ها 67

3-6-1.  نوع پرسشنامه. 69

3-7. تحليلي بر ابزار تحقيق.. 69

3-8. نحوه بررسي روايي و پايايي ابزار تحقيق.. 70

3-8-1. روايي پرسشنامه. 70

3-8-2. پايايي پرسشنامه (يا قابليت اعتماد ابزار ‌اندازه‌گيري). 71

3-9. روش‌هاي تجزيه و تحليل داده‌ها 72

3- 10. گام‌هاي اجرايي اين پژوهش…. 72

فصل چهارم:  تحليل يافته‌ها 74

4-1. مقدمه. 75

4-2. يافته‎‌هاي توصيفي.. 75

4-2-1. ويژگي‌هاي جمعيت شناختي نمونه آماري.. 75

4-2-1-1. توزيع فراواني سن در نمونه مورد بررسي.. 76

4-2-1-2. توزيع فراواني سطح تحصيلات در نمونه مورد بررسي.. 77

4-2-1-3. شاخص‌هاي توصيفي متغير‌هاي پژوهش… 78

4-3. يافته‌هاي استنباطي.. 78

4-3-1. پاسخ به سوالات اصلي تحقيق.. 78

4-3-2.پاسخ به سوالات فرعي تحقيق.. 82

4-3-2-1. پاسخ به سوال منظر فرايندي.. 82

4-3-2-2. تحليل موانع از منظر فرايندي.. 84

4-3-2-3. پاسخ به سوال منظر محيط و جامعه. 85

4-3-2-4. تحليل موانع از منظر محيط و جامعه. 87

4-3-2-5. پاسخ به سوال منظر مالي.. 88

4-3-2-6. تحليل موانع از منظر مالي.. 90

4-3-2-5. پاسخ به سوال منظر رضايت كاركنان. 91

4-3-2-6. تحليل موانع از منظر رضايت كاركنان. 93

4-3-2-7. پاسخ به سوال منظر رشد و يادگيري.. 94

4-3-2-8. تحليل موانع از منظر رشد و يادگيري.. 96

4-3-2-9. پاسخ به سوال منظر خدمت‌گيرندگان. 97

4-3-2-10. تحليل موانع از منظر خدمت‌گيرندگان. 99

فصل پنجم:  نتيجه‌گيري و پيشنهادات.. 101

5-1. مقدمه. 102

5-2. نتيجه گيري و تحليل يافته‌ها 102

5-3. تحليل موانع از مناظر مدل ارزيابي متوازن.. 103

5-3-1. منظر فرايندي.. 103

5-3-2. منظر محيط و جامعه. 105

5-3-3. منظر مالي.. 105

5-3-4. منظر رضايت كاركنان.. 106

5-3-5. منظر رشد و يادگيري.. 107

5-3-6. منظر خدمت‌گيرندگان (نظام و عموم جامعه). 108

5-4. مقايسه نتايج تحقيق با پيشينه تحقيق.. 108

5-5. محدوديت‌هاي تحقيق.. 109

5-6. پيشنهادات… 110

5-6-1. پيشنهادات اجرايي مبتني بر نتايج تحقيق.. 110

5-6-2. پيشنهاداتي براي پژوهش‌هاي آتي.. 112

پيوست‌ها 114

منابع و مآخذ. 121

 

فهرست اشكال، جداول و نمودارهاي
عنوان صفحه
شكل 1-1 : شكل برگرفته از كتاب «شاخص‌هاي كليدي عملكرد» ديويد پارامنتر 12
شكل 2-1: اجزاي برنامه ريزي در بودجه ريزي عملياتي 38
شكل 2-2: ارتباط بين برنامه‌ريزي و بودجه 39
شكل2-3: مدل كارت امتيازي متوازن بر اساس شش منظر(پارمنتر، 1392) 48
جدول 4-1: توزيع فراواني سن 75
جدول 4-2: توزيع فراواني سطح تحصيلات 76
جدول 4-3 : شاخص توصيفي متغيرهاي تحقيق 77
جدول 4-4: نتايج آزمون T تك متغيره برروي موانع شناسايي شده 78-79
جدول 4-5: رتبه‌بندي مناظر مدل BSC از جهت مانع بودن در استقرار بودجه‌ريزي عملياتي 80
جدول 4-6 : نتايج آزمون T  تك نمونه‌اي مولفه‌هاي منظر فرايندي 82
جدول 4-7 : نتايج آزمون T  تك نمونه‌اي منظر فرايندي 83
جدول 4-8 : نتايج آزمون T  تك نمونه‌اي مولفه‌هاي منظر محيط و جامعه 85
جدول 4-9 : نتايج آزمون T  تك نمونه‌اي منظر محيط و جامعه 86
جدول 4-10 : نتايج آزمون T  تك نمونه‌اي مولفه‌هاي منظر مالي 88
جدول 4-11 : نتايج آزمون T  تك نمونه‌اي منظر مالي 89
جدول 4-12 : نتايج آزمون T  تك نمونه‌اي مولفه‌هاي منظر رضايت كاركنان 91
جدول 4-13: نتايج آزمون T  تك نمونه‌اي منظر رضايت كاركنان 92
جدول 4-14: نتايج آزمون T  تك نمونه‌اي مولفه‌هاي منظر رشد و يادگيري 94
جدول 4-15: نتايج آزمون T  تك نمونه‌اي منظر رشد و يادگيري 95
جدول 4-16: نتايج آزمون T  تك نمونه‌اي مولفه‌هاي منظر خدمت گيرندگان 97
جدول 4-17: نتايج آزمون T  تك نمونه‌اي منظر خدمت‌گيرندگان 98
جدول 5-1: نتايج آزمون T  تك نمونه‌اي براي شش فرضيه 102
نمودار4-1: نمودار توزيع فراواني سن 75
نمودار 4-2 : نمودار توزيع فراواني سطح تحصيلات 76

 

 

چكيده

 

همانگونه كه مشهود است نظام بودجه‌ريزي سنتي در اغلب سازمان‌هاي فرهنگي كشور استقرار دارد. نظر به اينكه نظام بودجه‌ريزي سنتي توفيقي در تحقق اهداف سازماني نداشته است، اين پژوهش به دنبال شناسايي و رتبه‌بندي موانع استقرار بودجه‌ريزي عملياتي جهت حل اين مشكل در سازمان‌هاي فرهنگي مي‌باشد. تحقيق حاضر از نظر هدف، پژوهشي كاربردي و از نظر اجرا، توصيفي پيمايشي است. اين پژوهش جهت شناسايي و رتبه‌بندي موانع استقرار بودجه‌ريزي عملياتي در سازمان‌هاي فرهنگي مستقر در شهر قم مي‌باشد كه به عنوان جامعه آماري در نظر گرفته شده است. از اين ميان سازمان‌هاي فرهنگي مذكور 105 متخصص از 8 سازمان فرهنگي به عنوان نمونه انتخاب شده است. روش جمع‌آوري داده هاي در اين پژوهش روش تركيبي (ميداني، كتابخانه‌اي) است و از پرسشنامه جهت جمع‌آوري اطلاعات براي پاسخ به سوالات بهره گرفته شده است. پرسشنامه اين تحقيق برآمده از مولفه‌هاي احصا شده از نظر خبرگان حوزه بودجه‌ريزي در هر يك از مناظر مدل ارزيابي متوازن مي‌باشد. نتايج تحقيق با توجه به آزمون ميانگين تك نمونه‌اي انجام شده، نشان مي‌دهد كه در سازمان‌هاي فرهنگي از تمام مناظر مدل ارزيابي متوازن جهت استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي مانع وجود دارد. در واقع سازمان‌هاي فرهنگي بايستي از تمام مناظر، نسبت به رفع موانع تبيين شده اقدام نمايند. به منظور رتبه‌بندي موانع احصا شده نيز از آزمون فريدمن استفاده شده است كه نتيجه آن نشان مي‌هد كه منظر رضايت كاركنان در اولويت اول و مناظر رشد و يادگيري، محيط و جامعه، فرآيندي، مالي و خدمت‌گيرندگان به ترتيب در اولويت‌هاي بعدي قرار دارند.

 

 

فصل اول : كليات تحقيق

 

1-1.     مقدمه

 

سازمان‌ها براي ‌اينكه بتوانند بدرستي در راستاي ماموريت‌ها و وظايف خود حركت نمايند در تكاپو بوده و هر كدام به طريقي ‌اين مهم را دنبال مي‌نمايند. سازمان‌ها با ترسيم چشم‌انداز و اهداف بلندمدت، ميان مدت و كوتاه مدت به دنبال دستيابي به ماموريت خويش مي‌باشند. هر چند كه ‌اين امور براي هر سازماني لازم و ضروري مي كند اما نكته ‌اينجاست كه براي اجرايي سازي ‌اين برنامه‌ها و اقدامات اهميت لازم داده نمي‌شود و عموماً كار عقيم مي‌ماند. لازمه اجراي هر اقدام راهبردي استفاده از ابزاري پرتوان و اثربخش مي‌باشد كه با آن بتوان، فعاليت را به سرانجام و سرمنزل مقصود رساند.

برنامه عملياتي كوتاه مدت يا ساليانه را بودجه مي‌نامند كه به جرات مي‌توان گفت ‌اين واژه هيچگاه در عمل محقق نمي‌شود چرا كه اغلب سازمان‌ها به روش سنتي بودجه‌ريزي مي‌نمايند. در‌ اين روش بودجه‌ريزي تنها به ميزان افزايش بودجه سازمان و يا تورم سالانه، بودجه بخش‌ها و فعاليت‌ها را افزايش يا كاهش داده مي‌شود. با‌ اين كار بودجه به هيچ وجه در راستاي برنامه‌ها و راهبردها حركت نخواهد كرد و كمكي به سازمان در جهت رسيدن به ماموريت‌هاي خود نخواهد كرد. پس بايستي با روشي بودجه را اجرا كرد تا به فعاليت‌هاي سازمان جهت دهي نمايد. با ‌اين كار  ضمن كارا نمودن فعاليت‌هاي جاري به اثربخشي آن‌ها نيز كمك مي‌شود.

با توجه به تحقيقاتي كه در دنيا صورت پذيرفته، در ميان شيوه‌هاي بودجه‌ريزي، تنها روش بودجه‌ريزي عملياتي است كه مي‌تواند به سازمان‌ها در ‌اين راستا كمك نمايد. بودجه‌ريزي عملياتي روشي از اجراي بودجه‌ريزي است كه در صورت استقرار مطلوب در سازمان، كارايي و اثربخشي را به ارمغان مي‌آورد. پژوهش حاضر به دنبال شناسايي موانع استقرار بودجه‌ريزي عملياتي در سازمان‌هاي فرهنگي مي‌باشد.

 

1-2. تعريف موضوع و بيان مسئله

 

مديران عموماً بر اطلاعات تكيه مي‌كنند تا از ‌اين طريق به تصميم‌گيري و بهبود عملكرد سازمان بپردازند. تصميم‌گيري در فضاي مبهم و بدون اطلاعات شفاف و خارج از چارچوب اهداف راهبردي، سبب مي‌شود سازمان در تحقق ماموريت اصلي باز مانده يا دچار انحراف گردد.

اگر بودجه را به عنوان نرم‌افزاري جهت انتقال اراده مغز‌افزار سازمان (تصميمات راهبردي مديران سازمان) به سخت‌افزار(منابع سازماني شامل نيروي انساني و… ) در نظر بگيريم آنگاه در ميان مدل‌هاي بودجه‌ريزي، تنها بودجه‌ريزي عملياتي است كه مي‌تواند افق تازه‌اي پيش روي مديران سازمان بگشايد چرا كه با وجود پارامترهاي مناسبي كه در فرايند تصميم‌گيري مهيا مي كند، ملزومات سازماني كارا و اثربخش را فراهم مي كند.

بودجه يك برنامه مالي براي يك دوره محدود زماني است كه بوسيله آن، درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و نيز هزينه‌هاي برنامه‌ها و عمليات براي رسيدن به اهداف خاص و معين پيش‌بيني مي‌شود (موسي‌خاني و منشي‌زاده، ۱۳۸۲، ص۱۳). اما بودجه‌ريزي عملياتي يك طبقه‌بندي است كه ارتباط بين هزينه‌هاي انجام شده و عوامل بكارگرفته شده از يك طرف و نتايج كار بدست آمده را از طرف ديگر نشان مي‌دهد و مشخص مي‌سازد در طي سال مالي چه كالاها و خدماتي به صورت محصول نهايي يا فعاليت‌هاي بخش عمومي‌در نيل به اهداف اقتصادي – اجتماعي توليد شده است (فرزيب، 1386، ص10).

نظام‌هاي بودجه‌ريزي سنتي به دنبال ‌اين است كه بودجه «چگونه» و «كجا» هزينه شده است و مبناي تسهيم و تخصيص بودجه نيز هزينه كرد بودجه تصويب شده است اما بودجه‌ريزي عملياتي به «خروجي» و «هدف» بودجه مصرف‌شده توجه دارد و مبناي تسهيم و تخصيص را بر تطبيق خروجي‌ها با استانداردهاي تعيين شده براي آنها، جهت تحقق اهداف گذاشته است. در واقع بودجه‌ريزي عملياتي دو عامل اساسي«كارايي» و «اثربخشي» را به بودجه‌ريزي سنتي اضافه نموده است.(حسن آبادي و نجار صراف، 1386)بودجه‌ريزي عملياتي از ديرباز در زمره پيشنهادات اصلاحي در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه بوده و در‌ ايران‌ ايده عملياتي كردن بودجه در سال‌هاي اخير اولين بار در بند “ب” تبصره23 قانون بودجه ۱۳۸۱ كل كشور مطرح شد.

با توجه به الزامات قانوني در ماده 138 و 144 قانون برنامه چهارم توسعه كشور و همچنين بند 32 سياست‌هاي كلي قانون برنامه پنجم توسعه، ماده 219 قانون برنامه پنجم توسعه كشور و ماده 16 قانون خدمات كشوري تمام سازمان‌هاي دولتي موظف به اجرا و استقرار بودجه‌ريزي عملياتي هستند ليكن به دليل موانع مختلف سازماني و غيرسازماني، ‌اين امر عملاً تاكنون انجام نشده است.

اغلب سازمان‌هاي فرهنگي با توجه به‌اينكه از بودجه دولتي استفاده مي‌نمايند و روال بودجه‌ريزي در كشور به صورت سنتي مي‌باشد، از روش بودجه‌ريزي سنتي استفاده مي‌نمايند. ‌اين روش بدون توجه به عملكرد و خروجي فعاليت‌ها و صرفاً با بررسي عملكرد گذشته و توان هزينه كرد بودجه اقدام به تعيين و تصويب بودجه مي كند. در ‌اين نظام هرچه واحدهاي يك سازمان قدرت مصرف بودجه و قدرت چانه‌زني بيشتري داشته باشند، بودجه بيشتري به خود اختصاص خواهند داد و ‌اينكه فعاليتي كه انجام داده‌اند چه خروجي داشته است و يا در راستاي اهداف بوده يا نبوده است، هيچ تأثيري در تصويب و تخصيص بودجه بيشتر ندارد.

علي‌رغم تأكيد قانون بر اجراي بودجه‌ريزي عملياتي، تاكنون تعداد ‌اندكي از سا‌زمان‌هاي فرهنگي به فكر اجراي‌ اين نظام در سازمان خود افتاده‌ و تنها توانسته‌اند كه گام‌هاي اوليه مربوط به استقرار نظام بودجه‌ريزي عملياتي را بردارند. اما همين سازمان‌ها نيز پس از مدتي با توجه به موانع پيش روي انجام‌ اين پروژه، كار را نيمه كاره رها نموده‌اند. يكي از مشكلات موجود در عدم اجراي ‌اين قانون، عدم وجود الگوها و تحقيقات كاربردي در خصوص ‌اين موضوع در كشور است.

اين تحقيق درصدد است تا موانع استقرار بودجه‌ريزي عملياتي در سازمان‌ها و نهاد‌هاي فرهنگي متقاضي اجراي ‌اين پروژه در كشور را با توجه به مدل جامع BSC ، مورد كنكاش قرار دهد.

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد

لازم به ذكر است پروفسور رابرت كاپلان و دكتر ديويد نورتن در دهه 1990 يك سيستم نوين مديريتي تحت عنوان كارت امتيازي  متوازن را ارائه 

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي موانع استقرار بودجه‌ريزي عملياتي

 

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۷:۲۳ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه شناسايي مراحل برنامه جامع مديريت برند در بانك رفاه

زمستان 1393

 

 

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                           صفحه

چكيده 1

فصل اول: كليات تحقيق

۱-۱-مقدمه 3

1-2- بيان مسئله 4

1-3- ضرورت تحقيق- 5

1-4-سابقه تحقيقات- 6

1-5- اهداف تحقيق- 8

1-6- فرضيه هاي تحقيق- 8

1-8- روش تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها 8

1-8-1-روش تحقيق- 8

1-9- روش گردآوري اطلاعات- 8

1-9-1- روش تجزيه و تحليل اطلاعات- 9

1-10-قلمرو زماني تحقيق- 9

1-11- قلمرو مكاني تحقيق- 9

1-12-1- تعاريف نظري متغير ها 9

1-12-2- تعاريف عملياتي متغير ها 10

1-13 – خلاصه و نحوه فصلبندي پايان نامه 11

فصل دوم: مباني و نظري تحقيق

2-1-مقدمه 13

۲-۲-تعريف برند- 13

2-3- كاركرد‌هاي برند- 17

2-4- ارزش ويژه برند- 19

2-5- ادبيات ارزش ويژه برند- 20

2-6-شيوه‌هاي در سنجش ارزش ويژه برند- 22

2-7-شاخص‌هاي سنجش منابع ارزش ويژه برند- 23

2-7-1-شاخص‌هاي ارزش ويژۀ برند از ديدگاه پرفسور آكر- 23

2-7-2- شاخص‌هاي ارزش ويژۀ برند از ديدگاه كاپفرر 25

2-8-هويت برند- 25

2-8-1- ديدگاه آكر در هويت برند- 26

2-8-1-1- برند به مثابه محصول- 27

2-8-1-2- برند به مثابه سازمان- 29

2-8-1-3- برند به مثابه شخص: شخصيت برند- 30

2-8-1-4- برند به مثابه سمبل- 31

2-9- مدل منشور هويت برند- 31

2-9-1- ديدگاه فيزيكي برند- 32

2-9-2- ديدگاه شخصيت برند- 32

2-9-3- ديدگاه فرهنگ برند- 34

2-9-4- ديدگاه روابط برند- 34

2-9-5- انعكاس مشتريان برند- 34

2-9-6-منظر تصوّر از خود برند- 35

2-10- ارزش حفظ مشتريان- 36

2-11- انتخاب يك نام تجاري- 37

2-12- معاني نام و نشان تجاري- 38

۲-۱۳-انواع نام نشان تجاري- 39

2-14-طراحي نام و نشان تجاري- 40

2-15-راهبردهاي نام‌گذاري- 40

2-17-برند و منابع انساني- 45

2-18-برندينگ كارفرما 48

2-19-تعريف چهار آميخته بازاريابي در مفهوم برندينگ كارفرما 49

2-20-برند محصول و برند كارفرما 50

۲-21-پايه تئوريك برندينگ كارفرما 51

2-22- تغيير بازار كار: گزينه كارفرما و علامت‌گذاري كارفرما 53

2-23-نظريه كارفرماي انتخابي- 53

2-24-برند سازي كارفرما 54

2-25-پيوند دادن منابع انساني و عناوين تجاري: اهميت مديريت شهرت و محبوبيت شركت- 56

2-26-علامت‌گذاري تجاري و منابع انساني- 59

2-27-شواهد در خصوص رابطه بين منابع انساني و علامت‌گذاري تجاري- 59

فصل سوم: روش تحقيق

3- 1- مقدمه 68

3- 2- نوع تحقيق– 68

3-3- روشها و ابزار گردآوري اطلاعات– 69

3-3-1- روش بررسي اسناد و مدارك– 69

3-3-2-روش ميداني- 69

3-4-مقياسهاي اندازه‌گيري متغيرها 69

3- 5- مقياس اندازه‌گيري نگرشها 69

3-6-طرح تحقيق- 70

3-6-1-هدف مطالعه 70

3-6-2- نوع مطالعه 70

3-6-3-ميزان دخالت محقق در پژوهش– 70

3-6-4- مكان بررسي: طبيعي و ساختگي- 70

3-6-5-واحد تجزيه و تحليل:‌افراد ، زوجها، گروه ها، سازمانها 71

3-6-6-افق زماني: بررسي مقطعي در برابر بررسي دوره‌اي- 71

2-6-7-جامعه و نمونه آماري مورد پژوهش– 71

3-6-8- حجم نمونه آماري- 71

3- 6- 1- ثبات سنجه‌ها 72

3-6 -2 – سازگاري دروني سنجه ها 72

3-7- روش تجزيه و تحليل داده‌ها 73

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده هاي آماري

4-1-مقدمه 75

4-2-بررسي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي- 75

4-2- آمار توصيفي- 75

4-2-1- جنسيت پاسخگويان- 75

4-2-2-مدرك تحصيلي پاسخگويان- 76

4-2-4- وضعيت شغلي پاسخگويان- 78

4-2-5- وضعيت سني پاسخگويان- 79

4-3- آمار استنباطي- 80

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1- مقدمه 88

5-2- نتايج حاصل از آزمون فرضيات تحقيق- 88

5-2) جمع بندي- 91

5-3- پيشنهادات تحقيق- 92

5-4-محدوديت هاي تحقيق- 93

منابع- ………………………………………………………………………………………………………………………………………..94

منابع لاتين- 95

چكيده لاتين- 109

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                           صفحه

جدول3-1: مقدارضريب آلفاي كرونباخ  پرسشنامه شاخص هاي برند. 72

جدول 4-1: توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك جنسيت… 75

جدول4-2: توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك مدرك تحصيلي.. 76

جدول4-3:توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك سابقه كاري.. 77

جدول4-4: توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك وضعيت شغلي.. 78

جدول4-5: توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك سني.. 79

 

 

فهرست اشكال

عنوان                                                                                                           صفحه

شكل 2-1: تأثير برند در ارزش محصول. 14

شكل ۲-۲: بازاريابي كلاسيك و ديدگاه نوين مديريت برند. 17

شكل 2-3: چهارچوب مفهومي ارزش ويژۀ برند از منظر پرفسورآكر. 19

شكل 2-4: طبقه‌بندي معناي و مفاهيم ارزش ويژۀ برند. 21

شكل 2-5 : ابعاد ارزش ويژۀ برند و نحوۀ ايجاد ارزش… 24

شكل 2-7 : منشور هويت  برند. 32

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                           صفحه

نمودار4-3: توزيع فراواني پاسخگويان به تفكيك مدرك تحصيلي.. 77

نمودار( 4-3) نمودار توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان سابقه كاري.. 78

نمودار( 4-3) نمودار توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ميزان سابقه كاري.. 79

نمودار( 4-3) نمودار توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب وضعيت سني.. 80

 

چكيده

امروزه اهميت مفهوم برند در خريد مشتريان به حدي است كه برخي از صاحبنظران از آن به عنوان يك محصول كامل ياد كرده و معتقدند بسياري اوقات مشتريان در عوض آنكه محصولي را خريداري نمايند، برندها را مي­خرند. از اين رو شناخت عوامل موثر بر اين انتخاب و بررسي ويژگيهاي خاص برند اهميتي دو چندان يافته و انجام تحقيقات متنوعي را در اين زمينه ضرورت مي­بخشد. هدف پژوهش حاضر  به بررسي شناسايي مراحل برنامه جامع مديريت برند در بانك رفاه و تعيين شاخص هاي آن(مورد مطالعه:ستاد مركزي بانك رفاه) مي پردازد. اين پژوهش توصيفي و از نوع  پيمايشي  مي باشد. جامعه آماري پژوهش را كليه كاركنان بانك رفاه كارگران ستاد مركزي به تعداد120نفر تشكيل داده­اند. كه به شيوه سرشماري انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده­ ها از پرسشنامه ارزيابي عملكرد، و از پرسشنامه 35 سوالي جهت سنجش شاخص هاي برند استفاده شده كه روايي آنها طي تحقيقات گذشته مورد تاييد قرار گرفته بود و پايايي هر دو پرسشنامه به كمك روش ضريب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه مربوطه مقدار 832/0 بدست آمد. جهت تجزيه و تحليل فرضيات تحقيق از  شاخص هاي تاييد عاملي، چرخش واريانس و جهت رتبه بندي و شناسايي عوامل از آزمون فريدمن به كمك نرم افزار SPSS نسخه 19 استفاده شده است. نتايج نشان داد ستاد بانك مركزي رفاه در زمينه نگهداشت و ارتقاء برند در رده خيلي خوب قرار داشته و از طرفي از ميان 11 مولفه تاثير گذار در شاخص برند مولفه توسعه برند بيشترين تاثير را دارا مي­باشد.

 

كلمات كليدي: شاخص برند، توسعه برند، آگاهي برند، تحليل عاملي

 

 

 

فصل اول

كليات تحقيق

 

 

۱-۱-مقدمه

در شرايط رقابتي بازار امروز بدست آوردن جايگاه مناسب در ذهن مصرف كننده به گونه اي كه مصرف كننده وفادار به شركت باشد، از اهميت بسزايي برخودار است. از جمله عواملي كه در رسيدن به چنين جايگاهي در ذهن مشتريان موثر است ارزشي ويژه برند[1] شركت مي باشد. ارزش ويژه برند مطلوبيت نهايي يا ارزش افزوده اي است كه يك محصول به واسطه نام تجاري مانند كوكاكولا، ايجاد مي كند ارزش ويژه برند مانند يك دارايي براي شركت محسوب مي گردد كه گردش وجوه كسب و كار را افزايش مي دهد (سيمون و ساليوان، 1993). ارزش ويژه برند يك مفهوم چند بعدي است كه با تقويت ابعادش مي توان آن را افزايش داد، اين ابعاد عبارتند از آگاهي، كيفيت درك شده، وفاداري و تداعي ها (آكر [2]،1996).

در دنياي كنوني شاهد فزوني خدمات و محصولات و جهاني شدن بازارها و فن آوري در حال تغيير آنها مي باشيم. لذا توسعه برند يكي از مزايايي رقابتي محسوب گرديده و كمك شاياني به ارتقاي كسب و كار در هر صنعت خواهد نمود. به وجود آوردن برند قوي يكي از اولويت هاي اصلي بازاريابي سازمان هاي امروزي مي باشد چرا كه برندهاي پر بازده كمكهاي شاياني به شناخت سازمان در بازارهاي مختلف خواهند نمود( آكر[3]،1996) و فرصتهاي بيشماري را كه منجر به آسيب پذيري كمتر، رقابتي پررنگ تر و فرصتهاي همكاري بيشر مي گردند را به وجود خواهند آورد ارزش يك برند در اذهان عمومي نقش به سزايي را جهت افزايش سهم بازار آن سازمان به دنبال خواهد داشت و در واقع يكي از مشهورترين و مهمترين مفاهيم بازاريابي مي باشد كه امروزه به طور گسترده توسط محققان و صاحب نظران بازاريابي مورد توجه قرار مي گيرد. از سوي ديگر صنعت بانكداري نيز يكي اركان بسيار مهم اقتصاد هر كشور به شمار مي رود و به دليل ارائه خدمات متنوع مالي و اعتباري، نقش تعيين كننده اي را درتوسعه و رشد اقتصادي كشورها ايفا مي كند

و مي توان از آن به عنوان نيروي محركه، شتاب دهنده، متعادل كننده و سامان بخش اقتصاد ياد كرد. لذا بانكها مي بايست در دنياي پر رقابت امروز به دنبال توسعه برند خود و عواملي كه مي تواند بر برند آنها تاثير گذار باشد را ملحوظ نظر قرار دهند.

 

 

1-2- بيان مسئله

گونس[4] و همكاران در سال 2009 با پژوهشي گسترده و جامع به بررسي نحوه ي طبقه بندي صفات شخصيتي برند هاي گوناگون پرداختنتيجه ي اين پژوهش كه نزديك به۱۲۰۰صفت شخصيتي را مورد بررسي قرار داده بود، در يك مدل 5 بعدي منعكس شد . طبق نظر آكر با همان ادبيات و واژه هايي كه يك فرد توصيف مي شود، مي­توان شخصيت برند را نيز توصيف نمودبرند ها را مي­توان به وسيله ي            ويژگي­هاي جمعيت شناختي مثل سن، جنس، طبقه اجتماعي، نژاد، سبك زندگي، فعاليتها، علايق، عقايد يا صفات اجتماعي و … توصيف نمود  افراد برندي را بر ميگزيند كه شخصيت جذابي داشته باشداين رويه شبيه به شرايطي است كه فرد از ميان اطرافيان خود و با توجه به شخصيت آنها براي خود دوست بر ميگزيند. مصرف كنندگان علاقه مند هستند خود را با برند هايي همراه كنند كه به آنها افتخار ميكنند و خود را به آنها وابسته ميدانند (محمديان و همكاران، 1389) . باشروع به فعاليت بانكهاي خصوصي در اوايل دهه 1380 و توجه آنها به رويكردهاي نوين مديريتي و بازاريابي، فضايي رقابتي در عرصه فعاليت بانكها و موسسه هاي مالي-اعتباري به وجود آمده كه بانكهاي دولتي را نيز به سمت استفاده از اين رويكردها سوق داده است. فضايي كه بانكهاي خصوصي باداشتن مديراني باآزادي و استقلال عمل نسبي به شدت رقابت در آن سرعت بخشيده اند.

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد

در چنين فضايي بانكهاي دولتي به سمت مفاهيمي همچون بازاريابي، تبليغات، مديريت استراتژيك و اخيرا مديريت برند روي آورده اند. برنديا نام تجاري؛ يك نام، اصطلاح، علامت، نشان، طرح يا تركيبي از اين هاست كه براي شناسايي كالاها يا خدمات فروشنده يا گروهي از فروشندگان و متمايز كردن اين كالاها يا خدمات با رقبا به كار مي رود .” به طور خلاصه نام تجاري سبب شناسايي ارائه دهنده ي خدمت، فروشنده يا سازنده مي شود. يك نام تجاري در حقيقت تعهد دايمي يك فروشنده براي ارائه مجموعه اي از ويژگي ها، مزايا و خدمات خاصي به خريداران است. برند وجه مميزي يك محصول يا خدمت است و اين تمايزها مي تواند كاركردي منطقي يا ملموس و يا حتي غيرملموس داشته باشد. يك نام تجاري مي تواند سمبل موارد پيچيده تري هم باشد مانند : ماهيت محصول، شخصيت محصول، فرهنگ استفاده ازمحصول و شخص

 

 

پايان نامه شناسايي مراحل برنامه جامع مديريت برند در بانك رفاه

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۶:۵۰ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه شناسايي فاكتورهاي شايسته‌سالاري در نظام اداري

سال تحصيلي 1394 – 1393

 

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                            شماره صفحه

——————————————————————-

چكيده                                                                                                  1

فصل اول: كليات تحقيق

1-1-مقدمه                                                                                             3

1-2-بيان مسئله                                                                                        5

1-3-اهميت و ضرورت انجام تحقيق                                                               6

1-4-اهداف مشخص تحقيق                                                                         7

1-4-1-هدف كلي                                                                                    7

1-4-2-اهداف فرعي                                                                                 7

1-5-سؤالات تحقيق                                                                                  7

1-6-فرضيه‏هاي تحقيق                                                                               8

1-7-تعريف واژه‏ها و اصطلاحات                                                                  7

1-7-1-تعاريف نظري                                                                                7

1-7-2-تعاريف عملياتي                                                                             8

 

فصل دوم: مروري بر تحقيقات انجام‌شده

2-1-مقدمه                                                                                             11

2-2-فرآيند شايسته‌سالاري                                                                           16

2-2-1-انتخاب                                                                                        16

2-2-2-ارزشيابي                                                                                      16

2-2-3-جابجايي و تثبيت                                                                            18

2-3-رويكردهاي موجود درباره شايستگي‌ها                                                       18

2-3-1-رويكرد رفتاري                                                                              18

2-3-2-رويكرد استانداردها                                                                          18

2-3-3-رويكرد اقتضايي ( موقعيتي )                                                               18

2-4-معيارهاي شايسته‌سالاري از ديدگاه انديشمندان مديريت                                    18

عنوان                                                                                            شماره صفحه

——————————————————————-

2-4-1-مهارت‌هاي مديريتي و سرپرستي                                                           19

2-4-2-مهارت‌هاي تصميم‌گيري                                                                     19

2-4-3-خلاقيت و نوآوري                                                                          19

2-4-4-مهارت‌هاي رهبري                                                                           19

2-4-5-مهارت‌هاي فني                                                                              19

2-4-6-مهارت‌هاي ادراكي                                                                           19

2-4-7-مهارت‌هاي انساني                                                                           20

2-4-8-مهارت‌هاي گفتگو و مذاكره                                                                 20

2-4-9-مهارت‌هاي اطلاعاتي                                                                        20

2-4-10-مهارت كامپيوتري                                                                          20

2-5-فرآيند شايسته‌سالاري و ارتباط ميان آن‌ها                                                    20

2-5-1- شايسته پنداري                                                                              20

2-5-2- شايسته خواهي                                                                              20

2-5-3- شايسته شناسي                                                                              20

2-5-4- شايسته سنجي                                                                               21

2-5-5- شايسته گزيني                                                                               21

2-5-6- شايسته گماري                                                                              21

2-5-7- شايسته پروري                                                                              21

2-5-8- شايسته داري                                                                                21

2-6-سطوح شايستگي                                                                                21

2-6-1-سطح فردي                                                                                   22

2-6-2-سطح سازماني                                                                                22

2-6-3-سطح راهبردي                                                                               22

2-7-جنبه‌هاي شايستگي                                                                              22

2-7-1-دانش                                                                                          22

2-7-2-مهارت                                                                                        22

عنوان                                                                                            شماره صفحه

——————————————————————-

2-7-3-توانائي                                                                                         23

2-7-4-نگرش                                                                                         23

2-8-چرخه حيات شايستگي                                                                         23

2-8-1-ترسيم شايستگي                                                                             23

2-8-2-تشخيص شايستگي                                                                          23

2-8-3-توسعه شايستگي                                                                             23

2-8-4-نظارت بر شايستگي                                                                         23

2-9-مدل شايستگي                                                                                   23

2-10-خصوصيات مدل‌هاي شايستگي                                                              26

2-11-الزام پياده‌سازي نظام شايسته‌سالاري                                                         27

2-12-ادبيات تحقيق                                                                                  28

2-12-1-مروري بر مطالعات داخلي                                                                28

2-12-2-مرورب بر مطالعات خارجي                                                              32

 

فصل سوم: روش تحقيق

3-1- مقدمه                                                                                            38

3-2- روش پژوهش                                                                                  38

3-3- جامعه آماري پژوهش                                                                          38

3-4- نمونه آماري و روش نمونه‌گيري                                                              39

3-5- ابزار گردآوري اطلاعات                                                                       41

3–6- روايي و پايايي ابزار                                                                           42

3-7- روش تجزيه‌وتحليل اطلاعات                                                                42

3-8- ملاحظات اخلاقي در پژوهش                                                                42

 

فصل چهارم: نتايج تحقيق

4-1- مقدمه                                                                                            45

عنوان                                                                                           شماره صفحه

——————————————————————-

4 – 2 – داده‌هاي توصيفي                                                                           45

4 – 3 – يافته‌هاي توصيفي                                                                          52

4 – 3 – 1 پرسش اول پژوهش: چه عواملي در شايسته‌سالاري مديران در سازمان مؤثر است؟        52

4 – 3 – 2 پرسش دوم پژوهش: آيا بين شايسته‌سالاري و انگيزش كاركنان ارتباط

معني‌داري وجود دارد؟                                                                     57

4 – 4 – يافته‌هاي استنباطي                                                                          58

فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري

5 – 1 – مقدمه                                                                                        78

5 – 2 – خلاصه يافته‌ها و نتايج                                                                     78

5 – 3 – تحليل نتايج تحقيق:                                                                        80

5 – 4 – بحث و نتيجه‌گيري                                                                         81

5 – 5 – محدوديت‌هاي تحقيق                                                                     82

5 – 6 – پيشنهاد‌هاي كاربردي                                                                       82

5 – 7 – پيشنهاد‌هاي پژوهش                                                                       82

فهرست منابع

منابع فارسي                                                                                            84

منابع غيرفارسي                                                                                        89

پيوست‌ها

پرسشنامه:تعيين اولويت‌بندي عوامل شايسته سالاري                                               94

پرسشنامه:شايسته سالاري و اثر آن بر انگيزش كاركنان                                                      96

چكيده انگليسي                                                                                        101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                   شماره صفحه

————————————————————————-

جدول (4 – 1) توزيع فراواني جامعه آماري پژوهش  به تفكيك محل اشتغال                           45

جدول (4 – 2) توزيع فراواني جامعه آماري پژوهش  به تفكيك جنيست                               46

جدول (4 – 3) توزيع فراواني جامعه آماري پژوهش  به تفكيك سابقه كار                              46

جدول( 4 – 4) توزيع فراواني جامعه آماري پژوهش  به تفكيك مدرك تحصيلي                       46

جدول (4 – 5) توزيع فراواني جامعه آماري پژوهش  به موقعيت كاري                                 47

جدول (4 – 6) توزيع فراواني جامعه آماري پژوهش  به تفكيك محل اشتغال و مدرك تحصيلي     47

جدول (4 – 7) توزيع فراواني جامعه آماري پژوهش  به تفكيك محل اشتغال و سابقه كار            48

جدول (4 – 8) توزيع فراواني جامعه آماري پژوهش  به تفكيك محل اشتغال و جنسيت              48

جدول (4 – 9) توصيف مؤلفه‌هاي مهارت‌هاي مديريت                                                    49

جدول (4 – 10)         توصيف مؤلفه‌هاي نقش‌هاي مديريت                                                      49

جدول (4 – 11)         توصيف مؤلفه‌هاي انگيزش                                                                  50

جدول (4 – 12)         توصيف مؤلفه‌هاي مهارت‌ها و نقش‌هاي مديريت و انگيزش                                     50

جدول (4 – 13)         شاخص‌هاي آماري مهارت‌هاي مديريت                                                   51

جدول (4 – 14)         شاخص‌هاي آماري نقش‌هاي مديريت                                                     51

جدول (4 – 15)         شاخص‌هاي آماري انگيزش كاركنان                                                       52

جدول (4 – 16)          ماتريس ضرايب همبستگي پيرسن                                                                   57

جدول (4 -17 )ماتريس ضرايب همبستگي اسپيرمن                                                        58

جدول (4 – 18)خلاصه مدل رگرسيوني ( انگيزش بر مهارت‌ها و نقش‌هاي مديريت )                 58

جدول (4 – 19) آناليز واريانس مدل رگرسيوني براي انگيزش                                             59

جدول (4 – 20)         ضرايب مدل رگرسيوني براي انگيزش                                                     59

جدول (4 – 21)         خلاصه مدل رگرسيوني براي پاداش‌هاي مادي و معنوي                                 59

جدول (4 – 22)         آناليز واريانس مدل رگرسيوني براي پاداش‌هاي مادي و معنوي                        60

جدول (4 – 23)         ضرايب مدل رگرسيوني براي پاداش‌هاي مادي و معنوي                                60

جدول (4 – 24)         خلاصه مدل رگرسيوني براي ترفيع شغلي                                                 61

عنوان                                                                                                    شماره صفحه

————————————————————————-

جدول (4 – 25)         آناليز واريانس مدل رگرسيوني براي ترفيع شغلي                                        61

جدول (4 – 26)         ضرايب مدل رگرسيوني براي ترفيع شغلي                                                          61

جدول (4 – 27)         خلاصه مدل رگرسيوني براي ايجاد احساس مشاركت در كارها                        62

جدول (4 –28) آناليز واريانس مدل رگرسيوني براي ايجاد احساس مشاركت در كارها                62

جدول (4 – 29)         ضرايب مدل رگرسيوني براي ايجاد احساس مشاركت در كارها                        62

جدول (4 – 30)         خلاصه مدل رگرسيوني براي امنيت و عدالت اداري                                     63

جدول (4 – 31) آناليز واريانس مدل رگرسيوني براي امنيت و عدالت اداري                                      63

جدول (4 – 32)         ضرايب مدل رگرسيوني براي امنيت و عدالت اداري                                     63

جدول (4 – 33) ماتريس ضرايب همبستگي اسپيرمن                                                       64

جدول (4-34) آناليز رگرسيون انگيزش بر اساس مؤلفه‌هاي مهارت‌ها و نقش‌هاي مديريت             64

جدول (4-35)ضرايب مدل رگرسيوني انگيزش بر اساس مؤلفه‌هاي مهارت‌ها و نقش‌هاي مديريت    65

جدول ( 4-36)خلاصه مدل رگرسيوني انگيزش بر اساس مؤلفه‌هاي مهارت‌ها و نقش‌هاي مديريت   66

جدول (4-37) آناليز واريانس رگرسيوني انگيزش بر اساس مؤلفه‌هاي مهارت‌ها و نقش‌هاي

مديريت با روش گام‌به‌گام                                                                 66

جدول (4-38)مدل نهايي روش گام‌به‌گام رگرسيون انگيزش بر اساس مؤلفه‌هاي مهارت‌ها

و نقش‌هاي مديريت                                                                        67

جدول (4-39)آناليز رگرسيون انگيزش پاداش‌هاي مادي و معنوي بر اساس مؤلفه‌هاي مهارت‌ها

و نقش‌هاي مديريت                                                                        68

جدول (4-40)ضرايب مدل رگرسيوني انگيزش پاداش‌هاي مادي و معنوي بر اساس مؤلفه‌هاي

مهارت‌ها و نقش‌هاي مديريت                                                             68

جدول (4-41)خلاصه مدل رگرسيوني انگيزش پاداش‌هاي مادي و معنوي بر اساس مؤلفه‌هاي

مهارت‌ها و نقش‌هاي مديريت                                                             68

جدول( 4-42)آناليز واريانس رگرسيوني انگيزش بر اساس مؤلفه‌هاي مهارت‌ها و نقش‌هاي

مديريت با روش گام‌به‌گام                                                                 69

جدول (4-43)مدل نهايي روش گام‌به‌گام رگرسيون انگيزش پاداش‌هاي مادي و معنوي بر

اساس مؤلفه‌هاي مهارت‌ها و نقش‌هاي مديريت                     &n
برچسب: ،
ادامه مطلب

امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۶:۵۰ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه شناسايي فاكتور ريسك برون سپاري پروژ‏ه‏ فناوري اطلاعات

پاييز 1392

 

 

 

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

چكيده  : 1

فصل اول- كليات تحقيق

1-1-مقدمه. . 3

1-2-بيان مسئله. 4

1-3-ضرورت  و اهميت انجام تحقيق.. 7

1-4-سوالات تحقيق.. 9

1-5-اهدافتحقيق.. 10

1-6-فرضيه هاي تحقيق.. 10

1-7-چهارچوب نظري و مدل تحقيق.. 11

1-8-قلمروتحقيق.. 12

1-9-محدوديت هاي تحقيق.. 13

1-10-تعاريف نظري واژه ها 13

1-11-تعاريف عملياتي.. 17

1-12-نمودار فرايند انجام تحقيق.. 18

 

فصل دوم– ادبيات تحقيق

2-1-مقدمه…. 20

2-2- برون سپاري فناوري اطلاعات.. 22

2-2-1- برون سپاري چيست.. 22

2-2-2- راهبرد هاي چهارگانه انجام فعاليت ها 22

2-2-3- عوامل موٍثر برون سپاري در سازمانها 23

2-2-4- دلايل برون سپاري سازمانها 24

2-2-5- مزاياي برون سپاري در سازمانها 25

2-2-6- مشكلات و چالش هاي برون سپاري.. 26

2-2-7- چه نوع فعاليت هايي را ميتوان برون سپاري كرد؟. 27

2-2-8- مديريت برون سپاري.. 28

2-2-9- روند برون سپاري.. 30

2-2-10- داده و اطلاعات.. 32

2-2-11-فناوري 32

2-2-12-فناوري اطلاعات.. 33

2-2-13-ابعاد بكارگيري فناوري اطلاعات.. 34

2-2-14-روند تكامل فناوري اطلاعات در سازمان ها 36

2-2-15-تاثير سازماني فناوري اطلاعات.. 38

2-2-16-كاربردهاي فناوري اطلاعات در سازمان 43

2-2-17-تعريف برون سپاري فناوري اطلاعات.. 47

2-2-18-مزاياي برون سپاري سازماني فناوري اطلاعات.. 49

2-3- ريسك برون سپاري فناوري اطلاعات.. 50

2-3-1-تعريف ريسك… 50

2-3-2-تئوري هاي ريسك برون سپاري.. 51

2-3-3-مديريت ريسك پروژه هاي فناوري اطلاعات.. 53

2-3-4-نحوي شناسايي ريسك موجود در پروژه هاي فناوري اطلاعات.. 54

2-3-5-ارزيابي ريسك برون سپاري سيستم هاي اطلاعاتي.. 55

2-4-پيشينه تحقيق.. 55

2-4-1-پيشينه داخلي.. 55

2-4-2-پيشينه خارجي.. 59

2-5-آشنايي با دانشگاه فني و حرفه اي.. 63

2-5-1-تاريخچه دانشگاه. 64

2-5-2- چارت سازماني.. 66

2-6-خلاصه فصل.. 68

 

فصل سوم– روش تحقيق

3-1-مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………. 72

3-2-مدل مفهومي تحقيق.. 72

3-3-روش تحقيق.. 73

3-4-جامعه آماري.. 75

3-5-روش گردآوري اطلاعات.. 75

3-6-ابزار جمع آوري داده ها 75

3-6-1- مقياس بندي پاسخ سوالات پرسشنامه. 76

3-6-2- روش توزيع پرسشنامه. 78

3-7-تعيين روايي تحقيق.. 78

3-8-پايايي تحقيق.. 79

3-9-روش و ابزار تجزيه و تحليل داده ها 79

3-10-مدل هاي تصميم گيري چند شاخصه (MADM)مورد استفاده  در اين تحقيق.. 81

3-10-1- فرايند تحليل سلسله مراتبي.. 81

3-10-2- نرخ ناسازگاري روش سلسله مراتبي AHP. 84

فصلچهارم– تجزيه وتحليل اطلاعات و ارائه يافته هاي تحقيق

4-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….. 88

4-2-تجزيه و تحليل داده ها 88

4-2-1-گام اول:شناسايي عوامل فرعي هر يك از عوامل اصلي فاكتورهاي ريسك برون سپاري.. 88

4-2-2-گام دوم:تدوين درخت سلسله مراتبي (AHP)مساله تحقيق.. 91

4-2-3-گام سوم:محاسبه وزن عوامل اصلي (سطح يك). 93

4-2-4-گام چهارم:محاسبه  وزن عوامل سطح دوم(اوزان محلي). 99

4-2-5-گام پنجم:محاسبه وزن نهايي عوامل.. 102

فصل پنجم– بحث، نتيجه گيري و ارائه پيشنهادها

5-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………….. 106

5-2-يافته هاي تحقيق.. 106

5-2-1 يافته هاي سئوال اصلي.. 106

5-2-2-يافته هاي سئوال فرعي (1). 108

5-2-3-يافته هاي سئوال فرعي (2). 109

5-3-پيشنهادات.. 111

5-3-1-بحث و پيشنهادباتوجه به يافته هايت حقيق: 111

5-3-2-پيشنهادات براي انجام تحقيقات آتي: 115

5-4- محدوديتهاي تحقيق: 115

پيوست ها. . 116

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………. 123

 

 

فهرست جداول

2-1-ابعاد فناوري اطلاعات.. 35

3-1-مقياس بندي پاسخ سوالات پرسش نامه 1. 77

3-2-مقياس بندي پاسخ سوالات پرسش نامه 2. 77

3-3-مقياس AHP. 83

3-4-شاخص تصادفي IIR. 86

4-1-خلاصه اطلاعات مربوط به عوامل فرعي قرارداد A.. 89

4-2-خلاصه اطلاعات مربوط به عوامل فرعي كارفرما B. 90

4-3-خلاصه اطلاعات مربوط به عوامل فرعي تامين كننده C. 86

4-4-معرفي عوامل اصلي و فرعي با علامت اختصاري.. 92

4-5-ماتريس تلفيق شده (هندسي) مقايسات زوجي گروهي سطح يك (عوامل اصلي). 93

4-6-ماتريس نرماليزه شده مقايسات زوجي.. 96

4-7-ماتريس تلفيق شده (هندسي) مقايسات زوجي گروهي سطح دو (عوامل فرعي قرارداد –A )  99

4-8-ماتريس تلفيق شده (هندسي) مقايسات زوجي گروهي سطح دو (عوامل فرعي كارفرما –B )  100

4-9-ماتريس تلفيق شده (هندسي) مقايسات زوجي گروهي سطح دو (عوامل فرعي تامين كننده –C )  101

4-10-رتبه بندي فاكتور هاي ريسك برون سپاري پروژه هاي فناوري اطلاعات بر اساس روش تحليل سلسله مراتبي    102

5-1-فاكتورهاي ريسك برون سپاري پروژه هاي فناوري اطلاعات.. 106

 

 

فهرست نمودارها

1-1-فرايند انجام تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

2-1-تئوري هزينه مبادله و تاثير فناوري اطلاعات.. 39

2-2-هزينه نمايندگي و فناوري اطلاعات.. 41

2-3-رشد برون سپاري.. 47

4-1-درخت سلسله مراتبي AHP عوامل موثر بر ريسك برون سپاري پروژه هاي فناوري اطلاعات    91

4-2-نمودار وزني عوامل اصلي.. 94

4-3-نمودار وزني عوامل فرعي قرارداد- A.. 99

4-4-نمودار وزني عوامل فرعي كارفرما- B. 100

4-5-نمودار وزني عوامل فرعي تامين كننده- C. 101

4-5-نمودار وزني كليه عوامل 104

5-1-مدل فرايند تحليل سلسله مراتبي AHP. 108

 

فهرست اشكال

1-1-مدل مفهومي تحقيق.. 12

2-1-راهبردهاي چهارگانه انجام فعاليت ها 23

2-2-چهارچوب كلي فرايند برون سپاري.. 31

2-4-مراحل مديريت ريسك پروژه هاي فناوري اطلاعات.. 54

3-1-مدل مفهومي تحقيق.. 73

3-2-نمايش درخت سلسله مراتبي.. 82

 

چكيده  :

برون سپاري پروژه هاي فناوري اطلاعات داراي مزيت هايي مانند: كاهش هزينه­ها، بهبود كيفيت سرويس­دهي، ايجاد سودهاي رقابتي و… است. عدم توجه به ريسكها در هنگام برون سپاري اين پروژه ها، باعث تحقق نيافتن منافع پيش ­بيني شده و در نتيجه شكست پروژه مي شود. با توجه به روند رو به گسترش استفاده از برون سپاري پروژه هاي فناوري اطلاعات در ايران، هدف از انجام اين پژوهش شناسايي ريسكهاي برون سپاري پروژه هاي فناوري اطلاعات و سپس الويت بندي آنها با بهره گرفتن از ديدگاه خبرگان طراحي سيستم هاي اطلاعاتي است. بدين منظور با مرور مقاله هاي كليدي، ليست جامعي از يازده فاكتور ريسك شناسايي شد. براي الويت بندي آنها ساختار فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP)[1] تهيه و فاكتورهاي ريسك در آن قرار گرفت. سپس با بهره گرفتن از پرسشنامه، نقطه نظر ده خبره در اين زمينه گردآوري شد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد، فاكتور ” كارفرما ” و زيرفاكتور ” فقدان مهارت كارفرما در عمليات برون سپاري” مهم ترين الويت در موفقيت و شكست برون سپاري پروژه هاي فناوري اطلاعات از ديدگاه خبرگان طراحي سيستم هاي اطلاعاتي محسوب مي شوند.

واژه هاي كليدي: برون سپاري پروژه هاي فناوري اطلاعات، فاكتورهاي ريسك، الويت بندي، فرآيند تحليل سلسله مراتبي(AHP).

 

 

فصل اول :

كليات تحقيق

  

 

1-1-مقدمه :

مراكز آموزشي و دانشگاه ها از جمله نهادهاي پويا و پيچيده مي باشند كه اگر هر رويكرد و مطالعه اي اين نهادها را موضوع مورد مطالعه خود قرار دهد آن مطالعه از پويايي و پيچيدگي بيشتر برخوردار خواهد شد. با ظهور فناوري اطلاعات در دهه هاي اخير و رشد سريع آن در سالهاي گذشته، فناوري اطلاعات يكي از ابزارهايي بوده كه به صورت گسترده سازمانها از آن استفاده كرده اند و استفاده از آن نيز با سرعت زيادي در حال افزايش است.

برون سپاري يكي از مباحثي است كه بحث پيرامون آن بسيار است. شركت ها برون سپاري عمليات فناوري اطلاعات خود را با يك نرخ افزايشي در سال هاي اخير افزايش داده اند. تحقيقات صورت گرفته توسط گارتنر[2] نشان دهنده رشدي از 5/180 بيليون دلار در سال 2003 به 1/253  بيليون دلار در سال 2008 ، با نرخ رشد تقريبي سالانه 2/7 درصد است (كالدول و سوزا[3]،2004 ). افزايش ميزان برون سپاري به مفهوم آن نيست كه برون سپاري هيچ گونه مشكلي ندارد. با وجود اينكه برون سپاري به سازمان ها در جهت رسيدن به منافعي مانند صرفه جويي در هزينه كمك مي كند، اما از طرف ديگر تجربيات برون سپاري ناموفقي همچون عدم دسترسي به سطح سرويس مورد انتظار نيز وجود دارد. با وجود اين مشكلات، سازمانها همچنان به دنبال منفعت از برون سپاري تكنولوژي اطلاعات خود هستند( لاسيتي و ويلكوكس[4]، 2001 ). جنبه اي از تصميم هاي برون سپاري كه اخيراً مورد توجه قرار گرفته است، بررسي عناصر ريسك در فرايند تصميم گيري برون سپاري است (بتي چاريا و جاندرسن[5]، 2003). نيمي از تمام شكست ها در قرارداد هاي برون سپاري بدليل آن است كه شركتها، ريسك ها را بوسيله تحليل نامناسب اداره
مي كنند(هال[6]، 2003). نرخ شكست هاي بين المللي برون سپاري 50 درصد است چرا كه سازمان ها به ماهيت اين ريسك ها در تصميم هاي كسب و كار بين المللي خود توجه نمي كنند(ميزلر[7]، 2004) بعد از اين شكست ها، تعدادي از سازمان هاي امروزي از تصميم خود مبني بر برون سپاري منصرف شدند (متز[8]، 2004). از ميان تمام دلايل براي شكست برون سپاري، يك دليل منطقي، كمبود تحليل پيرامون تصميم برون- سپاري است (ميزلر، 2004). با توجه به روند رو به گسترش استفاده از برون سپاري پروژه هاي فناوري اطلاعات در ايران، هدف از انجام اين پژوهش شناسايي ريسكهاي برون سپاري پروژه هاي فناوري اطلاعات و سپس الويت بندي آنها با بهره گرفتن از ديدگاه خبرگان است.

1 ـ 2 ـ بيان مساله :

برون سپاري عبارت است از واگذاري برخي فعاليت هاي داخلي يك سازمان به تامين كننده آن در بيرون از سازمان و واگذاري حق تصميم گيري به تامين كننده بيروني بر اساس قرارداد. در واقع در برون سپاري علاوه بر واگذاري فعاليت ها، عوامل توليد(كاركنان، تسهيلات، تجهيزات، فناوري و ساير دارايي ها)و اختيار تصميم- گيري (مسئوليت و حق تصميم گيري در مورد فعاليت ها) نيز در اغلب موارد واگذار مي گردد(گريور[9]، 1999).

برون سپاري به صورت واگذاري فعاليتهاي داخلي يك مؤسسه يا شركت به مؤسسه و يا شركت ديگر تعريف مي شود. برون سپاري سيستم هاي اطلاعاتي را مي توان انجام قسمتي و يا تمام فعاليتهاي سيستم هاي اطلاعاتي يك سازمان و يا انتقال نيروي انساني و يا ديگر منابع سيستمهاي اطلاعاتي به يك و يا چند تأمين كننده خارجي بيان نمود (ادلي[10]و همكاران، 2004).

امروزه سازمان ها به طور وسيعي جهت افزايش توان رقابتي و كسب سود و تمركز بر روي مزيت رقابتي خود به دنبال برون سپاري هستند. دستيابي به مزيت رقابتي از طريق افزايش راهبرد تمايز، چالش بزرگي است كه سازمان ها با آن مواجه هستند و بايد با افزايش كارايي، استفاده از فناوري هاي جديد و كسب مهارت هاي مديريتي به آن دست يابند. بنابراين به منظور دستيابي به مزاياي بيشتر بسياري از
سازمان ها به برون سپاري فعاليت هاي خود اقدام نموده و بهبود كيفيت محصولات و خدمات خود را مد نظر قرار داده اند (كاكابدز[11]، 2002).

فنآوري اطلاعات به عنوان يكي از شناخته شده ترين جلوه هاي فنآوري، چگونگي تعامل بين افراد،
سازمان ها و حتي دولت ها با يكديگر و اساسا راه و رسم زندگي بشر را دستخوش دگرگوني و رويارويي با يك تناقض جديد ساخته است، به طور مشخص فنآوري، فراگير شده است به طوري كه اغلب سازمانها و موسسات به طور قابل توجه به زير ساختار فنآوري اطلاعات متكي شده اند. در واقع به فنآوري اطلاعات به عنوان يك راه مقرون به صرفه ي كارآمد براي حل مشكلات رويارو با جامعه معاصر پيچيده پيرامون انسان نگريسته مي شود. به بيان ديگر، فنآوري اطلاعات و ارتباطات به منزله سلاحي مهم در جنگ عليه چالش- هاي جهان گستر قلمداد مي شود. اگر از اين فنآوري به طور موثر بهره برداري شود تا حد زيادي مي توان مسائل موجود در كشورهاي كم برخوردار و در حال توسعه  و چه بسا جهان مترقي غرب را كاهش داد و به نوعي با رواج و تسهيل جريان اطلاعات، تحقق جامعه اطلاعاتي واقعي را به نظاره نشست (اسفندياري مقدم، 1387).

آنچه علاقه­منـدي به برون ­سپاري پروژه­هاي فنـاوري اطـلاعات را افزايش ميدهد، تغييرات بي وقفه و روند رو به رشد تقاضاي كاربران در اين زمينه است (اكومد[12]و همكاران، 1998). برون سپاري پروژه هاي فناوري اطلاعات مي تواند مزاياي بالقو هاي مانند كاهش هزينه ها، بهبود كيفيت سرويس دهي و دستيابي به تجربه هاي تكنيكي داشته باشد(باهلي و ريوارد[13]  ، 2005). حتي در ارتباط با سازمان هاي محلي نيز مي توان گفت اين امر نه يك گزينـه بلكه يك امر اسـتراتژيك محسوب مي شود (خاوندكار و همكاران، 1390). عدم توجه به ظرافت هاي مديريتي در ريسك هاي پروژه هاي فناوري اطلاعات، افزون بر آنكه باعث تحقق نيافتن منافع پيش بيني شده مي شود، موجب شكست اين پروژه ها نيز خواهد شد. در اين ميان شناسايي
مهم ترين ريسك هاي فناوري اطلاعات و سنجش ارتباط آنان نقش اساسي در تصميم گيري هاي مديريتي ايفا مي كند(جمالي و همكاران، 1390). شركت ها قراردادهاي برون سپاري خود را با هدف كاهش هزينه ها و بهبود سطح خدمات به كاربران خود منعقد مي كنند، ولي ممكن است نتيجه چنين قراردادهايي برخلاف سود مورد انتظار باشد. پژوهشگران دريافتند، ريسك هاي برون سپاري پروژه هاي فناوري اطلاعات بيشتر مي تواند منجر به ايجاد نتايج نامطلوب كه بر خلاف سود انتظاري در پروژه هاي فناوري اطلاعات است، شود (باهلي و همكاران، 2005). همچنين اين نكته حائز اهميت است كه برون سپاري پروژه­هاي فناوري اطلاعات در بسياري از موارد با شكست مواجه بوده است؛ براي مثال، در يك مطالعه، مديران فناوري اطلاعات تنها رضايت 33 ٪ را با برون سپاري خدمات فناوري اطلاعات، در مقايسه با ميزان رضايت
70-80% را براي ديگر پروژه هاي برون سپاري شده، اعلام كرده اند (لسيتي و همكاران، 2009) به دليل آنكه عدم پيش بيني و مديريت ريسك ها دو دليل اصلي شكست پروژه ها هستند، سازمان ها، نيازمند به كارگيري مديريت ريسك در پروژه هاي خود براي رسيدن به موفقيت مورد نظر هستند. تحليل ريسك، دو هدف عمده را دنبال مي كند؛ اول اينكه اهميت نسبي ريسك­هاي شناسايي شده را نشان داده، طبقه بندي آنها را برحسب اولويت، از لحاظ تأثيري كه بر ساختار مالي و عملياتي پروژه برجاي مي گذارند، امكان پذير      مي كند و دوم  اينكه اطلاعات لازم براي تعيين روش يا روش هاي مناسب مقابله با ريسك را ارائه مي كند.

با توجه به اينكه دانشگاه فني و حرفه اي به تازگي از وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري انتقال يافته است دچار تغييرات اساسي در ساختار سازماني گرديده است و براي رسيدن به استاندارهاي تعريف شده در وزارت علوم نياز به يك جهش اساسي در ابعاد مختلف از جمله فعاليت هاي مرتبط با فناوري اطلاعات دارد. رسيدن به اين مهم فقط از طريق كارشناسان و متخصصين شاغل در دفتر فناوري اطلاعات دانشگاه ميسور نمي باشد لذا نياز به برون سپاري برخي از پروژه ها ضروري به نظر
مي رسد. از طرفي همانگونه كه اشاره گرديد براي جلوگيري از شكست برون سپاري پروژه هاي فناوري اطلاعات لازم است علاوه بر شناسايي ريسك هاي موجود، درجه اهميت هر كدام مشخص گرديده و
راه هاي مقابله و مديريت آنها بررسي گردد اين تحقيق به شناخت فاكتورهاي ريسك برون سپاري
پروژه هاي فناوري اطلاعات، ارزيابي و سپس الويت بندي آنها مي پردازد. همچنين محقق به دنبال پاسخ به اين سؤال اصلي است كه چه مخاطراتي در فرايند برون سپاري پروژه‏هاي فناوري اطلاعات در دانشگاه فني و حرفه اي وجود دارد.

 

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد

1 ـ3ـ ضرورت و اهميت انجام تحقيق:

پايان نامه شناسايي فاكتور ريسك برون سپاري پروژ‏ه‏ فناوري اطلاعات 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۴:۵۳ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه اولويت بندي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت دانش

 

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

                                               فهرست مطالب

عنوان  صفحه

 

چكيده 1

فصل اول. 2

كليات تحقيق.. 2

1-1- مقدمه. 3

1-2- بيان مساله تحقيق.. 3

1-3- اهميت تحقيق.. 4

1-4- اهداف تحقيق.. 4

1-5- سوالات تحقيق.. 5

1-6- تعريف متغير هاي تحقيق.. 6

1-7- مدل تحقيق.. 7

1-8- محدوده تحقيق.. 7

فصل دوم. 8

ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق.. 8

2-1- مديريت دانش… 11

چالش‌هاي مديريت دانش… 18

– مديريت دانش از ديدگاه صاحبنظران. 19

2-2-داده، اطلاعات، دانش… 22

2-3- كاربرد مديريت دانش… 26

2-4- ايجاد دانش… 29

2-5- اعتباربخشي به دانش… 29

2-6-ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اي.. 34

2-7- ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻜﺮي ﻣﻄﺮح در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ… 35

2-8-ضرورت واهميت مديريت دانش… 38

2-9- فرآيند مديريت دانش، اصول و ويژگيهاي آن. 39

2-10- مديريت دانش در سازمان ها 40

2-11- تسهيم دانش كليد مديريت دانش… 44

2-12- اهميت تسهيم دانش… 46

2-13- ديدگاه‌هاي مختلف در زمينه انواع فعاليت‌هاي تسهيم دانش… 47

2-14- موانع بالقوه تسهيم دانش… 49

2-15- راهكارهاي رسيدن به يك سيستم دانش مدار. 63

2-16- ﻣﺪل ﻫﺎي ﭘﻴﺎده ﺳﺎزي ﻧﻈﺎم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ داﻧﺶ… 65

2-17- مدل هاي ﺷﺒﻜﻪ اي و ﻣﺨﺰﻧﻲ.. 67

2-18-  مباني زير ساخت مديريت دانش… 70

2-19- پيشينه موضوع. 80

فصل سوم. 86

روش تحقيق.. 86

3-1- مقدمه. 88

3-2- فلسفه پژوهش… 88

3-3- مدل پژوهش… 89

3-4-سئوالات پژوهش… 91

3-5- جامعه و نمونه آماري.. 92

3-6- روش گردآوري داده‌ها 92

3-7- اﻋﺘﺒﺎر دروﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺶ… 92

3-8- روش تجزيه و تحليل داده ها 94

فصل چهارم. 95

تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقق.. 95

4-1- فراواني سئوالات تحقيق.. 96

4-2- محاسبه ميزان تعيين‌كننده‌ي ابعاد. 108

4-3- محاسبه واريانس كل توزيع شده 110

4-4- تبيين ماتريس ابعاد. 112

4-4- آزمون فريدمن.. 113

فصل پنجم. 115

نتيجه گيري و پيشنهادات… 115

5-1- مقدمه. 116

5-2- خلاصه نتايج تحقيق.. 116

5-2-1- محاسبه  و اندازه گيري كفايت نمونه. 116

5-2-2- ميزان تعيين‌كننده‌ي ابعاد. 116

5-2-3- واريانس كل توضيع شده 117

5-2-4- تبيين ماتريس ابعاد. 117

5-2-5- سوال اصلي تحقيق.. 117

5-2-6- سوالات فرعي تحقيق.. 117

5-2-7- آزمون فريدمن.. 119

5-3- بحث و نتيجه گيري.. 120

5-4- پيشنهادات… 122

5-4-1-پيشنهادات حاصل از تحقيق.. 122

5-4-2- پيشنهاد براي تحقيقات آتي.. 124

5-4-3- محدوديت ها و مشكلات تحقيق.. 125

فهرست منابع و ماخذ. 126

 

 

فهرست جدول ها

عنوان  صفحه

جدول 2-2: خلاصه مطالعات درخصوص موانع مديريت دانش… 83

جدول 3-1: ﺳﺎزهﻫﺎوﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎيﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ. 92

جدول 4-1: محاسبه واندازه گيري كفايت نمونه. 108

جدول 4-2:‌ محاسبه ميزان تعيين‌كننده‌يابعاد. 108

جدول 4-3: واريانس كل توضيح شده 110

جدول 4-5:‌ معناداربودن رتبه بندي توسط آزمون فريدمن.. 113

جدول 4-6:‌ اولويت‌بندي توصيفي ابعادتوسط آزمون فريدمن.. 114

 

 

فهرست شكل ها

عنوان  صفحه

 

شكل 2-1: ارتباط بين داده،اطلاعات،دانش… 22

شكل 2-2:. فرآيندهاي اشاعه دانش… 27

شكل 2-3- ﻣﺪلﻧﻮﻧﺎﻛﺎوﺗﺎﻛﻮﻳﻮﭼﻲ، 1995 ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪاز. 32

شكل 2-4:‌ مراحل حركت ازداده به دانايي (اقتباس از. 40

ﺷﻜﻞ 2-5: ﻋﻨﺎﺻﺮوروﻳﻜﺮدﻫﺎيﺳﺎزﻣﺎﻧﻲﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪاز. 66

شكل 2-6:‌ مباني زيرساخت مديريت دانش… 70

شكل 3-1: مدل تحليلي سه شاخگي.. 91

 

 

 

چكيده

هدف از انجام اين پژوهش شناسايي واولويت بندي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت دانش در دانشگاه جامع علمي كاربردي استان قم بر اساس مدل سه شاخگي اهرنجاني مي‌باشد. روش تحقيق توصيفي – پيمايشي بوده و ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته اي با پايايي 93/. مي‌باشد. ﺟﺎﻣﻌﻪ آماري اين ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷﺎﻣﻞ مديران،كارشناسان و روساي مراكزتحت نظارت دانشگاه جامع علمي كاربردي استان قم بوده كه تعداد آن‌ها حدود 185 نفر برآورد شده و بر اساس جدول مورگان تعداد 127 به عنوان نمونه آماري توسط محقق انتخاب شده است.

در اين تحقيق از آمار توصيفي و تحليلي همچون تحليل عامل و آزمون فريدمن براي تجزيه و تحليل داده‌ها استفاده شده است. با توجه به نتايج حاصل از جدول«واريانس كل توزيع شده» كه مقدار آن67.514 است (كه بيش از 50 مي‌باشد) مي‌توان نتيجه گرفت كه دسته‌بندي انجام شده به وسيله مدل سه شاخگي مورد تاييد مي‌باشد. نتايج تحقيق نشان مي‌دهد بين ديدگاه مديران وروساي مراكزتحت نظارت دانشگاه جامع علمي كاربردي استان قم و عوامل محتوايي، ساختاري و زمينه اي موثر بر پياده سازي مديريت دانش ارتباط معنا داري وجود دارد.

نتايج آزمون فريدمن نشان مي‌دهد كه عواملي همچون حمايت مدير عالي، ميزان تعهد و وفاداري مديريت و كاركنان، ميزان مهارت و دانش كاركنان، شفاف سازي قوانين و مقررات، تفاهم و اعتماد متقابل بين مديران و كاركنان بيشترين تأثير را برپياده سازي مديريت دانش در دانشگاه جامع علمي كاربردي استان قم دارند.

فصل اول

كليات تحقيق 

 

1-1- مقدمه

ما اكنون در عصري زندگي مي كنيم كه حقيقتا مي توان آن را عصر دانش ناميد(طارق خليل،1381،ص36).اين روزها دانش بيشترين ارزش را در سازمانها دارد(بريتو وديگران،2010،ص127)و موفقيت دانشگا ه هادر قرن 21 با توجه به بازارهايي كه هر روز رقابتي تر مي شوند منوط به استفاده از دانشي است كه دانشگاه هادر فرايندهاي كليدي خود بدان نياز دارند(ان.دي.للا و ديگران،2001،ص152).در اين ميان سازمان هايي كه درجه بالايي از خلاقيت و عملكرد كاري دارند دانش خود را به صورت اثر بخشي مديريت مي كنند(كورادو و راموس،2010،ص323).بيشتر شركت هاي خصوصي به اهميت دانش و مديريت آن براي كسب مزيت رقابتي و بقا در صحنه رقابتي پي برده اند.تجربه نشان داده است كه موضوع مديريت دانش بحثي نيست كه اهميت خود را از دست دهد بلكه با توجه به سرعت تغييرات محيط ارزش آن روز به روز بيشتر مي شود.

هرچند مديريت دانش به طور گسترده اي در تئوري و عمل بحث شده است،هنوز در بخش دولتي روي آن كار خاصي انجام نگرفته است(شريف الدين و ديگران،2004،ص96). در تحقيق حاضر سعي بر آن است تا به كمك مدل مناسب عوامل موثربرپياده سازي مديريت دانش در دانشگاه جامع علمي كاردبردي استان قم شناسايي واولويت بندي شود.

 

1-2- بيان مساله تحقيق

مديريت دانش به‌عنوان يكي از موضوعات جالب و چالش برانگيز علم مديريت در هزاره جديد است. دامنه، كاربرد، و استفاده از آن گسترده شده و به عنوان حوزه‌اي ميان رشته‌اي جاي خود را در متون مديريتي باز كرده است. مديريت دانش مفهوم جديدي نيست شايد بسياري از ما دانش را مديريت كرده بدون اينكه كوچكترين دركي نسبت به آن داشته باشيم. اما انتظام­بخشي به اين فعاليت‌ها و داشتن طرح و برنامه براي اجراي آن موضوع جديدي است كه در اواخر قرن بيستم مورد توجه قرار گرفت.مديريت دانش به‌عنوان رهيافتي جديد و با ارزش در كنار ساير راهبردهاي تجاري و رقابتي است، بدين منظور سازمان‌ها به فكر پياده‌سازي برنامه‌هاي مديريت دانش شدند تا از مزاياي بالقوه آن بهره‌جويي كنند.

 

مديريت دانش رويكردي براي ايجاد سازمان ياد گيرنده است، سازماني كه اعضاي آن مي توانند دانش را كسب، تسهيم و خلق كنند و در تصميم گيريهاي خود از آن سود جويند.اين در حالي است كه امروزه اين تجربه در برخي از سازمانها و شركتها درباره مديريت دانش به شكست انجاميده است و اين به آن علت است كه به شناسايي واولويت بندي عوامل موثربر موفقيت مديريت دانش توجه نشده است، حال آن كه امروزه ضرورت توجه به اين نوع مديريت در قالب ابزاري راهبردي براي پيشبرد منابع سازمان و موفقيت در عرصه رقابت به اثبات رسيده است.

بنابراين باتوجه به اهميت ولزوم بكارگيري وپياده سازي مديريت دانش درسازمان ها،پژوهش حاضردرصدداست تابه شناسايي واولويت بندي عوامل موثربرپياده سازي مديريت دانش دردانشگاه جامع علمي كاربردي استان قم بپردازد.

 

1-3- اهميت تحقيق

باتوجه به مصاحبه هاي انجام شده وبررسي هاي ميداني كه دردانشگاه جامع علمي كاربردي استان قم صورت گرفت اين موضوع مشخص گرديدكه بحث پياده سازي مديريت دانش ازاهميت بسيارزيادي برخوردارباشدزيرامتاسفانه هيچگونه مستند سازي ازتجربيات نيروي انساني انجام نشده وافرادعمومازماني كه ازسيستم خارج مي شوندتمامي تجربيات خودراباخود مي برندوهمچنين با عنايت به اينكه دانشگاه جامع علمي كاربردي استان قم بادارا بودن 185نفر نيروي انساني به علت فقدان مديريت دانش دردانشگاه مذكوربه نظر ميرسد كه درآينده وباخروج افراد ازسيستم،بامشكلات عديده اي مواجه گرددلذادراين تحقيق سعي بر آن است تاعوامل موثر پيش روي توسعه وايجادمديريت دانش دردانشگاه جامع علمي كاربردي استان قم شناسايي،بررسي وتبيين گردد.

1-4- اهداف تحقيق

هدف اصلي اين پژوهش شناسايي عوامل موثربرپياده سازي نظام مديريت دانش در  دانشگاه جامع علمي كاردبردي استان قم مي‌باشد.از ديگر اهدافي كه اين تحقيق دنبال مي نمايد عبارتند از:

 1. شناسايي عوامل رفتاري پياده سازي نظام مديريت دانش در دانشگاه جامع علمي كاردبردي استان قم
 2. شناسايي عوامل ساختاري پياده سازي نظام مديريت دانش دانشگاه جامع علمي كاردبردي استان قم
 3. شناسايي عوامل زمينه‌اي پياده سازي نظام مديريت دانش در دانشگاه جامع علمي كاردبردي استان قم

اهداف كاربردي

محل اجراي پياده سازي مديريت دانشگاه جامع علمي كاردبردي استان قم خواهد بود و اين تحقيق مورد استفاده اين ذي نفعان خواهد بود:

 1. مديران دانشگاه جامع علمي كاردبردي استان قم: نتايج تح
 2. پايان نامه اولويت بندي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت دانش
  قي
 3. ق مي تواند مدير
 4. ان ارشد را نسبت به عوامل موثربرپياده سازي نظام مديريت دانش 
 5. براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۴:۵۲ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه شناسايي راهكارهاي ايجاد انگيزه در كاركنان بانك

زمستان    1393

 

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                               صفحه

فصل اول كليات تحقيق

 • مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….1
 • بيان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………2
 • اهميت و ضرورت تحقيق…………………………………………………………………………………………………4
 • اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….. 5
 • سوالات تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………5
 • سؤالات اصلي………………………………………………………………………………………………………………. 6
 • سؤالات فرعي ……………………………………………………………………………………………………………… 7
 • تعاريف واژه‌هاي كليدي…………………………………………………………………………………………………. 7
 • قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………………………… 8
 • مدل تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………… 9
 • مراحل انجام تحقيق ……………………………………………………………………………………………………. 10

 

فصل دوم  مطالعات نظري و پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………… 11

2-1    مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………. 12

2-2  مفهوم انگيزش…………………………………………………………………………………………………………………13

2-3   بررسي عوامل انگيزشي……………………………………………………………………………………………………14

2-3-1عوامل انگيزشي ناشي از فرد …………………………………………………………………………………………..14

2-3-2 عوامل انگيزشي ناشي از محيط شغل…. …………………………………………………………………………..15

2-4    راهكارهاي ايجاد انگيزش كاري…………………………………………………………………………………….. 17

2-5    شيوه‌هاي تقويت انگيزه در بين كاركنان ……………………………………………………………………………19

2-6  ويژگي‌هاي اساسي يك سازمان سالم………………………………………………………………………………… 22

2-7  نظريه‌هاي انگيزش………………………………………………………………………………………………………. 24

2-7-1  انواع نظريه‌هاي محتوايي………………………………………………………………………………………….. 24

2-7-2  انواع نظريه‌هاي فرايندي ………………………………………………………………………………………….24

2-8  نظريه‌هاي معاصر………………………………………………………………………………………………………….25

2-8-1  نظريه سلسله نيازهاي مزلو………………………………………………………………………………………..25

2-8-2 نظريه Y,X مك گريگو……………………………………………………………………………………………..27

2-8-3   نظريه انگيزش موفقيت…………………………………………………………………………………………… 28

2-8-4   نظريه آلدرفر…………………………………………………………………………………………………………. 29

2-8-5   نظريه دو عاملي هرز برگ ……………………………………………………………………………………….30

2-8-6   نظريه عوامل انگيزش بهداشتي …………………………………………………………………………………31

2-8-7   نظريه نيازهاي سه گانه مك كلند ……………………………………………………………………………..32

2-9    مطالعات معوق بانكي……………………………………………………………………………………………….. 33

2-10  عوامل ايجاد كننده مطالبات معوق بانكي ……………………………………………………………………….36

2-11  وصول مطالبات معوق بانكي ……………………………………………………………………………………….40

2-12  راهكارهاي پيگيري وصول مطالبات بانكي ……………………………………………………………………42

2-13  دلايل 5 گانه افزايش معوقات بانكي و راهكارهاي وصول مطالبات ………………………………….44

2-14  پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………………………..48

2-14-1  تحقيقات انجام شده در داخل كشور…………………………………………………………………………48

2-14-2  تحقيقات انجام شده در خارج كشور………………………………………………………………………..53

 

فصل سوم روش شناسي تحقيق…………………………………………………………………………………………….60

3-1     مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………61

3-2     روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….61

3-3     جامعه آماري…………………………………………………………………………………………………………….63

3-4     نمونه آماري……………………………………………………………………………………………………………..63

3-5     ابزار جمع آوري داده‌ها و اطلاعات……………………………………………………………………………..64

3-5-1  منابع داده‌ها……………………………………………………………………………………………………………..64

3-5-2  ابزار گردآوري داده‌ها………………………………………………………………………………………………..64

3-6     روايي و پايايي………………………………………………………………………………………………………….65

3-6-1  آلفاي كرو نباخ………………………………………………………………………………………………………..65

3-7     روش تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات………………………………………………………………………66

3-8     خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………….67

 

فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌ها………………………………………………………………………………………. 68

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………..69

4-2 آمار جمعيت شناسي……………………………………………………………………………………………………….70

1-4-2 جنسيت……………………………………………………………………………………………………………………70

2-4-2 سطح تحصيلات………………………………………………………………………………………………………..71

3-4-2 تأهل………………………………………………………………………………………………………………………..72

4-4-2 سابقه كار………………………………………………………………………………………………………………….73

4-3 آمار استنباطي………………………………………………………………………………………………………………..74

1-4-3 شاخصهاي مركزي و پراكندگي گويه‌ها………………………………………………………………………..74

2-4-3 بررسي سؤالات اصلي………………………………………………………………………………………………..75

3-4-3 بررسي سؤالات فرعي………………………………………………………………………………………………..80

4-4-3 ساير تحليل‌ها……………………………………………………………………………………………………………82

 

فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهاد……………………………………………………………………………………………84

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….85

5-2 مروري بر موضوع تحقيق و روش اجراي آن……………………………………………………………………….85

5-3 تحليل و تفسير نتايج حاصل از سؤالات تحقيق……………………………………………………………………86

5-4 پيشنهادات تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….89

5-5.محدوديتهاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………….90

5-6. پيشنهادات براي تحقيقات آتي…………………………………………………………………………………………. 91

منـابـع.………………………………………………………………………………………………………………………………..92

 

چكيده:

سيستم بانكي كشور در سال‌هاي اخير با رشد چشمگير نرخ مطالبات مواجه بوده است، نصب نرم‌افزار شفاف‌سازي نشان‌دهنده آن است كه آهنگ رشد نرخ مطالبات فزوني يافته است. بر اساس مقررات بانكي كشور ميزان مطالبات نبايد از 5 درصد كل مانده تسهيلات هر بانك بيشتر باشد، زيرابه وقوع پيوستن چنين اتفاقي به‌منزله بحراني بودن وضعيت اعتباري بانك‌ها تلقي مي‌شود. بنابراين با توجه به نرخ چشمگير مطالبات فعلي، ضروري است شبكه بانكي ضمن چاره‌انديشي مقتضي، همت والاي خود را در راستاي به حيطه وصول درآمدن مطالبات به كار گيرد، به‌طوري‌كه بانك‌ها قادر شوند از محل وصول مطالبات مجدداً مبادرت به اعطاي تسهيلات جديد كنند تا درنتيجه تحقق چنين امري حداكثر سود حاصل شود، به‌نحوي‌كه ترازنامه و حساب سود و زيان بانك به‌مراتب قوي‌تر از دوره قبلي شود. دست‌اندركاران امربر اين باورند كه عوامل تأثيرگذار در افزايش نرخ مطالبات به دودسته (عوامل تأثيرگذار درون‌سازماني و برون‌سازماني) طبقه‌بندي مي‌شود. لذا در اين مطالعه بر آن شديم تا راهكارهاي ايجاد انگيزه در كاركنان بانك توسعه صادرات به‌عنوان يكي از عوامل تأثيرگذار درون‌سازماني و مؤثر در وصول مطالبات معوق را بررسي نماييم. در اين مطالعه با بهره گرفتن از فرمول نمونه‌گيري كوكران تعداد 100 پرسشنامه از جامعه آماري كاركنان بخش اعتباري شعب بانك توسعه صادرات ايران تكميل و با ارائه مدل مفهومي به بررسي اثر عوامل انگيزش، اميد به موفقيت، عامل مادي (پولي)، اميد به معاشرت، اميد به قدرت، ترس از شكست، نگران نبودن از رد شدن، ترس از قدرت، نياز به موفقيت، نياز به معاشرت، نياز براي قدرت بر انگيزه كاركنان براي كاهش مطالبات معوق پرداخته شد. نتايج حاصل از تحقيق نشان داد كه از ميان متغيرهاي موردبررسي تنها نگران نبودن از رد شدن و ترس از قدرت روابط معناداري را ارائه ننمودند بلكه ساير متغيرها داراي روابط مثبت و معني‌داري بوده و تأثير بسزايي برافزايش انگيزه كاركنان جهت وصول مطالبات دارند كه از ميان متغيرها، نياز به قدرت و انگيزه مالي بيشترين اثرگذاري را داشتند.

 

واژگان كليدي: رتبه بندي، ايجادانگيزه، مطالبات معوق

                

 

فصل اول

كليات تحقيق

  

 1. مقدمه

امروزه روند نزولي انگيزه در كاركنان براي وصول مطالبات معوق در بانك توسعه صادرات ايران ، فكر محققان، مسئولان و مديران اين بانك  را به حل معضلات اين حوزه مهم و كليدي مشغول ساخته است. از مهمترين دلايل بروز اين مشكل مي توان به عدم شناسايي عوامل مؤثر در ايجاد انگيزه در كاركنان براي وصول مطالبات معوق در بانك توسعه صادرات ايران اشاره نمود ، كه در اين راستا و جهت حل اين چالش جدي در حوزه بانكداري در اين پژوهش به شناسايي و رتبه بندي راهكارهاي ايجاد انگيزه در كاركنان براي وصول مطالبات معوق در بانك توسعه صادرات ايران پرداخته خواهد شد كه در نهايت نتايج اين تحقيق برنامه ريزان و سياست گذاران بانك توسعه صادرات ايران را براي برنامه ريزي در راستاي ايجاد انگيزه در كاركنان و بهبود عملكرد در وصول مطالبات معوق ياري خواهد نمود.

در فصل اول اين تحقيق كليات تحقيق تشريح مي گردد. در ابتدا تاريخچه مطالعاتي موضوع پژوهش به طور مختصر بيان مي شود، و سپس مطالبي در خصوص بيان كلي مسئله و اهميت آن آورده شده است. در ادامه، فرضيه هاي تحقيق، اهداف و قلمرو تحقيق معرفي شده و در پايان برخي از اصطلاحات كاربردي در اين پژوهش تعريف مي شوند.

  

 

1-2. بيان مسأله

اهميت و حساسيت نظام بانكي در تنظيم روابط و مناسبات اقتصادي داخلي هر كشور از يك طرف و تاثير به سزاي آن در صحنه اقتصاد جهاني و تسهيل و ارتقاي سطح تجارت بين المللي از طرف ديگر، باعث گرديده تا صاحب نظران اقتصادي، بانك ها را به عنوان يكي از عوامل توسعه اقتصادي و شكل گيري ظرفيت و توان توليد كشورها به حساب آورند(رستميان و طبسي،1389). يكي از مهم ترين مشكلات اساسي كه امروزه بانك ها با آن مواجه هستند، مشكل مطالبات معوق است(داودي كسبي،1383). در هرسيستم اقتصادي پويا بخصوص بانك ها، گردش صحيح و سريع منابع و مصارف نمايانگر كارايي مطلوب روش هاي اجرايي بوده و وصول تسهيلات اعطايي درمدت زمان تعيين شده، مشخص كننده روش هاي صحيح بكارگيري منابع درجهت ايجاد تسهيلات لازم به منظور گسترش فعاليتهاي اقتصادي و تأمين منابع موردنياز بخشهاي مختلف توليدي، بازرگاني، خدمات و صرف منابع بانك است. جلوگيري از ايجاد مطالبات معوق در تسهيلات اعطايي و يا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل امكانات ايجاد درآمد جديد را افزايش داده و توان برنامه ريزي بانك را در صرف منابع و تحصيل درآمد، بالاتر خواهد برد. تجربه كشورهاي مختلف نشان مي دهد كه وخامت ترازنامه بانك ها و نظام بانكي نقطه آغاز بسياري از بحران هاي اقتصادي در سطح كشوري و بين المللي است (ميشكين و ايكينز[1]،2011). در بسياري از كشورها افزايش سهم وام به دارايي بانك ها، به طور كلي و افزايش مطالبات نا مناسب، بد، معوق و مشكوك الوصول، به طور خاص، مهم ترين دليل وخامت ترازنامه بانك ها است(كردبچه و نوش آبادي،1390). بايد بيان نمود كه بانك ها به دليلي آن كه مهم ترين بنگاه هاي اقتصادي در تامين مالي معاملات هستند، با وجود تمامي تمهيدات نتوانسته اند از ورود حساب مطالبات معوق در ساختار مالي خود ممانعت بعمل آورند و روند رشد مانده مطالبات معوق در انها طي سال هاي اخير شتاب فزاينده اي به خود گرفته و يه يكي از بزرگترين معضلات اين بانك ها تبديل شده است، به نحوي كه اين مطالبات بيش از 25 تا 30 درصد از حجم كل تسهيلات پرداختني اين بانك ها را به خود اختصاص داده است(ادراه كل آموزش،1387). در اين ميان در زمينه علل ايجاد و گشترش مطالبات معوق عوامل مختلفي مورد بررسي قرار گرفته است. كه اين عوامل هم در بعد خارج سازماني(خارج از كنترل) مانند نرخ ارز، تغييرات تورمي، بيكاري و هم از بعد درون سازماني مانند:ضعف مديريتي و ضعف نظارتي مورد بررسي قرار گرفته است(كردبچه و نوش آبادي،1390). اين در حاليست كه خلا بررسي نقش عامل انساني در موسسات بانكي همواره مطرح بوده است. در واقع انگيزه هاي عامل انساني به صورت غير مستقيم در تحقيقات مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. اما شناسايي راهكارها و عوامل موثر در افزايش انگيزه كاركنان كه در خط مقدم سيستم بانكي قرار دارند، براي وصول مطالبات بانكي تا كنون مورد بررسي قرار نگرفته است. در اين تحقيق تلاش مي شود تا عواملي كه بر افزايش انگيزه كاركنان بانك توسعه صادرات ايران درجهت وصول مطالبات معوق بانكي موثر بوده شناسايي ورتبه بندي شوند.و در واقع به شناسايي راهكارهاي ايجاد انگيزه دركاركنان به منظور وصول مطالبات معوق ورتبه بندي آن ها مي پردازيم.

  

1-3. اهميت و ضرورت انجام تحقيق

نظام بانكي يكي از اركان اصلي هر نظام اقتصادي است كه عملكرد صحيح و اصولي آن ميتواند به رشد و شكوفائي نظام اقتصادي كمك كند در غير اين صورت ضربه هاي سنگيني را بر پيكره ي اقتصاد وارد خواهد كرد.

در چند سال اخير يكي از مهم ترين چالش هاي فراوري نظام بانكي كشور، سير فزاينده مطالبات معوق[2] بوده است.

بي شك يكي از مهم ترين چالش هاي پيش روي نظام بانكي كشور طي چند سال اخير سير فزاينده مطالبات معوق بوده كه محصول پرداخت تسهيلات غير واقعي، كارشناسي نشده و نابجا مي باشد، اين روند افزايشي مطالبات بر شبكه بازار پول و عملكرد نظام بانكي تاثير گذاشته و توان وام دهي بانك ها را بيش از پيش تضعيف كرده است. اين امر به بانك محور بودن بازار مالي و پولي كشور و برخورداري بانك ها از حدود 90 درصد نقدينگي كشور، به يك چالش ملي مبدل شده است. افزايش مجموع مطالبات معوق در راستاي تسهيلات اعطايي، نشان دهنده افزايش ريسك اعتباري بانك ها است(رنجبريان و علوي ناييني، 1385).

افزايش اين نسبت، گوياي وخامت ترازنامه بانك ها و عملكرد ضعيف بانك ها در مديريت ريسك است كه در شرايط خاص مي تواند به بحران عظيم مالي در كشور منجر شود.

 

1- 4. اهداف تحقيق.

الف) شناسايي راهكارهاي ايجاد انگيزه در كاركنان براي وصول مطالبات معوق در بانك توسعه صادرات ايران.

ب) رتبه بندي راهكارهاي ايجاد انگيزه در كاركنان براي وصول مطالبات معوق در بانك توسعه صادرات ايران

 

1-5.سؤالات تحقيق

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد

سؤال اصلي:

پايان نامه شناسايي راهكارهاي ايجاد انگيزه در كاركنان بانك

برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۴:۵۲ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه رتبه بندي عوامل اثرگذار بر شكل گيري هويت سازماني

 

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                 صفحه

فصل اول: كليات تحقيق

۱-۱-مقدمه. 17

۲-۱-بيان مسئله. 17

۳-۱-ضرورت تحقيق. 19

4-۱-اهداف تحقيق. 20

5-1. مدل مفهومي.. 20

۶-۱-فرضيه هاي تحقيق. 21

7-1.قلمروزماني تحقيق. 23

8-1. قلمرومكاني تحقيق. 23

9-1. قلمروموضوعي تحقيق. 23

10-1.  تعاريف مفهومي و عملياتي واژه ها 233

 

 

فصل دوم: ادبيات تحقيق

۱-۲-مقدمه. 25

۲-۲-مفهوم هويت ا زلحاظ لغوي.. 26

۳-۲-شكل‌گيري هويت.. 31

۱-۳-۲-مفهوم هويت فردي و سازماني.. 31

۴-۲-ابعاد هويت سازماني.. 32

۵-۲-جنبه هاي هويت سازماني( ازديدگاه فرانزيني ) 32

۶-۲-رويكردهاي هويت سازماني.. 32

۷-۲-انواع هويتهاي سازماني.. 33

۸-۲-نقش طراحان در روند خلق هويت سازماني.. 44

۱-۸-۲-هويت سازماني.. 45

۲-۸-۲-هويت شركت.. 46

۳-۸-۲-نشان شركت.. 47

۹-۲-بيان هويت يك سازمان. 49

۱-۹-۲-ساختارهاي هويت.. 49

۱۰-2-ارتباطات.. 50

2-11.بررسي عوامل موثر بر هويت سازماني.. 51

۱-۱۲-۲-تعريف علم اقتصاد. 52

۲-۱۲-۲-مشخصه سازماني.. 53

۲-۲-۱۲-۲- محصول. 55

۳-۲-۱۲-۲- محل توزيع. 56

۴-۲-۱۲-۲- تشويق وترغيب.. 56

۱۳-۲-قلمرو وسطوح هويت سازماني.. 65

۱۴-۲-شكل گيري هويت.. 69

۱-۱۴-۲-عوامل خارجي.. 71

۲-۱۴-۲-عوامل داخلي.. 76

۱۵-۲-هويت سازمان و رفتارهاي شهروندي سازماني.. 83

۱۶-۲-هويت سازمان وتعهد سازماني.. 85

۱۷-۲-تغييردرهويت سازماني.. 88

۱۸-۲-تغييرهويت به واسطه تحولات مديريتي درسازمان. 90

۱-۱۸-۲-تغييرهويت به واسطه ادغام دو سازمان. 91

۱۹-۲-هويت سازماني و سايرمتغيرهاي سازماني: 94

۱-۱۹-۲-هويت سازماني واعتماد. 95

فصل سوم: روش تحقيق

3- 1. مقدمه. 108

3- 2. نوع تحقيق. 108

3-3. روشها و ابزارگردآوري اطلاعات.. 108

3-3-1. روش بررسي اسناد ومدارك… 108

3-3-2.روش ميداني.. 109

3-6.طرح تحقيق. 109

3-6-1. هدف مطالعه. 110

3-6-2. نوع مطالعه. 110

3-6-3.ميزان دخالت محقق  در پژوهش… 110

3-6-4. مكان بررسي: طبيعي وساختگي.. .

3-6-5. واحدتجزيه وتحليل:‌افراد،زوجها،گروه ها،سازمانها .

3-6-6. افق زماني: بررسي مقطعي دربرابر بررسي دوره‌اي.. .

2-6-7.جامعه ونمونه آماري مورد پژوهش… 111

3-6-8. حجم نمونه آماري.. 111

3- 6- 10. روش تجزيه وتحليل داده‌ها 113

3- 6- 11. روش ها وفنون آماري مورداستفاده براي تجزيه وتحليل مشاهدات.. 113

3-7. پايايي (Reliability) 113

3- 7- 1. ثبات سنجه‌ ها 113

3-7 -2 . سازگاري دروني سنجه ها 114

3-8 .  روايي ( Validity) 115

3- 8- 2. روائي وابسته به معيار : 116

3- 8- 3. روائي سازه ( مفهومي‌)  : 116

3-10- آزمون فرض نرمال بودن متغيرها: 117

3-11- روش تجزيه وتحليل داده ها : .

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده هاي آماري

4-1-مقدمه. 120

4-2- بررسي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي.. 120

4-2-1 – جنسيت.. 120

4-2-2- تاهل. 122

4-2-3 -سن. 123

4-2-4 -تحصيلات.. 125

4-3-1- فرضيه فرعي اول. 126

4-3-2- فرضيه فرعي دوم. 127

4-3-3- فرضيه فرعي سوم. 128

4-3-4- فرضيه فرعي چهارم. 129

4-3-5- آزمون فرضيه اصلي پژوهش… 130

4-3-6- فرضيه فرعي اول. 132

4-3-7- فرضيه فرعي دوم. 132

4-3-8- فرضيه فرعي سوم. 133

4-3-9- فرضيه فرعي چهارم 133

4-3-10- فرضيه فرعي پنجم. 135

4-3-11- آزمون فرضيه اصلي.. 1374

4-3-12 فرضيه اصلي 3. 138

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1- مقدمه. .

5-2- نتايج حاصل ازآزمون فرضيات تحقيق. 141

5-2-1- نتايج حاصل ازآزمون فرضيات اصلي.. 141

5-2-2-نتايج حاصل ازآزمون فرضيه فرعي اول: 144

5-2-4- نتايج حاصل ازآزمون فرضيه فرعي سوم: 148

5-2-5- نتايج حاصل ازآزمون فرضيه فرعي چهارم: 148

5-2-6- نتايج حاصل ازآزمون فرضيه فرعي اول: 149

5-2-7-نتايج حاصل ازآزمون فرضيه فرعي دوم: 150

5-2-8- نتايج حاصل ازآزمون فرضيه فرعي سوم: 151

5-2-9-  نتايج حاصل ازآزمون فرضيه فرعي چهارم: 151

5-2-10-  نتايج حاصل ازآزمون فرضيه فرعي پنجم: 151

5-3- پيشنهادات تحقيق. 141

منابع و ماخذ. 158

منابع فارسي.. 158

منابع لاتين. 158

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                 صفحه

جدول 3-1. جامعه آماري تحقيق. 111

جدول3-2: مقدارضريب آلفاي كرونباخ پرسشنامه هويت سازماني.. 115

جدول3-3: بررسي توزيع نرمال متغيرهاي هويت سازماني ( آزمون كلوموگروف اسميرنوف) 117

جدول 4-1: توزيع فراواني جنسيت پاسخگويان. 121

جدول 4-2: توزيع فراواني وضعيت تاهل پاسخگويان. 122

جدول 4-3: توزيع فراواني سن پاسخگويان. 124

جدول 4-4: توزيع فراواني سطح تحصيلات پاسخگويان. 125

جدول4-5: آزمون  رگرسيون سوال فرعي اول تحقيق. 127

جدول4-6: آزمون رگرسيون سوال فرعي دوم تحقيق. 128

جدول4-7: آزمون رگرسيون سوال فرعي سوم تحقيق. 129

جدول4-8: آزمون رگرسيون سوال فرعي چهارم تحقيق. 130

جدول4-9: آزمون رگرسيون فرضيه اصلي تحقيق. 131

جدول4-10: آزمون رگرسيون سوال فرعي ا ول تحقيق. 132

جدول4-11: آزمون رگرسيون سوال فرعي دوم تحقيق. 133

جدول4-12: آزمون رگرسيون سوال فرعي سوم تحقيق. 134

جدول4-13: آزمون رگرسيون سوال فرعي چهارم تحقيق. 135

جدول4-14: آزمون رگرسيون سوال فرعي چهارم تحقيق. 136

جدول4-15: آزمون رگرسيون فرضيه اصلي تحقيق. 137

 

فهرست اشكال

عنوان                                                                                                                                صفحه

شكل2-1:مدل مفهومي طرح- عوامل درون سازماني وبرون سازماني موثر برشكل گيري هويت سازمان 20

شكل 2-۲:عوامل درون سازماني وبرون سازماني موثربرشكل گيري هويت سازمان(Dhalla,2007:249) 71

شكل (۳-۲) :رابطه بين هويت سازماني واعتماد(Puusa&Tolvanen,2006:31) 96

شكل 4-1: نمودارتوزيع فراواني پاسخگويان برحسب جنسيت.. 121

شكل 4-2: نمودارتوزيع فراواني پاسخگويان برحسب وضعيت تاهل. 123

شكل 4-4: نمودارتوزيع فراواني پاسخگويان برحسب ميزان تحصيلات.. 126

 

 

چكيده:

 

هويت و هويت يابي سازماني تاثير عمده اي بر بسياري از رفتارهاي سازماني و در نتيجه دستيابي به عملكرد و اهداف سازمان داشته اند. تحقيق حاضر باتوجه به اهميت و تاثير هويت سازماني برعملكرد سازمان در تلاش بوده تا عوامل اثرگذار بر شكل گيري هويت سازماني در دانشگاه ها و موسسه هاي آموزش عاليشهرستان دليجان را شناسايي نمايد. اين پژوهش توصيفي پيمايشي و از نوع كاربردي است .جامعه آماري تحقيق حاضر كاركنان و دانشجويان دانشگاه هاي پيام نور و آزاد اسلامي دليجان به تعداد 2930 نفر بوده اند كه بر اساس قرمول كوكران 184 نفر به روش نمونه گيري تصادفي طبقه بندي شده به عنوان نمونه اماري انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه هويت سازماني(محقق ساخته) بوده است. نتايج تحقيق نشان داد كه عوامل درون سازماني شامل  هيئت مديره، تيم مديران عالي، فعاليتهاي مديريت منابع انساني، عمليات سازمان و ارتباطات داخلي و عوامل برون سازماني شامل توجه مثبت رسانه ها، شناسايي و وجهه بيروني، رتبه بندي هاي صنعت و ارتباطات خارجي  بر شكل گيري هويت سازماني اثرگذار است .

 

واژه هاي كليدي: هويت سازماني،عوامل درون سازماني،عوامل برون سازماني

 

 

 

فصل اول

كليات تحقيق

 

 

۱-۱-مقدمه

هويت[1] به عنوان يك پديده، براي سالهاي متمادي مورد علاقه فلاسفه و متفكران روانشناسي و جامعه شناسي بوده است. از اين ديدگاه هويت را بايد يك مقوله تاريخي دانست كه ريشه هاي آن را مي توان در مطالعه هويت در سطح فردي جستجو كرد.بكارگيري واژه هويت از دهه 1950 رايج شده و در دو حوزه نظري روانشناسي و جامعه شناسي مورد بحث قرار گرفته است. نظريه هاي حوزه روانشناسي با كارهاي فرويد آغاز شده و بر هسته دروني و ذهني يك ساختار رواني و فيزيكي تاكيد دارد، در حاليكه در حوزه جامعه شناسي، نظريه هاي هويت با مفهوم”خود” در مكتب كنش متقابل نمادين، گره خورده است.

باشكل گيري جوامع امروزي و نقشي كه سازمانها در اين جوامع بازي مي كنند، اهميت سازمانها نيز روزبه روز افزايش مي يابد. دراين ميان هويت سازماني به عنوان تصويري كه در ذهن افراد جامعه ايجاد مي نمايد، يكي از مسائل پيش روي سازمانهاست.

تحقيق حاضر باتوجه به نقش و اهميتي كه سازمانهاي آموزش عالي در جامعه دارند، به بررسي عوامل موثر برايجاد هويت اين سازمانها مي پردازد.

پايان نامه رتبه بندي عوامل اثرگذار بر شكل گيري هويت سازماني

 

 

 

۲-۱-بيان مسئله

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد

در حوزه مطالعات سازمان و مديريت، مفهوم هويت سازماني در سال 1985 توسط آلبرت و وتن معرفي شد. بر اساس نظرات حاصل از تحقيقات تجربي،  آنها چنين تعريفي از هويت سازماني ارائه نمودند: ((هويت سازماني شامل خصيصه هايي از يك سازمان است كه اعضا،آن خصيصه ها را به عنوان ويژگيهاي اساسي، منحصر به فرد و مستمر (ادامه دار) سازمان درك كرده اند (به شرطي كه گذشته، حال و آينده در نظر گرفته شود)


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۴:۵۲ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع: