دانلود مقاله تحقيق دانلود مقاله تحقيق .

دانلود مقاله تحقيق

پايان نامه تاثير عوامل هفت گانه آميخته بازاريابي فروش دوربين

تابستان 1393

 

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

1-1-…… مقدمه. 12

1-2-بيان مسئله. 13

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق.. 15

1-4- سوالات پژوهش… 16

1-5- فرضيات پژوهش… 17

1-5-1- مدل مفهومي پژوهش… 17

نمودار1-1: مدل مفهومي پژوهش… 18

1-7- ساختار گزارش تحقيق.. 22

2-1- مقدمه. 25

2-2- بازاريابي.. 26

جدول2-1 : ويژگي بازار هاي صنعتي.. 28

2-3- آميخته بازاريابي.. 29

2-3-1- پيدايش مفهوم 4P. 32

2-3- 2- عوامل نوين در آميخته بازاريابي.. 34

2-3-3- طبقه بندي خدمات.. 35

2-3-4- ويژگي هاي خدمات.. 36

2-3-5- نامحسوس بودن. 36

2-3-6- تفكيك ناپذيري.. 36

2-3-7- تغيير پذيري.. 37

2-3-8- فنا پذيري.. 37

2-3-9- غير تملكي بودن. 38

2-4- محصول.. 39

نمودار 2-1 : لايه هاي محصول. 41

2-4-1- طبقه بندي محصول. 42

2-5- استراتژيهاي توسعه محصول (خدمات) جديد.. 45

2-6- قيمت.. 47

2-7- استراتژيهاي قيمت.. 50

2-7-1- قيمت گذاري خدمات مالي.. 50

جدول 2-2: جنبه هاي با اهميت قيمت براي فروشنده و خريدار( wright ,2004: 360). 50

2-7-2- عواملي كه بر قيمت تأثير مي‌گذارند. 51

2-8- مكان (توزيع). 53

2-8-1- طراحي كانالهاي توزيع. 57

نمودار 2-2  : مراحل كانالهاي توزيع. 57

2-9- ترفيع و بازار افزايي.. 57

2-9-1- استراتژي هاي ترفيع. 61

2-9-2- پيشبرد فروش… 66

استراتژيهاي مربوط به كاركنان. 71

گزينش: 71

-…… آموزش… 71

-…… انگيزش… 72

-…… پرورش… 73

2-10- امكانات وشواهد فيزيكي.. 74

2-11- فرآيند.. 76

2-11-1- استراتژي هاي فرآيند. 78

2-12- مفهوم برند.. 80

2-13- مزاياي برند.. 81

2-14- اهميت ارزيابي برند.. 81

2-14-1- سنجههاي موثر در ارزيابي برند. 82

2-15- تعريف ارزش ويژه برند.. 83

جدول 2-3: تعاريف ارزش ويژه برند از ديدگاه صاحبنظران مختلف… 85

2-16- ارزش برند  / ارزش ويژه برند.. 86

2-17- اندازهگيري ارزش ويژه برند.. 87

2-18- رويكردهاي سنجش ارزش ويژه برند.. 88

2-18-1- رويكرد درون بيرون. 88

2-18-2- رويكرد بيرون به درون. 91

2-19- ارزش برند مشتري محور. 91

2-19-1- معناي ارزش ويژه برند مشتري محور. 92

2-19-2- ساخت ارزش ويژه برند مشتري محور. 93

2-19-3- اندازهگيري ارزش ويژه برند مشتري محور. 97

2-19-4- الگوهاي ارزيابي ارزش ويژه برند مشتري محور. 100

2-21- ديدگاه هاي مختلف در مورد ابعاد ارزش ويژه برند.. 100

جدول2-4: ابعاد ارزش ويژه برند از ديدگاه صاحب نظران مختلف… 100

2-22- ارزش ويژه برند مدل آكر. 101

جدول 2-5 : نمونه هايي از مطالعات صورت گرفته. 102

2-23- قيمت و ارزش ويژه برند.. 103

2-24- محصول و ارزش ويژه برند.. 103

2-25- توزيع و ارزش ويژه برند.. 104

2-26- ترويج و ارزش ويژه برند.. 105

نمودار 2-4:  برآمد و پيش آمدهاي ارزش ويژه برند. 107

2-27- ابعاد تشكيل دهنده ارزش ويژه برند.. 109

2-27-1- بعد مشتري گراي ارزش ويژه برند.. 110

2-27-2- بعد مالي ارزش ويژه برند.. 111

2-27-3- بعد مركب ارزش ويژه برند.. 111

جدول 2-6: تحقيقات صورت گرفته در خصوص ارزش ويژه برند. 112

2-28- كيفيت ادراك شده. 114

2-29- ارزش ادراك شده مبتني بر هزينه. 114

2-30- منحصر به فرد بودن.. 115

2-31- تمايل به پرداخت قيمت بالاتر. 116

2-32-  آگاهي از برند.. 117

2-33- آشنايي با برند.. 118

2-34- محبوبيت برند.. 119

نمودار 2-5 :  وظايف ساخت برند. 121

3-35- پايداري تصوير برند.. 121

2-36- پيشينه پژوهش… 122

2-36-1- پيشينه داخلي.. 122

2-36-2- پيشينه خارجي.. 124

3-1-  مقدمه. 129

نمودار  3-1: مراحل انجام تحقيق.. 130

3-2- روش انجام تحقيق.. 131

3-3- نوع تحقيق.. 132

3-4- روش گردآوري اطلاعات.. 132

3-5- ابعاد و شاخص هاي متغييرها. 134

جدول3-1: جدول تناظر شاخص و سوالات پرسشنامه. 134

3-6- روايي و پايايي تحقيق.. 137

3-6-1- پايايي پرسشنامه. 137

جدول 3-2: مقدار آلفاي كرونباخ مؤلفه هاي تحقيق.. 138

3-6-2- روايي  پرسشنامه. 139

3-7- جامعه آماري.. 140

3-8- روش نمونه گيري.. 141

3-9- تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها. 143

4-1- مقدمه. 145

4-2) ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان و جامعه آماري.. 145

جدول 4-1) ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان. 146

4-2-1) وضعيت پاسخ دهندگان از نظر جنسيت.. 146

شكل 4-1 نمودار فراواني مربوط به وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسيت.. 147

4-2-2) وضعيت پاسخ دهندگان از نظر ميزان سابقه كاري.. 147

شكل 4-2 نمودار فراواني مربوط به وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر ميزان سابقه كاري.. 147

4-2-3) وضعيت پاسخ دهندگان از نظر سن.. 147

شكل 4-3 نمودار فراواني مربوط به وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر سن.. 148

4-2-4) وضعيت پاسخ دهندگان از نظر ميزان تحصيلات.. 148

شكل 4-4 نمودار فراواني مربوط به وضعيت افراد پاسخ دهنده از نظر ميزان تحصيلات.. 148

4-3) تحليل استنباطي داده ها. 148

4-3-1) تحليل عاملي تاييدي متغيرهاي تحقيق.. 149

جدول 4-2) راهنماي شناسايي علائم اختصاري متغيرهاي مدل. 149

4-3-1-1) تحليل عاملي مرتبه دوم متغير آميخته بازاريابي.. 150

نمودار1-4) مدل اندازه گيري ابعاد متغير آميخته بازاريابي با بهره گرفتن از تحليل عاملي تاييدي مرتبه دوم در حالت استاندارد  153

نمودار2-4) مدل اندازه گيري ابعاد متغير آميخته بازاريابي با بهره گرفتن از تحليل عاملي تاييدي مرتبه دوم در حالت معني داري   154

4-3-1-2) تحليل عاملي متغير ارزش ويژه برند.. 154

نمودار3-4) مدل اندازه گيري ابعاد ارزش ويژه برند با بهره گرفتن از تحليل عاملي تاييدي مرتبه دوم در حالت استاندارد  156

نمودار4-4) مدل اندازه گيري ابعاد ارزش ويژه برند با بهره گرفتن از تحليل عاملي تاييدي مرتبه دوم در حالت معني داري   157

4-3-2) بررسي نرمال بودن توزيع متغيرها. 157

جدول 4-3) توزيع نرمال متغيرها 157

4-3-3) آزمون فرضيه ها با بهره گرفتن از روابط ساختاريافته خطي.. 158

نمودار 5-4) اندازه گيري مدل كلي و نتايج فرضيه ها در حالت استاندارد. 158

نمودار 6-4) اندازه گيري مدل كلي و نتايج فرضيه ها در حالت معني دار. 159

4-3-3-1) نتيجه آزمون.. 159

5- 1-مقدمه. 163

5-1-1- خلاصه تحقيق.. 163

5-2-  بررسي يافته‌هاي پژوهش… 166

5-5- ارائه پيشنهادات.. 167

5-5-1 -پيشنهادات بر مبناي يافته‌هاي تحقيق.. 167

5-6- محدوديت هاي تحقيق.. 170

7-5  – پيشنهادات  براي تحقيقات آتي.. 171

 

چكيده

با افزايش رقابت و مطرح شدن پديده هايي مانند بازارهاي جهاني صنايع داخلي هر كشور به منظور باقي ماندن در اين عرصه بايد مزيت هاي رقابتي خود را افزايش دهند . يكي از ابزارهاي راهبردي كه موجب تعهد و تكرار مصرف ، افزايش ارزش اقتصادي براي سهامداران و گسترش دامنه فعاليت هاي اقتصادي به فراسوي مرزهاي جغرافيايي مي شود، ارزش برند است . با توجه به اهميت ارزش ويژه برند براي شركت ها، بررسي اينكه عناصر آميزه بازاريابي چگونه و به چه نحوي براي برند ارزش آفريني مي كنند، امري ضروري است.

در اين تحقيق ، تلاش شد كه پيرامون رابطه آميخته بازاريابي و افزايش ارزش ويژع برند در شركت ارتباطات الكترونيك ، شناخت كسب شود كه براساس چارچوب و مدل مفهومي مورد نظر مورد تحليل قرار گرفته است. اين پژوهش داراي يك فرضيه اصلي”عوامل هفت گانه بازاريابي (7p’s) بر افزايش ارزش ويژه برند تاثير معناداري دارد.” “عوامل ارزش ويژه برند بر عوامل هفت گانه بازاريابي تاثير معناداري دارد.” و هفت فرضيه فرعي مي باشد كه روابط ميان متغير هاي كيفيت ارزش ويژه برند و آميخته بازاريابي را مورد بررسي قرار داده است. جامعه آماري تحقيق شامل كليه مديران عالي، مياني و كاركنان  شركت ارتباطات الكترونيك مي شود كه در حدود 420 نفر مي باشند و حجم نمونه براساس جدول مورگان 201 نفر محاسبه گرديده است.

همچنين در اين پژوهش جهت گردآوري اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است كه روايي آن مورد تاييد كارشناسان و پايايي آن با روش آلفاي كرونباخ مورد تاييد قرار گرفته است. جهت تجزيه تحليل داده ها داده ها از نرم افزار SPSS و LIZREL استفاده شده است كه تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده از طريق پرسشنامه، در دو سطح تجزيه و تحليل توصيفي، و تجزيه و تحليل استنباطي، انجام گرفت.

سطح تجزيه و تحليل توصيفي شامل تجزيه و تحليل توصيفي داده هاي جمعيت شناختي (سن، جنسيت، و سطح تحصيلات مشتري يا كاربر)، و تجزيه و تحليل توصيفي داده اي اختصاصي تحقيق (فراواني، درصد فراواني، ميانگين، وانحراف معيار  بود، و سطح تجزيه و تحليل استنباطي، با بهره گرفتن از آزمون هاي فرض آماري مربوطه، به تجزيه و تحليل داده، جهت تائيد و  يا رد فرضيه هاي تحقيق، پرداخت.

با توجه به نتايج حاصل از تحليل هاي آماري فرضيات اول (T-value=8.51) ، دوم (T-value=8.07)، سوم (T-value=9.60)، ششم (T-value=12.10)، هفتم (T-value=6.88) مورد تاييد قرار گرفته اند و فرضيات چهارم (T-value=12.59) و پنجم (T-value=12.37) رد شده اند.

 

واژگان كليدي: بازاريابي، آميخته بازاريابي، برند، ارزش ويژه برند

 

 

فصل  اول

كليات تحقيق

 

 1-1-  مقدمه

نقش برندها در شناسايي محصول شركت در بازارهاي روبه گسترش امروزي، نقشي انكارناپذير است. ساخت يك برند قوي هدف نهايي بسياري از سازمان هاست . امروزه، برندها بيش از همه دارائي هاي شركت ارزشمند هستند . برندها افزاينده ارزش اقتصادي و استراتژيك مالكانشان مي باشند .تلاش مديران بازاريابي به منظور خلق و نگهداري برند، بدون برنامه ريز ي لازم منجر به ايجاد مشكلات عديده اي براي شركت ها مي گردد. اغلب مديران بازاريابي يا مديران برند مفاهيم بازاريابي ازقبيل شناخت نيازهاي مشتري، موضع يابي، فعاليت هاي ترفيعي و تبليغي را بخوبي مي دانند و تجربه فراواني در اجراي آن ها دارند . اما در مجموع آنچه آن ها را در بازاريابي خدمات و محصولات دچار مشكل مي كند آن است كه نمي توانند مفاهيم بازاريابي را در راه ارتقاي ارزش نام تجاري به كار گيرند. در واقع آنان درك صحيحي از مفاهيمي چون برند، مديريت آن و ارزش نام تجاري ندارند.

برند يعني نشان ، آرم و لوگوي تبليغاتي (كلر،2003) اين نشان بايد از چنان قدرتي برخوردار باشد كه مصرف كننده را جذب خود كرده و به عنوان يك مشتري انحصاري مطرح كند (كاتلر ،1384، ص 351).

به عبارت ديگر، قدرت برند و ارزش آن، حرف اول را در بازاريابي و جذب مشتري دردنياي امروزي مي زند، چرا كه فرد با مشاهده آن در صورت داشتن فاكتورهاي مطلوب جذب آن شده و تا ساليان سال، اقدام به خريد آن محصول مي كند. شركت هاي كوكاكولا ، مرسدس بنز و نايك نمونه هاي بارز از شركت هايي هستند كه برند قوي دارند. عوامل زيادي مي تواند در موفقيت يا عدم موفقيت  برنامه هاي بازاريابي بنگا ه هاي اقتصادي نقش داشته باشد كه ما در اين تحقيق با توجه به نقش بسيار حياتي نام و نشان تجاري به تحليل نقش ارزش ويژه برند مي پردازيم.

آكر به عنوان يكي از انديشمندان مطرح در زمينه نام تجاري و ارزش ويژه نام تجاري، مدلي مفهومي ارائه نموده كه هدف آن شناساندن مفهوم ارزش ويژه نام تجاري وعناصر شكل دهنده آن است (آكر،1991) . بسياري از افراد و موسساتي كه سعي در ارائه مدلي براي بررسي يا ارزيابي ارزش ويژه نام تجاري را داشته اند، از مدل آكر و عناصر آن به عنوان مبنا و پايه اي براي مدل خود استفاده كرده اند. اين مدل منابع ايجادكننده ارزش ويژه نام تجاري را به مديريت نام تجاري نشان داده و چگونگي تأثيرگذاري هر كدام از اين منابع را بر ارزش ويژه نام تجاري شرح مي دهد.

1-2- بيان مسئله

در محيط رقابتي كنوني ، اكثر محققين براين باورند كه برند بخش مهمي از يك كسب و كار و دارايي هاي يك بنگاه را تشكيل مي دهد و خيلي از كسب و كارها علاقمند هستند كه ياد بگيرند چطور يك برند موفق بسازند. يكي از الزامات ايجاد برند قوي شناخت هر يك از عوامل ايجاد كننده ارزش ويژه برند است (سليماني،2010 ). امروزه بسياري از سازمانها به اين باور رسيده اند كه يكي از با ارزش ترين دارايي هايشان برندهاي محصولات و خدمات آن هاست. در دنياي پيچيده و پر چالش امروزي ، همه ما چه به طور فردي يا به عنوان مديران كسب وكارها ، با گزينه هايي روزافزون و كاهش زمان براي تصميم گيري و انتخاب مواجه هستيم . بر اين اساس ، توانمندي هاي برند ها در ساده سازي تصميم گيري  مشتري ها ، كاهش ريسك و تعريف انتظارات آنها بسيار ارزشمند است. يكي از ضروريات مديريت ارشد هر سازمان ايجاد برند هاي قدرتمندي  است كه ضمن عمل به وعده ها و تعهدات ، قدرت و توانمندي هاي خود را در طول زمان ارتقاء دهند (كلر[1]،2010 ).

ارزش ويژه برند مزاياي بسياري براي شركت ها و توليد كنندگان دارد ، به عنوان مثال اگر برندي از ارزش ويژه بالايي برخوردار باشد در اين صورت مصرف كننده هدف ، رفتار مثبتي نسبت به برند خواهد داشت كه در نتيجه حاضر است قيمت بالايي براي محصول پرداخت كند ، خريد خود را تكرار نمايد ، تبليغات دهان به دهان براي محصول انجام دهد (كيم و هون[2]،2010) . تمامي اين رفتارهاي مصرف كننده موقعيت رقابتي و عملكرد مالي شركت را افزايش مي دهد. ارزش ويژه برند با ايجاد وفاداري  در مصرف كنندگان احتمال انتخاب برند را بالا مي برد ، شركت ها مي توانند از اين مزيت براي توسعه مجموعه محصولات خود بهره ببرند. با تعميم برند موجود به محصولات جديد هزينه هاي تبليغات براي محصول جديد كاهش خواهد يافت. از مزاياي ديگر ارزش ويژه برند مي توان به واگذاري حق امتياز و ليسانس به ساير شركت ها ، اثربخشي ارتباطات بازاريابي ، تمايل فروشگاه هاي زنجيره اي به قرار دادن برند مذكور در مجموعه محصولات خود، عدم حساسيت مصرف كنندگان به قيمت و كاهش آسيب پذيري شركت ها در مقابل رقبا و ركوردهاي اقتصادي اشاره نمود (راج[3]،2005). حفظ و توسعه ارزش ويژه برند اغلب فعاليتي چالش برانگيز و دشوار است بدين منظور لازم است كه چشم انداز گسترده اي از نگرش هاي مختلف نسبت به عوامل تاثير گذار برارزش ويژه برند اتخاذ شود ، تا بتوان به صورت صحيح ارزش ويژه برند را توسعه داد.

در محيط بازار امروز شيوه هاي بسيار متفاوتي وجود دارد كه از طريق اين برنامه ها ي بازاريابي مي توانند بر ايجاد و افزايش ارزش ويژه برند تاثير گذار باشند. راهبرد هاي شبكه توزيع ، استراتژي هاي ارتباطي ، راهبردهاي قيمت گذاري و ساير فعاليت هاي بازاريابي مي توانند باعث تضعيف يا تقويت برند شوند (كلر،2010). در صورت آگاهي از نحوه اثرگذاري آميخته بازاريابي بويژه راهبردهاي مرتبط با محصول ، قيمت گذاري ، توزيع ، ترويج ، افراد و فرايندها و موقعيت يابي بر روي ارزش ويژه برند مي توان از اين فعاليت ها در جهت ارتقاي ارزش ويژه برند استفاده نمود(كيم و هون،2010). در ايران نيز شوراي سياست گذاري برند ، ارزيابي ارزش ويژه برندهاي ايراني را در اولويت كار خود قرار داده است. از طرفي ، براي دستيابي به مزيت رقابتي و آمادگي براي ورود به بازارهاي جهاني ارتقاي ارزش ويژه برند هاي ايراني اهميت فراواني دارد. در نتيجه با بررسي نحوه اثرگذاري آميخته بازاريابي مي توان عناصري را كه تاثير بيشتري بر ارتقاء برند دارند را شناسايي كرد و فاكتورهاي موثر بر ارزش قدرت ويژه برند  شركت را در بازار افزايش داد كه در نتيجه عملكرد مالي شركت نيز افزايش خواهد يافت. با توجه  به اينكه برند  بدرستي در شركت هاي ايراني تعريف نشده و ايران هنوز برند جهاني ندارد بطوريكه سهم ايران از بازار 11000 ميليارد دلاري جهان صفر است . امروزه ضرورت برند سازي در ايران بيشتر ملموس شده است . از اينرو ارزيابي ارزش ويژه برندهاي ايراني و بررسي عوامل موثر بر روي برندها گامي مهم در جهت برندسازي و ارتقاء برندهاي ايراني به منظور حضور در بازارهاي جهاني و رقابت با برندهاي خارجي خواهد بود. با توجه به اهميت ارزش ويژه برند بايد بر روي نحوه ارزش آفريني عناصر هفت گانه آميخته بازاريابي براي برند تمركز بيشتري نمود تا مديران بتوانند با بكارگيري اطلاعات بدست آمده ارزش برند خود را افزايش داده وآنرا توسعه دهند و از اين طريق عملكرد شركت را ارتقاء دهند.

از عوامل مهم براي ايجاد و تقويت ارزش ويژه برند فعاليت هاي بازاريابي هستند. ارزش ويژه برند حاصل سرمايه گذاري است كه در فعاليت هاي بازاريابي در گذشته صورت گرفته است .در اين تحقيق اثرات همزمان عناصر آميخته بازاريابي با ارزش ويژه برند ، بررسي مي گردد و از اين طريق اطلاعات مفيدي در مورد نحوه تاثير آميخته بازاريابي بر روي ارزش ويژه برند شركت حاصل خواهد شد.

شركت ارتباطات الكترونيك  در حال حاضر مشغول به ارائه خدمات پشتيباني و فروش محصولات شركت پروكسيس (Proxsis) مي باشد.يكي  از دغدغه هاي اصلي شركت ارتباطات الكترونيك  توسعه و افزايش ارزش ويژه برند پروكسيس و ارزش اين  برند  در حوزه هاي مختلف كاري خود مي باشد ، مسئله اصلي پژوهش بررسي عوامل هفت گانه آميخته بازاريابي با افزايش ارزش ويژه برند و نيز ارائه راهكارهاي عملياتي و علمي بنيادي حول موضوع اصلي پژوهش  مي باشد.

1-3- اهميت و ضرورت تحقيق

پايان نامه تاثير عوامل هفت گانه آميخته بازاريابي فروش دوربين

 

 

مطالعات گذشته در مجموع كلياتي را درارتباط با روابط بين فعاليتهاي بازاريابي و ايجاد ا

رزش ويژه برند

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد ارائه كرده اند. اما بهرحال اين مطالعات كاستي هاي هم دارند . اول، يو و همكارانش(٢٠٠٠ Yoo et al., ) در مقايسه با مطالعات گذشته، يك نگرش نظام مند تري را از رابطه بين عناصر آميخته بازاريابي انتخاب شده و ايجاد ارزش ويژه برند به نمايش گذاشته اند. اما همانطور كه آنان خود خاطر نشان ساخته اند، محدوديت مفهومي اصلي مطالعه آنان اين بود كه مدل فرايند  ارزش ويژه برند آنان تنها با فعاليت هاي بازاريابي محدودي آزمون شد و بنابراين مطالعات بعدي بايد فعاليت هاي بيشتر بازاريابي را مورد بررسي قرار دهد تا قدرت توضيح دهندگي پديده ارزش ويژه برند بالاتر رود. آنان همچنين استدلال مي كنند كه فقط بر فعاليت هاي اصلي بازاريابي به صورت كلي نبايد پرداخت و بايد هريك از اين فعاليت ها خردتر شده و به صورت مجزا مورد مطالعه قرار گيرند.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۴:۱۷ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه نياز به منحصر بفرد بودن مصرف كنندگان و تاثيرآن بر درك برند

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

فصل اول : كليات تحقيق

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-1شرح و بيان مسأله………………………………………………………………………………………………………………… 4

1-2 اهميت و ضرورت تحقيق……………………………………………………………………………………………………… 5

1-3 اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-4 فرضيه هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-5 متدولوژي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………. 7

1-6 جامعه آماري و روش گردآوري اطلاعات……………………………………………………………………………….. 8

1-7 محدوديت هاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………… 8

1-8 قلمرو تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………. 8

1-8-1قلمرو مكاني……………………………………………………………………………………………………………………… 8

1-8-2 قلمرو زماني…………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-9 تعريف واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………… 9

 

چكيده

نياز مصرف كنندگان امروزي در انتخاب و يافتن يك كالا به نظر مي رسد كه گامي بالاتر از نيازهاي عادي و قديمي گذاشته باشد . ديگر مشتريان تنها به دنبال كيفيت ها و كارايي ها  نيستند آنها چيزي فراتر از خواسته ها ي عادي و سطح اول را  مي خواهند نيازهاي رده بالاتر بعد نيازهاي فيزيولوژيكي نيازهاي روحي و عاطفي را طلب مي كرد و در بازار امروز نيازي كه براي بسياري به چشم مي خورد نياز به منحصر بفرد بودن و يكتا بودن در ميان ديگران است  و به اين مي پردازد كه چه كالايي را انتخاب كند تا به گونه اي از ميان ديگران يكتا باشد . حال به اين مي پردازيم كه تمركز بر روي نياز هاي روحي براي مصرف كنندگان و كيفيت هاي درك شده و هم چنين نيازهاي عاطفي آنان آيا سبب ايجاد ارتباط بين نام تجاري ما با مشتري خواهد شد يا خير و اين نكته كه انحصار طلبي و يكتا طلبي انسانها آيا تاثيري به درك كيفيت كالاها خواهد گذاشت؟ آيا انحصار طلبي و تك بودن انسانها سبب خواهد شد كه انسانها ارزشي را بر اساس احساس خود به آن كالا بگذارند و اينكه ارزش احساسي ايجاد شده و هم چنين كيفيت درك شده از نوع كالا در جهت منحصر بفرد شدن به دليل استفاده از آن كالا بر قصد خريد آنها تاثير خواهد گذاشت .

در اين راستا در اين مجموعه به بررسي علي و معلولي نياز مصرف كنندگان به منحصر بفرد بودن و برداشت آنها از نام كالا و تاثيرش بر قصد خريد خواهيم پرداخت .

 

فصل اول

 

كليات تحقيق

 

 

مقدمه

با شتاب گرفتن عرصه پيشرفت و تنگ تر شدن رقابت در راستاي جهاني شدن محيط هاي خرده فروشي به سرعت در حال تغيير و حتي در حال نابود شدن هستند . كه اين حادثه در راستاي بالاتر رفتن انتظارات مصرف كنندگان در محيط جهاني شدن و عرصه پيشرفت مي باشد  و بسياري از شركتها و كشور هاي بزرگ در اين فكرند كه به جبران اين نابودي و پيشگيري از اين نابودي بپردازند و راهكاري براي احياي محيط و جامعه خرده فروشي براي بازار مصرف كننده باشند . حال نكته جالب اينجاست كه گاه گاهي در اين حادثه رشد اقتصادي در حال ظهور بسياري از  مصرف كنندگان به سمت خرده فروشان جذب شده و بازار جذابي را براي عده اي خاص ايجاد كرده اند . . و اين سبب قوت گرفتن دوباره بازار خرده فروشي در بسياري از كشورها مخصوصا كشورهاي آسيايي را سبب شده است و چشم انداز هاي خوش بينانه اي را براي خرده فروشان  بين المللي فراهم كرده است و علاقه محققان را در جهت ساخت برندها و نام هاي تجاري بسيارقوي علاقمند ساخته است .

حال يافتن اين مسئله و رشد اين محيط ، كار و فرايند ساده اي نيست و مصرف كنندگان در برخي از موارد علت جذب بسياري از مصرف كنندگان به سمت مارك هاي كليشه اي و ساده حتي در كشور خودشان به دليل نياز به منحصر بفرد بودن و يا دانش و تجربه شخصي فرد از كيفيت كالا مشتق مي دانند و بسياري از انتخابها از اين رو انجام گرفته بود كه نام تجاري مي توانست با هويت و اساس ارزشهايي كه فرد    مي تواند به بيان فرديت و شخصيت خود بپردازد پاسخ دهد . با اين وجود هيچگونه مطالعه اي مبني بر بررسي تاثير منحصر بفرد بودن بر قصد خريد يك نام تجاري انجام نشده بود . بنا براين هدف از اين تحقيق بررسي ارتباط بين مصرف كنندگان و نياز براي منحصر بفرد بودن را  در جهت قصد خريد يك نام تجاري در انتها براي ما در بر خواهد داشت .

 

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد

پايان نامه نياز به منحصر بفرد بودن مصرف كنندگان و تاثيرآن بر درك برند

 

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۵۲:۴۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه مطالعه تطبيقي عملكرد بانكهاي تازه خصوصي شده

مطالعه تطبيقي عملكرد بانكهاي تازه خصوصي شده با بانك هاي خصوصي

براساس اصل 44 قانون اساسي

 

سال تحصيلي:

پاييز 93

 

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

 

عنوان                                                                       فهرست                                                   شمارهصفحه                                                                                           چكيده …………………………………………………………………………………………….. 1                                                 

فصل اول : كليات ، مفاهيم  و تعاريف

1-1.مقدمه ………………………………………………………………………………………….. 3

1-2.بيان مسأله …………………………………………………………………………………………3

1-3.اهميت و ضرورت انجام تحقيق ……………………………………………………………………….5

1-4- روش تحقيق……………………………………………………………………………………..6

1-5- جامعه آماري، حجم نمونه، روش نمونه گيري و شيوه تجزيه و تحليل داده ها………………………………….6

1-6-اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………7

1-7- متغيرهاي تحقيق………………………………………………………………………………….7

1-8- فرضيه هاي اصلي و فرعي………………………………………………………………………….8

1-9- تعريف واژگان…………………………………………………………………………………9

فصل دوم : مباني نظري و پيشينه تحقيق

2-1. مقدمه …………………………………………………………………………………………16

2-2. بانك ………………………………………………………………………………………….19

2-3- تاريخچه بانكداري در ايران……………………………………………………………………….20

2-4- ضرب سكه در ايران………………………………………………………………………………20

2-5- تأسيس بانك هاي خارجي در ايران………………………………………………………………….21

2-6- تأسيس بانك هاي ايراني…………………………………………………………………………..22

2-7- ملي شدن بانك ها………………………………………………………………………………..25

2-8- اصل 44 قانون اساسي……………………………………………………………………………..26

2-9- فضاي كسب و كار……………………………………………………………………………….55

2-10- ريسك……………………………………………………………………………………….56

2-11- چالش تحريم ها………………………………………………………………………………..57

2-12- واگذاري مديريت و كنترل بانك همراه با واگذاري مالكيت ……………………………………………. 59

2-13- فقدان سازمان اجرايي مناسب ……………………………………………………………………. 60

2-14- بورس و بازارهاي موازي…………………………………………………………………………61

2-15- بازار سرمايه و چالش بازارهاي موازي……………………………………………………………….63

2-16- معرفي شاخص ها ………………………………………………………………………………66

2-17- سرانه هاي شعب………………………………………………………………………………..66

2-18- سرانه هاي كاركنان…………………………………………………………………………….70

2-19- شاخص هاي مالي……………………………………………………………………………….71

2-20- پيشينه پژوهش………………………………………………………………………………….74

فصل سوم : روش شناسي تحقيق

3-1.مقدمه …………………………………………………………………………………………..78

3-2. روش تحقيق…………………………………………………………………………………….78

3-3- روش گردآوري داده ها …………………………………………………………………………..78

3-4- روش هاي مورد نظر براي تجزيه و تحليل اطلاعات …………………………………………………….79

3-5- جامعه آماري …………………………………………………………………………………..79

3-6- مدل تحقيق………………………………………………………………………………………80

3-7- محدوديت هاي تحقيق …………………………………………………………………………… 82

 

 

فصل چهارم: تجزيه تحليل داده ها و آزمون فرضيه ها

 

مقدمه  …………………………………………………………………………………………….84

4-1. معرفي شاخصها…………………………………………………………………………………84

4-2. مدل اول ……………………………………………………………………………………….88

4-3- مدل دوم ……………………………………………………………………………………..103

4-4- مدل سوم …………………………………………………………………………………….108

 

فصل پنجم : نتيجه گيري ، پيشنهادها و بيان محدوديت ها

 

مقدمه …………………………………………………………………………………………… 114

نتيجه گيري …………………………………………………………………………………………117

پيشنهاداها  ………………………………………………………………………………………….118

محدوديت ها ……………………………………………………………………………………….120

 

منابع ومآخذ

فهرست منابع فارسي ………………………………………………………………………………….121

فهرست منابع غير فارسي ……………………………………………………………………………….125

چكيده انگليسي ……………………………………………………………………………………..126

        

چكيده

 

خصوصي سازي در واقع، حركتي در جهت سپردن تعيين اولويت ها به مكانيسم بازار است و اين تعريف شايد جامع ترين تعريف از خصوصي سازي باشد. از اين ديدگاه ، مفهوم خصوصي سازي علاوه بر تغيير مالكيت به معناي انطباق عمليات يك بنگاه اقتصادي در قالب نظم نيروهاي بازار نيز است. هدف از اين تحقيق پاسخ به اين سوال است كه ” آيا عملكرد بانكهاي تازه خصوصي شده پس از ورود به بورس بهبود يافته است يا خير ؟”

به اين منظور ، با تبيين مسئله و ذكر اهميت و ضرورت آن  و  بحث در باره اصل 44  قانون اساسي، محاسبه و تحليل شاخصهاي مالي و عملكردي بانكهاي مورد بررسي طي سه سال اخير پس از خصوصي سازي نسبت به دوره مشابه قبل، (90-1385) انجام شده است . تحليل آماري فوق در سه مدل جداگانه انجام گرفته است .

بر اساس مدل اول، اگر بانكهاي خصوصي حاضر در بورس را به عنوان الگوي عملكردي بانكهاي دولتي تازه وارد بورس قرار دهيم، ورود بانكهاي دولتي در بورس سبب بهبود عملكردآنها خواهد شد.

بر اساس مدل دوم، عملكرد بانكهاي تازه خصوصي شده در اكثر شاخصها نسبت به دوره قبل و به صورت مطلق بهبود يافته است. اما رشد ميانگين شاخصهاي بانكهاي تازه خصوصي شده در اكثر موارد بدتر شده است.

و بر اساس تحليل مدل سوم ، شكاف منفي عملكرد بانكهاي دولتي خصوصي شده نسبت به بانكهاي خصوصي، پس از خصوصي سازي افزايش و بنابراين بدترشده است. در نهايت پاسخ به سوال مذكور باتوجه به تحليلهاي انجام گرفته منفي بود. نتايج  تحقيق با توجه به بازه زماني بايد در نظر گرفته شود.

كلمات كليدي: بانك هاي خصوصي، اصل 44 قانون اساسي، خصوصي سازي بانك ها

  

فصل اول

 

 

كليات ، مفاهيم وتعاريف

 

 

  •  مقدمه:

بررسي پيرامون موضوع كلي خصوصي سازي موضوع نسبتا جديدي نمي باشد. مطالعات متعددي در خصوص كارايي شركتها قبل و پس از خصوصي سازي انجام گرفته است . اما آنچه نو بودن تحقيق حاضر را نمايانگر مي سازد : در وهله اول بحث خصوصي سازي بانكها و در وهله دوم تحليل شاخصهاي بانكها در بورس و در نهايت بررسي موردي هر بانك بطور جداگانه است كه تاكنون صورت نگرفته است. از طرف ديگر، عمده مطالعات انجام گرفته قبلي پيرامون چالشهاي كلي واگذاري شركتهاي دولتي و بانكها به بخش خصوصي و بررسي تجربيات ساير كشورها در اين زمينه است .

البته به ندرت مطالعه موردي در زمينه يك بانك با بررسي دقيق شاخصهاي مالي نيز صورت گرفته است. بعنوان مثال وضعيت شركتهاي واگذار شده از طرف بانك صنعت و معدن مورد بررسي قرار گرفته است. به اين منظور ابتدا برمبناي مدل كارت امتيازي شاخصها و معيارها ، ارزيابي شركتها از چهار ديدگاه مالي، مشتري/ بازار ، فرآيندهاي داخلي و رشد و يادگيري شناسايي شده است.و با بهره گرفتن از تكنيك تاسيس مورد تحليل قرار گرفته است. بر اساس نتايج حاصل شده هر چند نتيجه واگذاري برخي شركتها مثبت بوده است اما آفتها و پتانسيلهاي بالايي براي تغيير وضعيت كنوني و منفي شدن اثرات خصوصي سازي وجود دارد كه در صورت عدم كنترل صحيح آنها به وضعيتي به مرتب بدتر از قبل از واگذاري به بانك صنعت و معدن عودت خواهند شد. (حسيني و ديگران ، 1387)

1-2- بيان مساله : ( توضيح در مورد ابعاد مختلف موضوع )

در اقتصاد بانك محور كشور ، حدود ۹۰ درصد نقدينگي كل ،از سوي بانك ها مديريت مي شود و تقريبا هر سال بانك ها در ابتداي فهرست صد شركت برتر كشور از لحاظ شاخص هاي مختلف مانند درآمد (فروش) قرار دارند . از اين رو عملكرد آنها به طور مستقيم بر منافع گروه هاي سهامداران، سپرده گذاران، تسهيلات گيرندگان، مشتريان و تمامي واحدهاي اقتصادي كشور تاثيرگذار است.

تاريخچه صنعت بانكداري كشور را پس از انقلاب ، مي توان به سه دوره اساسي تقسيم نمود.

دوره اول: اواخر دهه 50 و اوايل دهه 60 بود كه با ملي شدن بانكها و سپس تصويب قانون بانكداري بدون ربا مصادف بود.

دوره دوم: اواخر دهه 70 و اوايل دهه 80 است كه مقارن با تصويب مجوز تاسيس بانك خصوصي در قانون برنامه سوم توسعه و آغاز فعاليت بانكهاي خصوصي در كشور مقارن بود.

دوره سوم: اواخر دهه 80 يا همان سال 1388 است كه پس از فراهم شدن الزامات قانوني در سالهاي قبل، با ورود عملي سه بانك بزرگ دولتي به بورس (ملت، تجارت و صادرات) آغاز گرديد.

سياست خصوصي سازي و واگذاري تصدي گري بانكهاي دولتي به بخش خصوصي جدا از چالشهاي روبرو نظير : سهام عدالت و نيز سايه همچنان پررنگ فعلي دولت بر آنها چشم انداز روشني را پيش رو خواهد داشت . به نظر مي رسد با گذشت زمان و افزايش فعاليت بانكهاي دولتي با عنوان شركت خصوصي مسايل حاشيه اي اين بانكهاي تازه وارد به پايان خود نزديك گردد.

هدف از اين بررسي نيز بررسي اثرات مثبت خصوصي سازي بانكها و چالشهاي پيش رو مي باشد كه با ارائه شاخصهاي مالي و عملكردي جهت بررسي فعاليت بانكهاي پذيرفته شده در بورس و بانكهاي تازه وارد به بورس انجام مي گيرد . در اين راستا با تكيه بر آمار و ارقام صورتهاي مالي حسابرسي شده سه سال اخير، دو بانك نمونه دولتي كه اخيرا به سهامي عام تبديل شده اند و دو بانك خصوصي حاضر در بورس مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

قابل ذكر مي باشد كه علي رغم گذشته ، در حال حاضر حضور بانك‌هاي دولتي در بورس و الزامات افشاي اطلاعات حاصل از آن، دسترسي شفاف به اطلاعات مالي و عملكردي آنها را كه از صافي هاي متعددي چون حسابرسي هاي بازرسين قانوني گذر نموده، قابل اطمينان تر گردانده است.

  •  اهميت و ضرورت انجام تحقيق : ( توجيه اجراي طرح و فوايد ناشي از آن به طوري كه ضرورت آن احساس و اهميت آن آشكار گردد )

بر اساس تحقيقات سازمان هاي بين‌المللي در 18 كشور جهان، بطور كلي خصوصي سازي مي‌تواند ميزان درآمد سالانه دولت را دو درصد افزايش دهد[1]. از اين رو بررسي پيرامون خصوصي سازي موضوع نسبتا جديدي نمي باشد. مطالعات متعددي در خصوص كارايي شركتها قبل و پس از خصوصي سازي انجام گرفته است. اما آنچه نو بودن تحقيق حاضر را نمايانگر مي سازد در وهله اول بحث خصوصي سازي بانكها ، در وهله دوم تحليل شاخصهاي بانكها در بورس و در نهايت بررسي موردي هر بانك بطور جداگانه است كه تاكنون صورت نگرفته است. همچنين دستيابي به جديدترين شاخصهاي مالي و عملكردي بانكهاي مورد بررسي در بورس از جوانب ديگر ضرورت و جديد بودن مطالعه مذكور است . با اين توصيف كارنامه عرضه سهام بانكهاي دولتي در بورس در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي به معرض نقد و ارزيابي گذارده مي شود كه كمك شاياني به شناسايي نقاط قوت و ضعف تداوم اجراي اصل 44 و خصوصي سازي شركتهاي مالي دولتي مي نمايد.

لازم به ذكر است به دليل تازه وارد بودن (حضور بانكهاي دولتي در بورس در سال 1388)، تاكنون، عملكرد اين بانكها تحت تاثير ورود به بورس ( قبل و پس از ورود به بورس ) مورد ارزيابي قرار نگرفته است.

تحقيق حاضر، بر آن است تا بعد از خصوصي سازي، با ارزيابي فعلي عملكرد بانكهاي تازه وارد، اين مهم را به بوته نقد كشاند. بنابراين موضوع پژوهش حاضر كاملا به روز مي باشد و مطالعات قبلي كه در بخش پيشينه تحقيق نيز به آن اشاره گرديد، هيچ يك پيرامون پژوهش فعلي نمي باشند. زيرا عرضه سهام بانكها به بورس اخيرا صورت گرفته است و بنابراين به دليل عدم تقارن زماني ،امكان ارزيابي آن در تحقيقات گذشته وجود نداشته است.

  •  روش تحقيق:

روش تحقيق توصيفي1 مي باشد كه به دليل ماهيت آن و محدوديت هاي موجود از اين روش استفاده مي گردد. تحقيق توصيفي در مورد زمان حال به بررسي مي‌پردازد. اين نوع تحقيق به توصيف و تفسير شرايط و روابط موجود مي‌پردازد اين گونه تحقيق وضعيت كنوني پديده يا موضوعي را مورد مطالعه قرار مي‌دهد و داراي انواع گوناگوني است.

نوع ابزار تحقيق بصورت كتابخانه اي و همچنين  استفاده از كتب ، مجلات و ابزار بين المللي اينترنت  است تا آخرين اطلاعات موجود اخذ گردد. همچنين مراجعه حضوري به دو ارگان سازمان بورس اوراق بهادار و بانكهاي نمونه مورد بررسي در صورت عدم دسترسي به اطلاعات مورد نياز ، از طريق سايت سازمان بورس اوراق بهادار و سايت اختصاصي بانك ها ميسر شد.

 

  •  جامعه آماري، حجم نمونه، روش نمونه گيري و شيوه تجزيه و تحليل داده ها: ( به ترتيب با ذكر چگونگي انتخاب، نحوه محاسبه، تكنيك هاي مورد نظر و منابع مورد استفاده )

 

  1. Descriptive Method

1-5-1- جامعه آماري :

جامعه آماري سيستم بانكي كشور و نمونه آماري بانك هاي ملت ،تجارت ،اقتصاد نوين و كارآفرين         مي باشد.

1-5-2- روش نمونه گيري : 

ابتدا تهيه ليست بانكهاي دولتي تازه وارد به بورس و بانك هاي خصوصي كه قبلا وارد بورس شده اند وسپس انتخاب چند بانك نمونه  با توجه به محدوديت هاي تحقيق

1 -7-اهداف تحقيق :

1-7-1- اهداف اصلي:

1-7-1-1- بررسي اثرات خصوصي سازي بر بانكهاي تازه وارد به بورس (بانكهاي خصوصي اصل 44) و تعيين نقاط قوت و ضعف آنها در مقايسه با بانكهاي حاضر در بورس ( بانكهاي خصوصي)

1-7-1-2-ارائه راهكارها و اقدامات مناسب همگام با خصوصي سازي بانك ها

1-7-2- اهداف فرعي:

تدوين شاخصهاي عملكردي و مالي منتخب از صورتهاي مالي بانكهاي مورد بررسي

1-8- متغير هاي تحقيق :

در اين پژوهش با توجه به هدف تحقيق ، به محاسبه و تجزيه و تحليل شاخصهاي آماري بانكهاي نمونه تازه وارد دولتي و بانكهاي خصوصي حاضر در بورس پرداخته مي شود. بانكهاي نمونه عبارتنداز : كارآفرين، اقتصاد نوين، ملت و تجارت. همچنين شاخصهاي مورد تحليل به شرح ذيل مي باشند: سرانه سود كاركنان ، سرانه سود شعب ، سرانه سپرده و تسهيلات كاركنان و شعب ، بازده دارايي(سود / دارايي)، بازده حقوق صاحبان سهام ، سهم هزينه به درآمد، سهم دارايي ثابت و دارايي درآمدزا از كل دارايي ها و كفايت سرمايه

1-9-فرضيه هاي اصلي و فرعي

1-9-1- خصوصي سازي بانكهاي تازه وارد به بورس ( بانكهاي خصوصي اصل 44 ) باعث بهبود شاخص هاي كارايي عمليات مي گردد.

1-9-1-1-  خصوصي سازي باعث بهبود سرانه سپرده شعب مي گردد.

1-9-1-2-  خصوصي سازي باعث بهبود حقوق صاحبان سهام مي گردد.

1-9-1-3-   خصوصي سازي باعث افزايش درآمدزايي و كفايت سرمايه مي گردد

1-9-1-4-   خصوصي سازي باعث بهبود شاخص هزينه به درآمد مي گردد.

1-9-1-5- خصوصي سازي باعث بهبود تسهيلات شعب مي گردد.

1-9-2- خصوصي سازي بانكهاي تازه وارد به بورس شده ( بانكهاي خصوصي اصل 44 )         باعث بهبود شاخص هاي بهره وري نيروي انساني مي گردد.

1-9-2-1- ورود به بورس باعث رشد سرانه سپرده كاركنان مي گردد.

1-9-2-2- ورود به بورس باعث رشد سرانه تسهيلات كاركنان مي گردد.

1-9-2-3-  ورود به بورس باعث رشد سرانه سود كاركنان مي گردد.

1-9-3- خصوصي سازي بانكهاي تازه وارد به بورس ( بانكهاي خصوصي اصل 44 ) باعث بهبود شاخص هاي توسعه مي گردد

1-9-3-1-  خصوصي سازي باعث رشد سپرده ها مي گردد.

1-9-3-2- خصوصي سازي باعث رشد مانده تسهيلات اعطايي مي گردد

  • تعريف واژگان :

1-10-1- بانك

بانك نهادي اقتصادي است كه وظيفه‌هايي چون تجهيز و توزيع اعتبارات، عمليات اعتباري، عمليات مالي، خريد و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادي و سود سهام مشتريان، پرداخت بدهي مشتريان، قبول امانات، نگهداري سهام و اوراق بهادار و اشياي قيمتي مشتريان، انجام وظيفه قيموميت و وصايت براي مشتريان، انجام وكالت خريد يا فروش را بر عهده دارند.

1-10-2- بانك تجاري

بانك‌هاي تجاري با قبول انواع سپرده و اعطاء اعتبار، نقش اساسي در فعاليت‌هاي اقتصادي هر كشور ايفا مي‌كنند. بانك‌هاي تجاري به خصوص وظيفه دارند سرمايه جاري موسسات توليدي و بازرگاني را تأمين نمايند. اين نوع بانك‌ها معمولاً به انجام دادن عمليات معمولي بانكي از قبيل قبول سپرده، نقل و انتقال پول در داخل، انجام معاملات ارزي، صدور ضمانت نامه، اعطاي تسهيلات، افتتاح اعتبار در حساب جاري، تنزيل اسناد و اوراق تجاري “خريد دين” و خدمات متنوع ديگر مي‌پردازند.

بانك‌هاي تجاري از سرمايه گذاري‌هاي مستقيم در خريد و فروش كالا به منظور تجارت و از ايجاد انحصارات بزرگ منع گرديده اند.

1-10-3- بانك تخصصي يا توسعه‌اي

بانك توسعه‌اي به بانكي گفته مي‌شود كه علاوه بر وظايف اعتباري بانكي عهده‌دار وظايف توسعه‌اي نيز مي‌باشد، كه اصلي ترين وظيفه آن‌ها تجهيز منابع مالي نسبتاً ارزان در ميان‌مدت و بلند مدت براي اجراي طرح‌هاي اقتصادي است. بانك‌هاي توسعه‌اي يا تخصصي عامل انتقال‌دهنده سياست‌هاي اقتصادي دولت به بخش‌هاي مربوطه بوده و با برنامه‌ريزي‌هاي صحيح، منابع مالي جمع آوري شده را در بخش هاي مختلف اقتصادي توزيع مي‌نمايند.

1-10-4- نسبت مالكانه: حقوق صاحبان سهام به كل دارايي

اين نسبت نشان دهنده اين است كه بطور كلي چه مقدار از دارايي ها به صاحبان سهام تعلق دارد و در تفسير با نسبت كل بدهي ها ارتباط نزديك دارد . اين نسبت را مي توان به نوعي مكمل نسبتهاي نقدينگي دانست، زيرا نشانگر محل تأمين نقدينگي از نوع استقراض يا عدم استقراض است.

1-10-5- نسبت سرمايه گذاري يا بازده دارايي:سود خالص به كل دارايي

اين نسبت بيانگر اين است كه شركت تا چه اندازه از سرمايه اي كه در اختيار دارد براي ايجاد سود استفاده مي كند.

1-10-6- نسبت سود ناويژه: سود ناويژه به فروش

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد

اين نسبت بيانگر اين است كه شركت تا چه اندازه مي تواند هزينه هاي عملياتي را پوشش دهد و سودي را عايد گرداند. به بيان ديگر اين نسبت حاكي از اثر كنترل بهاي تمام شده كالاي فروخته شده و روش     قيمت گذاري براي فروش كالاست.

پايان نامه مطالعه تطبيقي عملكرد بانكهاي تازه خصوصي شده

 

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۴۵:۴۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه نقش بدبيني سازماني در بي تفاوتي سازماني

 

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                     صفحه

چكيده ‌ط

فصل اول: كليات تحقيق

1-1) مقدمه- 2

1-2) بيان مسئله- 3

1-3) اهميت وضروريت تحقيق- 4

1-4)اهداف تحقيق: 5

1-5)فرضيات تحقيق: 5

1-6)روش تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها 5

1-6-1)روش تحقيق- 5

1-7)روش گردآوري اطلاعات– 5

1-7-1)روش تجزيه و تحليل اطلاعات– 6

1-8)قلمرو زماني تحقيق- 6

1-9)قلمرو مكاني تحقيق- 6

1-10)تعاريف نظري و عملياتي واژه ها 6

1-10)تعاريف نظري- 6

فصل دوم: ادبيات و مباني نظري تحقيق

2-1- تعريف بدبيني- 9

2-1-1-بدبيني و علل آن از ديدگاه اسلام- 12

2-1-2-متغيرهاي تأثير پذير و پيامدهاي بدبيني در سازمان- 14

2-1-3-مدل پيشنهادي عوامل مؤثر بر بدبيني سازماني و پيامدهاي آن- 15

2-1-4-احساس بي عدالتي رويه اي در ارزيابي عملكرد، ارتقاء و جبران خدمات– 18

2-1-5-پيامدهاي بدبيني سازماني- 19

2-1-6-ابعاد بدبيني سازماني- 20

2-1-7-بدبيني سازماني و پيامدهاي نگرشي و رفتاري: 21

2-1-7-1-بدبيني و رضايت شغلي- 21

2-1-7-2-  بدبيني و تعهد سازماني- 21

2-1-7-3-  بدبيني و قصد ترك خدمت– 22

2-1-7-4-  بدبيني و عملكرد شغلي- 22

2-1-8-بدبيني عمومي- 22

2-1-9-بدبيني سازماني- 22

2-1-10-پيش زمينه هاي بدبيني سازماني- 24

2-1-11-بيماري رواني بدبيني (پارانويا) 25

2-1-11-1-اختلال شخصيت بدبيني( پارانوييد) 26

2-1-11-2-اختلال هذياني(پارانوييد): 28

2-1-11-3-علل اختلال رواني بدبيني : نقش ارث يا وراث(ژنتيك): 31

2-1-11-3-2-فشارهاي رواني ( استرس ) : 32

2-1-11-4-درمان بيماري سوءظن و بدبيني (پارانويا) : 32

2-1-11-4-1-درمان دارويي: 33

2-1-11-4-2-پيش آگهي بيماران سوء ظني و بدبيني(پارانوييد): 33

2-2-روان شناسي مثبت گرايي- 34

2-2-1- مزيت ها و كاستي هاي مثبت گرايي براي سازمان- 34

2-2-3-خصايص مثبت– 35

2-2-4-پنج خصيصه شخصيتي: 35

2-2-4-1-خود ارزيابي- 36

2-2-4-2-خصايص روان شناسانه مثبت– 36

2-2-4-3-قابليت هاي حالت گونه مثبت گرا 37

2-2-5- سرمايه روان شناختي- 38

2-2-6-خودكارآمدي- 39

2-2-7-اميد- 39

2-2-8-خوش بيني- 40

2-4-بي تفاوتي- 43

2-4-1-مفهوم پديده بي تفاوتي : 43

2-4-2-نمادها، مظاهر و نشانه هاي بي تفاوتي سازماني: 45

2-4-3-عوامل و دلايل بي تفاوتي سازماني : 46

2-4-4- راه حل ها و راه كارهايي تحديد و تضعيف علل و عوامل ايجاد كننده بي تفاوتي سازماني: 48

2-4-5-پيشينه و بحث نظري در مورد بي تفاوتي(بي تفاوتي اجتماعي در ايران): 50

2-5-پيشينه تحقيق- 57

2-6- الگوي مفهومي تحقيق- 59

فصل سوم: روش تحقيق

3-1-مقدمه- 60

3-2- روش تحقيق- 61

3-3- جامعه آماري- 61

3-4- نمونه آماري- 61

3-5-ابزار اندازه گيري- 62

3-6- نحوه امتياز گذاري پرسشنامه- 62

3-7-روش گردآوري اطلاعات– 62

3-8: روش تجزيه و تحليل اطلاعات– 63

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده ها

4-1-مقدمه- 65

4-2- توصيف آماري دادهاي پژوهش– 65

4-2-1) وضعيت تاهل جامعه آماري- 65

4-2-2) وضعيت تحصيلات جامعه آماري- 66

4-4-2)تحليل بخش دوم پرسشنامه: تحليل رتبه اي داده ها 74

4-4-3) بررسي فرضيات تحقيق- 74

4-4-3-1)آزمون فرضيه اول- 74

4-4-3-2)آزمون فرضيه دوم- 75

4-4-3-3)آزمون فرضيه سوم- 76

4-4-4-4 )آزمون فرضيه اصلي- 77

فصل پنجم:نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1) مقدمه- 80

5-2) مرور نتايج تحقيق- 80

5-3)بحث و تفسير نتايج- 80

مرحله دوم:نتايج آزمون فرضيات– 81

5-4)پيشنهادات تحقيق- 84

5-5)محدوديتها و موانع تحقيق- 85

منابع- 86

منابع فارسي- 86

منابع انگليسي- 88

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                     صفحه

جدول 1: مقايسه تعاريف روانشناختي در مورد بدبيني- 10

جدول 2: مقايسه رويكردهاي گوناگون بدبيني- 12

جدول 2: متغيير در مطالعات در زمينه بدبيني در سازمان- 14

جدول4-1: توزيع فراواني « وضعيت تاهل» كاركنان شعب بانك صادرات ساوه بر حسب جنسيت– 65

جدول4-2: توزيع فراواني « وضعيت تحصيلات» كاركنان شعب بانك صادرات ساوه بر حسب جنسيت– 66

جدول4-3: توزيع فراواني « وضعيت سني» كاركنان شعب بانك صادرات ساوه بر حسب جنسيت– 67

جدول4-4: توزيع فراواني « وضعيت سابقه كاري» كاركنان شعب بانك صادرات ساوه بر حسب جنسيت– 68

جدول4-5-آزمونKMO  و بارتلت— 70

جدول 4-5:بررسي مرتبه  تاثيرگذاري عوامل در انتخاب برندبراساس آزمون فريدمن- 74

جدول 4-6: نتايج حاصل از آزمون t  براي فرضيه‌ي دوم– 75

جدول 4-7: نتايج حاصل از آزمون t  براي فرضيه‌ي دوم– 76

جدول 4-8: نتايج حاصل از آزمون t  براي فرضيه‌ي دوم– 77

جدول 4-9: نتايج حاصل از آزمون t  براي فرضيه‌ي پنجم– 78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشكال

عنوان                                                                                                                     صفحه

شكل 1: مدل پيشنهادي عوامل مؤثر بر بدبيني سازماني و پيامدهاي آن- 15

شكل 1- پيش زمينه ها و پيامدهاي بدبيني سازماني- 24

شكل 1: توسعه ديدگاه ها نسبت به انواع سرمايه ايجاد كننده مزيت رقابتي- 37

شكل2-1 مدل مفهومي طرح (Carthwright & Holmes,2006) 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                     صفحه

نمودار4-1: درصد فراواني وضعيت تاهل كاركنان شعب بانك صادرات ساوه 66

نمودار4-2: درصد فراواني وضعيت  تحصيلات كاركنان شعب بانك صادرات ساوه 67

نمودار4-3: درصد فراواني وضعيت  سني كاركنان شعب بانك صادرات ساوه 68

نمودار4-4: درصد فراواني وضعيت  سابقه كاري كاركنان شعب بانك صادرات ساوه 69

 

چكيده

هدف پژوهش حاضر بررسي نقش بدبيني سازماني در بي تفاوتي سازماني كاركنان شعب بانك صادرات ساوه مي­باشد جامعه آماري پژوهش را كليه كاركنان رسمي شاغل  در شعب بانك صادرات شهرستان ساوه به تعداد 110 تشكيل مي­ دهند كه طبق جدول مورگان – كرجسي(1972) تعداد 85 نفر به عنوان حجم نمونه به صورت  تصادفي ساده انتخاب شدند .در تحقيق مورد نظراز پرسشنامه محقق ساخته 22 سوالي بدبيني سازماني استفاده شده است. جهت تجزيه و تحليل داده­ ها از آمار توصيفي(جهت نمايش اطلاعات جمعيت شناختي) و آمار استنباطي بارعاملي،آزمون رتبه بندي فريدمن و آزمون تي يك طرفه استفاده شده است. با توجه به فاصله­اي – عددي بودن متغيرهاي پژوهش و از سوي ديگر نتيجه آزمون كلوموگروف – اسمرينوف جهت آزمون­هاي استنباطي تحقيق از آزمون­ رگرسيون خطي استفاده گرديد. نتايج نشان داد عامل احساس بدبيني نسبت به سازمان بوده  موثرترين عامل در بي تفاوتي سازماني بوده و رفتارهاي منتج از  بدبيني نسبت به سازمان كم اهميت ترين عامل مي باشد.

 

كليد واژه: بدبيني سازماني، بي تفاوتي، عامل احساس بدبيني، رفتارهاي منتج از  بدبيني

 

 

1-1) مقدمه

در دنياي پر تلاطم امروز ما شاهد تغيير و تحولات شگرف و روزافزون درهمه حوزه ها هستيم.يكي از اين حوزه­هاي تغييريافته،مديريت رفتار كاركنان در سازمان ها است.سازمان هايي كه از افراد مختلف با ويژگي هاي  متفاوت تشكيل شده اند وهريك در حوزه اي خاص براي هدف سازماني­شان تلاش مي كنند، از آنجا كه رفتار سازماني نوين با پيچيدگي هاي روزافزون مواجه است.آشنايي بيشتر مديران و كاركنان با اين پيچيدگي­ها و شناختن راه­هاي مناسب براي مقابله با آن ضروري است.تغييرات پرسرعت باعث شده كه انسان سازماني با هجمه اي از ابهامات مواجه گردد.اواز يك طرف با حجم عظيمي ار اطلاعات در دسترس مواجه است كه ديد وذهن او را  نسبت به مسائل كاري بازتر نموده است و از طرف ديگر وجود مشكلات اقتصادي و عواملي همچون وجود بيكاري در جامعه باعث شده است كه اودر پاره اي از مسائل ونگراني هايش نسبت به سازمان يك استراتژي را پيش بگيرد وآن سكوت است و در اين ميان متضرر اصلي آن سازمان هاهستند. كارآيي و توسعه هر سازمان تا حد زيادي به كاربرد صحيح نيروي انساني بستگي دارد . هرقدر كه شركت ها و سازما ن ها، بزرگ تر مي شوند بالطبع به مشكلات اين نيروي عظيم نيز اضافه مي شود مديران در ارتباط با مسائل گوناگون سعي در كنترل مداوم كاركنان خود دارند . تصور آنها ايناست كه وقتي شخصي در يك محل استخدام مي شود بايد تمام شرايط آن سازمان را بپذيرد. بعضي از مديران برروي اين مسأله كه رضايت كاركنان را مي توان از طريق پاداش و ترغيب به انجام كار افزايش داد، پافشاري مي كنند. شايد تصور شان اين است كه كاركنان ، زيردستان آنها هستند و بايد فرامين آنها را بپذيرند. اگرچه امروزه به دليل اينكه كاركنان در زير فشار مالي زيادي به سرمي برند بيشتر توجه و تمايل آنها به مسائل اقتصادي كار است ، ولي به تدريج كاركنان علاقه مند به انجام كارهاي با مفهوم و خواهان استقلال شغلي بيشتري در كار خود هستند، تا بدين طريق احساس ارزشمندي به آنها دست دهد و اگر اين كاركنان با موانعي در زمينه خواسته هاي شغلي خود روبه رو شوند يا به عبارتي از طرف مديران تحويل گرفته نشوند، دچار سرخوردگي هاي شغلي و گوشه گيري در سازمان خود خواهند شد كه اين امر به نوبه خود منجر به پديده هايي مثل بدبيني، بي تفاوتي و سكوت سازماني مي شود.

 

 

پايان نامه نقش بدبيني سازماني در بي تفاوتي سازماني
1-2) بيان مسئله

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد

 امروزه در بسياري از سازمان هامخصوصا سازمانهاي دولتي شاهد امتناع كاركنان از ارائه عقيده ها و نظرات خود در مورد مشكلات سازماني هستيم و در سازمان ها جوي بوجود آمده است كه اغلب موجب مي شود، كاركنان احساس كنند عقيده‌ي آن ها با ارزش نبوده و باعث مي شود كه كاركنان را از صحبت كردن باز دارد. اين پديده تحت عنوان  پديده ي سكوت سازماني مورد بررسي قرار مي گيرد بنابراين مي توان توسط شناسايي عوامل مؤثر بر سكوت سازماني گام هاي مؤثري در جهت از بين بردن موانع اظهارنظر كاركنان در سازمان ها برداشت.


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۴۵:۱۲ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه نقش مديريت كيفيت جامع بر بهبود كارايي كاركنان دانشگاه

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                  شماره  صفحه
چكيده…………………………………………………………………………………………………………………………… 1

   فصل اول – كليات ، عناوين و تعاريف تحقيق

 
1-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 3
1-2 بيان مساله………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-3 اهميت و ضرورت تحقيق  ………………………………………………………………………………………. 6
1-4  اهداف تحقيق  ……………………………………………………………………………………………………… 8
1-4-1 هدف اصلي………………………………………………………………………………………………………… 8
1-4-2 اهداف فرعي………………………………………………………………………………………………………. 8
1-5  فرضيه ها  ……………………………………………………………………………………………………………. 9
1-5-1 فرضيه اصلي  …………………………………………………………………………………………………….. 9
1-5-2 فرضيه هاي فرعي ………………………………………………………………………………………………. 9
1-6 قلمرو تحقيق …………………………………………………………………………………………………………. 10
1-7  تعريف عملياتي واژگان كليدي ……………………………………………………………………………….. 10

فصل دوم – مباني نظري و پيشينه تحقيق

 
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
2-1 مديريت كيفيت جامع …………………………………………………………………………………………….. 14
2-1-1 تعاريف و مفاهيم ………………………………………………………………………………………………. 15
2-1-1-1 كيفيت …………………………………………………………………………………………………………. 15
2-1-1-2 مديريت كيفت  …………………………………………………………………………………………….. 16
2-1-1-3 مديريت كيفيت جامع …………………………………………………………………………………….. 17
2-1-1-3-1 مديريت كيفيت جامع از ديدگاه صاحبنظران …………………………………………………. 20
2-1-1-4 مفاهيم كليدي در فرهنگTQM …………………………………………………………………….. 22
2-1-1-5 اهميت مديريت كيفيت جامع ………………………………………………………………………….. 24
2-1-1-6 مولفه هاي مديريت كيفيت جامع …………………………………………………………………….. 25
2-1-1-7 مدل هاي كيفيت …………………………………………………………………………………………… 31
2-1-2 تاريخچه ………………………………………………………………………………………………………….. 32
2-1-3 پژوهش هاي صورت گرفته در زمينه مديريت كيفيت جامع ……………………………………. 34
2-2 كارايي ………………………………………………………………………………………………………………… 36
2-2-1 تعريف كارايي ………………………………………………………………………………………………….. 37
2-2-1-1 انواع كارآيي …………………………………………………………………………………………………. 37
2-2-2 كارايي و اثر بخشي ……………………………………………………………………………………………. 39
2-2-3 نظريات و ديدگاها …………………………………………………………………………………………….. 39
2-2-3-1 كارآيي در نظر فردريك تيلور(نظريه مديريت علمي) …………………………………………. 39
2-2-3-2 مفهوم كارايي در نظريه هنري گانت ………………………………………………………………… 39
2-2-3-3 كارايي در نظريه فرانك وليليان گيلبرت ……………………………………………………………. 44
2-2-3-4 كارايي در نظريه هنري دنيسون ……………………………………………………………………….. 44
2-2-3-5 كارايي در نظريه ماكس وبر …………………………………………………………………………….. 45
2-2-3-6 كارايي در مكتب روابط انساني ……………………………………………………………………….. 45
2-2-3-7 كارايي در نظريه التون مايو …………………………………………………………………………….. 46
2-2-3-8 كارايي‌ در نظريه‌ رنسيس‌ ليكرت ……………………………………………………………………… 46
2-2-3-9 كارايي‌ در نظريه‌ جرج‌ هومنز (نظريات‌ گروهي) ………………………………………………… 49
2-2-4 تحقيقات انجام شده در زمينه كارايي كاركنان ………………………………………………………… 50
2-3 تحقيقات انجام شده در زمينه موضوع تحقيق ……………………………………………………………. 52
2-3-1 تحقيقات انجام شده در ايران ……………………………………………………………………………… 55
2-3-2 تحقيقات انجام شده در ساير كشورها ………………………………………………………………….. 57
2-4 آشنايي با دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان ………………………………………………………………. 58
2-4-1 ضرورت تشكيل دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان ……………………………………………….. 59
2-4-2 تشكيل هيات موسس ………………………………………………………………………………………… 59
2-4-3 آغاز فعاليت هاي آموزشي ………………………………………………………………………………….. 60
2-4-4 احداث و راه اندازي ساختمان دانشگاه آزاد اسلامي نبش چهارراه آيت الله كاشاني …….. 61
2-4-5 خريد مجموعه كارگاهي جهان صنعت ………………………………………………………………….. 62
2-4-6 تصويب و راه اندازي كارشناسي حسابداري …………………………………………………………… 62
2-4-7 تملك و راه اندازي سايت اصلي دانشگاه ………………………………………………………………. 63
2-4-8 احداث دانشكده فني و مهندسي …………………………………………………………………………… 65
2-4-9 احداث دانشكده برق و كامپيوتر……………………………………………………………………………. 65
2-4-10 احداث مجموعه رفاهي …………………………………………………………………………………….. 66
2-4-11 محوطه سازي و توسعه فضاي سبز …………………………………………………………………….. 66
مدل مفهومي تحقيق ………………………………………………………………………………………………………. 67
فصل سوم – روانشناسي تحقيق  
3-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….. 69
3-2  روش تحقيق ………………………………………………………………………………………………………… 69
3-3 متغيرها  ………………………………………………………………………………………………………………… 71
انوع متغير هاي تحقيق

 

3-3-1  متغيرهاي مستقل ………………………………………………………………………………………………

72
3-3-2   متغير وابسته  ………………………………………………………………………………………………….. 72
3-4 روش جمع آوري اطلاعات ……………………………………………………………………………………. 72
3-4  روايي و پايايي …………………………………………………………………………………………………….. 74
3-6 جامعه­ آماري ……………………………………………………………………………………………………… 75
3-7 شيوه داده پردازي و فنون تجزيه و تحليل داده ها ………………………………………………………. 76
فصل چهارم – تجزيه و تحليل داده­ ها ، آزمون و فرضيه ­ها  
4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 78
4-1 نتايج توصيفي ……………………………………………………………………………………………………….. 78
4-2 آزمون هاي استنباطي ……………………………………………………………………………………………… 82
4-2-1 آزمون نرمال بودن توزيع داده ها …………………………………………………………………………. 82
4-2-2 بررسي تاثير هر يك از متغيرهاي مستقل بر كارايي كاركنان …………………………………….. 83
4-2-2-1 بررسي تاثير تعهد كاركنان بر كارايي كاركنان …………………………………………………….. 83
4-2-2-2 بررسي تاثير مشاركت و همكاري بركارايي كاركنان ……………………………………………. 84
4-2-2-3 بررسي تاثير برنامه ريزي استراتژيك بر كارايي كاركنان ………………………………………. 85
4-2-2-4 بررسي تاثير  رضايت دانشجويان بر كارايي كاركنان ………………………………………………… 86
4-2-2-5 بررسي تاثير آموزش كاركنان بر كارايي كاركنان ………………………………………………… 87
4-2-2-6بررسي تاثير  واقع گرايي بر كارايي كاركنان ……………………………………………………….. 88
4-2-3 آزمون رگرسيون گام به گام ………………………………………………………………………………… 89
فصل پنجم – نتيجه گيري و پيشنهادات  
5-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 94
5-2 بررسي نتايج به دست آمده براي فرضيه ها ……………………………………………………………….. 94
5-3 پيشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………. 98
5-4 پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آينده ………………………………………………………………………. 99
پيوست ها ………………………………………………………………………………………………………………….. 100
فهرست منابع و مآخذ

 

منابع و مآخذ فارسي ……………………………………………………………………………………………………..

102
منابع لاتين……………………………………………………………………………………………………………………. 106

فهرست جدول ها

جدول 2-1 مقايسه كارايي و اثربخشي …………………………………………………………………………….

41

جدول 4-1 توزيع فراواني و درصد شركت كنندگان به نسبت جنسيت ………………………………..

79
جدول 4-2 توزيع فراواني و درصد شركت كنندگان به نسبت سابقه كار ……………………………… 80
جدول 4-3توزيع فراواني و درصد شركت كنندگان به نسبت سطح تحصيلات………………………. 81
جدول 4-4 آزمون كولموگراف-اسميرنوف ……………………………………………………………………… 82
جدول 4-5 بررسي  تاثير تعهد كاركنان بر كارايي كاركنان …………………………………………………. 83
جدول 4-6 بررسي تاثير مشاركت و همكاري بركارايي كاركنان…………………………………………… 84
جدول 4-7بررسي تاثير برنامه ريزي استراتژيك بر كارايي كاركنان………………………………………. 85
جدول 4-8بررسي تاثير رضايت دانشجويان بر كارايي كاركنان…………………………………………………. 86
جدول 4-9تاثير آموزش كاركنان بركارايي كاركنان…………………………………………………………….. 87
جدول 4-10 بررسي تاثير واقع گرايي بر كارايي كاركنان…………………………………………………….. 88
جدول(4-11): ضرايب تعيين متغيرهاي تاثيرگذار بر كارايي كاركنان……………………………………. 90
جدول (4-12) : مقدار تاثير متغيرهاي تاثيرگذار بر كارايي كاركنان………………………………………. 91

  

 

فهرست  نمودارها

نمودار 4-1 درصد فراواني شركت كنندگان از نظر جنسيت …………………………………………… 79
نمودار 4-2 درصد فراواني شركت كنندگان از نظر سن …………………………………………………. 80
نمودار 4-3 درصد فراواني شركت كنندگان از نظر سطح تحصيلات ……………………………….. 81

 

چكيده

هدف اصلي اين تحقيق تاثير مديريت كيفيت جامعTQM  بر بهبود كارآيي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي كاشان است. در اين تحقيق، شش اصل تعهد ، رضايت دانشجويان(تأمين رضايت ارباب رجوع)، واقع‌گرايي، مشاركت و همكاري ، آموزش و بهبود مستمر به عنوان اصول مديريت كيفيت جامع در نظر گرفته شد. جامعۀ آماري شامل كليۀ كاركنان كه شامل اساتيد وكارمندان ميشود مي باشد. روش نمونه‌گيري نيز به صورت تصادفي طبقه‌اي بوده و براي تقسيم حجم نمونه ميان طبقه‌هاي جامعه با توجه به حجم هر طبقه از شيوۀ تخصيص متناسب استفاده شده است. در اين تحقيق از دو پرسشنامه كارايي كاركنان و مديريت كيفيت جامع استفاده شده است. پس از توزيع پرسشنامه هاي مربوط به كارايي كاركنان و مديريت كيفيت جامع، پرسشنامه هاي تكميل شده جمع آوري وبراي تجزيه و تحليل وارد نرم‌افزار spss استفاده شد و داده‌ها در دو سطح توصيفي و استنباطي تجزيه و تحليل شدند. داده هاي توصيفي ما در اين تحقيق به ويژگي هاي دموگرافي اشاره دارد كه جنسيت ، سن و تحصيلات را ارزيابي مي كند . يافته هاي تحقيق نشان مي دهد با توجه به ديدگاه اساتيد و كارمندان و با توجه به معيارهاي مديريت كيفيت جامع و مولفه هاي كارايي و بر اساس نتايج حاصل از ضرايب Beta مشاهده شد كه متغير برنامه ريزي استراتژيك، بيشتر از بقيه متغيرها بر كارايي كاركنان تاثير گذار مي باشد. بعد از آن متغيرهاي واقع گرايي، آموزش كاركنان و رضايت دانشجويان ، در رديف هاي بعدي قرار دارند.

كلمات كليدي : مديريت كيفيت منابع ، كارايي ، كاركنان كيفيت   

 

1-1مقدمه

امروزه موفقيت سازمان‌ها را دانش مديريت به كار گرفته‌شده در آن معيّن مي‌كند. دانش مديريت با رويكرد نوين، ساز و كاري را به سازمان‌هاي هزارۀ سوم ارائه مي‌دهد كه داراي دو خصيصۀ اصلي، تحول و كيفيت است. مديريت كيفيت با تحول سازماني مستمر، پايداري و پويايي آنان را در مقابل تغييرات سريع ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و فنّاوري جهان تضمين مي‌كند. شايان توضيح است كه تعريف مشخصه‌ هاي كيفيت خدمات نسبت به كيفيت محصولات فيزيكي مشكل‌تر است. زيرا كيفيت ضعيف محصول، غالباً به علت مواد اوليه و اجزاء نامتناسب است و يا ممكن است طراحي آنها داراي خطا باشد و يا مطابق مشخصه‌ هاي‌شان توليد نشود اما كيفيت پايين خدمات مستقيماً به رفتار افراد برمي‌گردد.              نبود تعليمات و يا كمبود توجهات لازم غالباً از دلايل اصلي عدم رضايت در خدمات هستند                 (Edward, 2001).[1]

استقرار مديريت كيفيت جامع براي مؤسسات آموزشي و دانشگاه‌ها بسيار حياتي است.هم اكنون شايد بتوان گفت مديريت كيفيت جامع  ، بهترين راه براي رشد و گسترش صنعت نوپاي ايران بزرگ است . توجهي كه اين روزها مديران ما نسبت به مسايل انساني و پيشرفت در سايه رضايت كاركنان و مشتريان ابراز مي دارند ، همگي نشانگر يك حركت بزرگ در راستاي استقرار فرهنگ كيفيت در سازمان هاست .رهبري ، رضايت مشتري ، مشاركت كاركنان ، بهبود مستمر فرآيند ، مشاركت تامين كننده و مقيا سهاي عملكرد ، مفاهيم اوليه بحث TQM[2] مي باشند.                           

دراين فصل ابتدا به بيان مسئله تحقيق وسپس به اهميت وضرورت تحقيق پرداخته مي شود.، در ادامه فصل يك، اهداف تدوين شده كه  اين اهداف به يك  هدف اصلي و چند هدف جزيي تقسيم بندي مي شود.در ادامه  فرضيات بيان فرضيات مطرح شده پرداخته مي شود. .قلمرو موضوعي-محتوايي و زماني تحقيق مورد نظر را به آن اشاره ،  اصطلاحات وواژگان كليدي تعريف  و در پايان اين فصل مدل تحقيق را  به تصوير مي كشيم.

  • 2 بيان مساله

مديريت كيفيت جامع ، جايگاهي برجسته در دنياي پيشرفته پيدا كرده و با  پذيرش چشمگيري روبه‌رو شده است. اين انديشه از مصارف غيرضروري، كاربرد نامناسب منابع و بروز اشتباه فراوان در   فرايندها پيشگيري كرده و زمينه توليد فراورده‌هاي   قابل اطمينان   را كه خواسته مصرف‌كنندگان است، فراهم مي‌آورد.

در بخش‌هاي توليدي، خدماتي، دولتي، آموزشي، ترابري و ساير سازمان‌ها، موج مديريت كيفيت جامع فراگير شده است .سنگه [3]معتقد است علت شكست بسياري از شركت‌ها و سازمان‌ها در برداشت ناقص آنها از مفهوم «مديريت كيفيت جامع» است و بدون وجود يك چارچوب و مفهوم وسيع همگاني از «جنبش كيفيت» در جامعه ، اين نهضت در هر كشوري منزوي مي‌ماند . مسئله مهم در اجراي مديريت كيفيت اين است كه اين ديدگاه در هر سازماني بسته به موقعيت و اهداف خاص آن ، با مشكلات مربوط به خود مواجه است . لذا نمي‌توان آن را به‌صورت قالبي در هر سازماني اجرا كرد بلكه مهم‌ترين اقدام براي اجراي آن در هر تشكيلاتي تطبيق نگرش با وضعيت آن سازمان   است . امروزه ، مديريت كيفيت جامع   به‌صورت نهضتي اجتماعي درآمده و دامنه رسوخ آن از صنعت ، كه مبدأ اصلي آن است به ساير سازمان‌ها، نظير سازمان‌هاي بهداشتي، بروكراسي‌هاي دولتي، سازمان‌هاي غيرانتفاعي و مؤسسات آموزشي كشيده شده ‌است. برخي نويسندگان ، معتقدند كه شده است.

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد

مديريت كيفيت جامع نيازمند استفاده از اطلاعاتي است كه در مراحل مختلف تصميم‌گيري به‌صورت منظم گردآوري شده باشد . مديريت كيفيت جامع اثراتي نيز بر جوامع امروزي دارد كه ميتوان به اصلاح مداوم فرايندهاي كاري ، مشاركت تمامي افراد سازمان،حل مسائل ريز و درشت جامعه و ارتقاي فرهنگ مردمي اشاره كرد.با اجراي TQM ميتوان عملكرد كاركنان را در مقايسه با گذشته ،  با روشي منظم‌تر اندازه‌گيري كرد و سيستم ارزيابي عملكرد، خواهان ارزيابي هريك از كاركنان ، تاحدي است كه خدمات سالانه آنها اندازه‌گيري شود و به اين‌ترتيب، مي‌توان در پايان سال ، ميزان كسب 

پايان نامه نقش مديريت كيفيت جامع بر بهبود كارايي كاركنان دانشگاه

 

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۴۵:۱۲ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه نقش ويژگي اخلاقي مديران در افزايش اعتماد شهروندان

 

 

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                   صفحه

چكيده…………………………………………………………………………………………………………………………………………1

 

 

فصل اول:  طرح تحقيق

 

1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2 – تعريف مساله و بيان موضوع……………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-3 – اهداف تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….4

1-4 – سئوالات تحقيق………………………………………………………………………………………………………………….4

1-5-  فرضيات تحقيق………………………………………………………………………………………………………………….5

1-6 – ساختارتحقيق…………………………………………………………………………………………………………………….5

1-7- جامعه آماري……………………………………………………………………………………………………………………….6

1-8- نمونه آماري………………………………………………………………………………………………………………………..6

1-9-چگونكي جمع آوري داده………………………………………………………………………………………………………6

1- 10-تعيين حجم نمونه………………………………………………………………………………………………………………8

1-11- ابزار گرد آوري اطلاعات…………………………………………………………………………………………………….8

1-12-روش هاي تجزيه و تحليل داده ها………………………………………………………………………………………..8

1-13-قلمرو مكاني تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….9

1-14-قلمرو زماني تحقيق…………………………………………………………………………………………………………….9

 

فصل دوم: تئوري تحقيق

 

2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….11

2-2- مديريت با هوش اخلاقي……………………………………………………………………………………………………12

2-3- اصول هوش اخلاقي در مديريت…………………………………………………………………………………………13

2-4-  رفتار اخلاقي……………………………………………………………………………………………………………………14

2-5-اهميت و ضرورت بحث هاي اخلاقي……………………………………………………………………………………14

2-6-  مسايل اخلاقي در مديريت…………………………………………………………………………………………………15

2-7-ويژگي مسايل اخلاقي در مديريت………………………………………………………………………………………..17

2-8-تجزيه و تحليل مسايل اخلاقي در مديريت…………………………………………………………………………….18

2-9-اقتصاد و اخلاق مديريت……………………………………………………………………………………………………..19

2-10-حقوق و اخلاق مديريت……………………………………………………………………………………………………19

2-11-فلسفه و اخلاق مديريت……………………………………………………………………………………………………20

2-12-محتواي مديريت اخلاقي و تاثير اقتصاد در آن……………………………………………………………………..20

2-13- قانون و اخلاق مديريت……………………………………………………………………………………………………21

2-14- انتخاب مديريت اخلاقي…………………………………………………………………………………………………..24

2-15- ويژگي­ها و شرايط اجرايي قانون………………………………………………………………………………………..25

2-16- قانون و اخلاق در مديريت……………………………………………………………………………………………….26

2-17- زمينه ي شكل­ گيري قانون…………………………………………………………………………………………………27

2-18- اصول پنجگانه اخلاق رهبري………………………………………………………………………………………….30

2-19- تاريخچه و سوابق موضوع………………………………………………………………………………………………..31

 

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

 

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….34

3–2 روش تحقيق …………………………………………………………………………………………………………..34

3-3-متغيرها و فرضيات پزوهش………………………………………………………………………………………………….36

3-4-روش جمع­آوري اطلاعات…………………………………………………………………………………………………..37

3-5-جامعه آماري و نمونه ي آماري…………………………………………………………………………………………….37

3-6-ابزار گردآوري اطلاعات………………………………………………………………………………………………………39

3-7-پايايي و روايي پرسش نامه………………………………………………………………………………………………….41

3-8- روش تجزيه و تحليل اطلاعات…………………………………………………………………………………………..43

 

فصل چهارم: يافته­ هاي تحقيق

 

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………46

4-2- آمار توصيفي…………………………………………………………………………………………………………..46

4-3-  آمار استنباطي………………………………………………………………………………………………………..50

4-4- تحليل جانبي…………………………………………………………………………………………………………………….69

 

فصل پنجم: خلاصه و نتيجه­گيري

 

5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….75

5-2-نتايج حاصل از تحليل داده­ها………………………………………………………………………………………………..75

5-4- ارائه ي پيشنهادات……………………………………………………………………………………………………………..80

 

پيوست­ها

پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………………………83

 

منابع و مآخذ

 

منابع فارسي……………………………………………………………………………………………………………………………….85

منابع غيرفارسي…………………………………………………………………………………………………………………………..86

 

 

فهرست جدول­ها

 

3-1. جدول: مقياس طيف ليكرت…………………………………………………………………………………………………40

3-2. جدول: تركيب سئوالات پرسشنامه………………………………………………………………………………………..40

3-3. جدول: ضريب اعتماد با روش آلفاكرونباخ……………………………………………………………………………..42

4-1. جدول: جنسيت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………………….47

4-2. جدول: فراواني مربوط به سن پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………48

4-3. جدول:.فراواني مربوط به تحصيلات پاسخ دهندگان………………………………………………………………..49

4-4. جدول: ضريب همبستگي امانتداري و اعتماد شهروندان به شهرداري ماهشهر……………………………..51

4-5. جدول: ضريب تعيين، خطاي معيار تخمين و آماره دوربين- واتسون…………………………………………52

4-6. جدول: تجزيه و تحليل آنوا………………………………………………………………………………………………….52

4-7. جدول: ضرايب و رگرسيون امانتداري و اعتماد……………………………………………………………………….53

4-8. جدول: ضريب همبستگي خدمتگزاري و اعتماد شهروندان به شهرداري ماهشهر………………………….54

4-9. جدول: ضريب تعيين، خطاي معيار تخمين و آماره دوربين- واتسون…………………………………………55

4-10. جدول: تجزيه و تحليل آنوا………………………………………………………………………………………………..56

4-11. جدول: ضرايب رگرسيون خدمتگزاري و اعتماد……………………………………………………………………56

4-12. جدول: ضريب همبستگي مسئوليت پذيريو اعتماد شهروندان به شهرداري………………………………..57

4-13. جدول: ضريب تعيين، خطاي معيار تخمين و آماره دوربين- واتسون……………………………………….58

4-14. جدول: تجزيه و تحليل آنوا………………………………………………………………………………………………..59

4-15. جدول: ضرايب رگرسيون مسؤليتپذيريو اعتماد……………………………………………………………………………59

4-16. جدول: ضريب همبستگي عدالت واعتمادشهروندان بهشهرداري ماهشهر…………………………………………….60

4-17. جدول: ضريب تعيين، خطاي معيار تخمين و آمارۀ دوربين  واتسون (متغير عدالت)…………………………..61

4-18. جدول: تجزيه و تحليل آنوا………………………………………………………………………………………………..62

4-19. جدول: : ضرايب رگرسيون مسئوليت پذيري و اعتماد……………………………………………………………62

4-20. جدول: ضريب همبستگي تكريم ارباب رجوع و اعتماد شهروندان به شهرداري ماهشهر…………….63

4-21. جدول: ضريب تعيين، خطاي معيار تخمين و آماره دوربين- واتسون……………………………………….64

4-22. جدول: تجزيه و تحليل آنوا………………………………………………………………………………………………..65

4-23. جدول: ضرايب رگرسيون عدالت و تكريم ارباب رجوع………………………………………………………..65

4-24. جدول: ضريب همبستگي ويژگي­هاي اخلاقي مديران و اعتماد شهروندان به شهرداري………………66

4-25. جدول: ضريب تعيين، خطاي معيار تخمين و آماره دوربين- واتسون……………………………………….67

4-26. جدول: تجزيه و تحليل آنوا………………………………………………………………………………………………..68

4-27. جدول: ضرايب رگرسيون عدالت و ويژگي­هاي اخلاقي مديران………………………………………………68                                4-28. جدول:خلاصه نتايج فرضيات تحقيق…………………………………………………………………………………..69

4-29. جدول: آمار توصيفي مربوط به آزمون  تي…………………………………………………………………………..70

4-30. جدول: آمار استنباطي مربوط به آزمون تي……………………………………………………………………………70

4-31. جدول: فراوانيپاسخ دهندگان زن و مرد با توجه به متغير اعتماد شهروندان به شهرداري …………….71

4-32. جدول: آزمون مقايسه ميانگين مردان و زنان با توجه به متغير اعتماد شهروندان به شهرداري……….71

4-33. جدول: تحليل واريانس يك طرفه……………………………………………………………………………………….72

4-34. جدول: تحليل واريانس يك طرفه……………………………………………………………………………………….73

5-1. جدول: خلاصه نتايج متغيرهاي جمعيت شناسي……………………………………………………………………..76

5-2. جدول: خلاصه نتايج فرضيات پژوهش………………………………………………………………………………….79

 

 

فهرست شكل­ها

عنوان صفحه

2-1. شكل: نقطه اشتراك بين استانداردهاي اخلاقي و الزامات قانوني………………………………………………..27

4-1. شكل: نمودار جنسيت پاسخ دهندگان…………………………………………………………………………………….48

4-2. شكل: نمودار توزيع فراواني مربوط به سن پاسخ دهندگان……………………………………………………….49

4-3. شكل: نمودار فراواني مربوط به تحصيلات پاسخ دهندگان……………………………………………………….50

4-4. شكل: توزيع خطاهاي رگرسيوني………………………………………………………………………………………….52

4-5. شكل: توزيع خطاهاي رگرسيوني………………………………………………………………………………………….55

4-6. شكل: توزيع خطاهاي رگرسيوني………………………………………………………………………………………….58

4-7. شكل: توزيع خطاهاي رگرسيوني………………………………………………………………………………………….61

4-8 . شكل: توزيع خطاهاي رگرسيون………………………………………………………………………………………….64

   

 

چكيده:

     هدف از انجام اين تحقيق بررسي نقش و تأثير اخلاق مديران در افزايش ميزان اعتماد شهروندان ماهشهر به شهرداري است. اين تحقيق از نوع تحقيقات كاربردي از لحاظ هدف بوده و از نوع تحقيقات توصيفي است. جامعه آماري اين تحقيق شهروندان ماهشهري است كه با بهره گرفتن از روش نمونه گيري تصادفي، 271 نفر از مراجعه كنندگان به شهرداري در مدت دو هفته مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار اصلي تحقيق پرسشنامه بوده كه روايي آن توسط پانلي از متخصصان در دو بخش روايي ظاهري و محتوا احراز گرديده است و پايايي آن بوسيله ضريب آلفاي كرونباخ براي بخش­هاي مختلف احراز گرديد.پس از تكميل پرسشنامه­ها، مراحل تجزيه و تحليل داده­ ها در دو بخش توصيفي و استنباطي صورت گرفت. نتايج بدست آمده از تحليل­هاي توصيفي نشان مي­دهد كه 68 درصد از پاسخگويان مرد و 38 درصد داراي تحصيلات ليسانس بوده و بيشترپاسخگويان در بازه سني 41 تا 50 سال قرار دارند.

     نتايج حاصل از آزمون­هاي فرضيات تحقيق نشان مي­دهد كه در بين تمامي موارد مطرح شده در فرضيات تحقيق، ارتباط مثبت وجود دارد. همچنين فرضيه اصلي پژوهش كه ارتباط ويژگي­هاي اخلاقي مديران و اعتماد شهروندان به شهرداري ماهشهر است نيز ارتباط مثبت و معني­دار است.

     پژوهش حاضر نشان مي­دهد كه خدمتگزاري، بيشترين رابطه را با اعتماد شهروندان به شهرداري ماهشهر دارد به عبارتي شهرداري ماهشهر از طريق خدمتگزاري، اعتماد بيشتري در ميان مشتريان ايجاد كرده است.

كلمات كليدي: اخلاق مديران، اعتماد شهروندان، خدمتگزاري.    

 

  •  مقدمه

     كارهايي كه به آنها كار اخلاقي گفته مي­شود فرقشان با كار عادي اين است كه قابل ستايش و تحسين­اند. به عبارت ديگر يعني انسان براي آنها ارزش قايل است. تفاوت كار اخلاقي با كار طبيعي در اين است كه كار اخلاقي در وجدان هر بشري داراي ارزش است( مطهري، 1366). مكتب انسان ساز اسلام به دنبال تربيت خليفه الهي، يعني انسان الهي كه مظهر صفات حق تعالي است، براي رسيدن به اين هدف عالي، مجموعه ­اي از دستورات الهي در قالب اعتقادات، احكام و اخلاق بيان شده است. با توجه به جامعيت و فراگير بودن اسلام به عنوان آيين زندگي، نوع نگاه اسلام به مديريت مشخص خواهد شد. مديريت از مهمترين مباحث جهان امروز است كه با آن مي­توان به دنياي بشريت كمك­هاي شاياني كرد زيرا جامعه بشري براي رسيدن به هدف به مديراني احتياج دارد كه هم هدف را خوب بشناسند و هم ابزار رسيدن به آن هدف را. همانطور كه استاد مطهري مي­فرمايند: مديريت صحيح از ضعيف­ترين ملت­هاي دنيا قوي­ترين ملت­ها را مي­سازد.

     بنابراين اسلام مكتبي است هدفمند و هدف آن تقرب به خداست. مديريت اسلامي هم جزيي از اين برنامه­ها است. مدير در مديريت اسلامي نقش الگو دارد لذا داشتن يك سري خصوصيات و ويژگي­ها كه بيانگر كفايت و شايستگي او براي مديريت است مدنظر قرار مي­گيرد كه عبارتند از: اخلاص، رهبري، آگاهي و قدرت، خودسازي، امانتداري، خدمتگزاري، عدالت، وجدان كاري و … (فروزنده دهكردي و جوكار، 1386). 

 

  •  تعريف مساله و بيان موضوع تحقيق

اخلاق در علم مديريت به تازگي مطرح و جذابيت خاصي براي محققين اين رشته علمي فراهم نموده و چشم­انداز تحقيقاتي فراواني براي آن مي­توان متصور بود. علم مديريت به دليل ماهيت استراتژيك آن در كمك به تصميم ­گيري در حوزه انساني نسبت به ساير علوم از اهميت خاصي برخوردار است چرا كه هر تصميم در اين حوزه مي تواند به اقشار مختلف جامعه، محيط و طبيعت اثرگذار باشد از جمله طريق مؤثر به منظور وارد ساختن مباحث اخلاقي در امور روزمره انساني لحاظ اخلاق در تصميم ­گيري و متعاقباً در عمليات به عنوان يك سيستم پشتيباني تصميم مي­باشد. از سويي ديگر امروزه تأكيد برمباحث اخلاقي و به گسترش بوده و از جمله طرق مؤثر در اعمال مباحث اخلاقي و اجرايي كردن بحث اخلاقيات در جامعه، توجه به مباحث اخلاق در تصميم ­گيري يا اخلاق در علم مديريت مي باشد. با گسترش تحقيقات در حوزه اخلاق در علم مديريت در سال هاي اخير، آينده­نگري مطلوبي را براي اخلاق در حوزه علم مديريت و تصميم ­گيري مي­توان تصور كرد.

اخلاقيات به عنوان سيستمي از ارزش­ها، باورها، اصول، مباني بايد­ها و نبايد­ها تعريف مي­شود كه بر اساس آن نيك و بدهاي سازمان مشخص مي­شود و عمل بد از خوب متمايز مي­گردد(الواني، 1380).

براي دانلود مي توانيد روي لينك زير كليك كنيد

اخلاق، عبارتست از قواعد ارزشي و هنجاري يك جامعه كه در رفتار افراد آن انعكاس مي­يابد. اينكه چگونه اصول اخلاقي را بر موارد خاص اعمال كنيم، همان اخلاق كاربردي است كه شامل اخلاق اقتصادي پزشكي محيط­زيست علمي اخلاق در سازمان و مديريت مي­باشد(جباري، 1386). بحث اخلاق در حقيقت عمده­ترين چالش مديريت است زيرا بيانگر تقابل بين عملكرد اقتصادي(كه به وسيله درآمدها، هزينه­ها و سودها اندازه ­گيري مي­شود) و عملكرد اجتماعي(كه در قالب تعهدات آن سازمان در داخل و خارج نسبت به ديگران بيان مي­شود) مي­باشند(هس مر، 1382). رواج ادبيات اخلاق در علم مديريت و گسترش آن در آينده مي ­تواند آن را با ادبيات اخلاق در كسب و كار ارتباط دهد لذا در ابتدا به مرور ادبيات اخلاق در كسب و كار پرداخته مي­شود.

پايان نامه نقش ويژگي اخلاقي مديران در افزايش اعتماد شهروندان

 

 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۷:۴۴:۳۸ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه درباره راهكارهاي توسعه

پايان نامه راهكارهاي توسعه توريسم درماني در مشهد مقدس

  (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است) دانشگاه آزاد […]

پايان نامه ارشد:راهكارهاي توسعه‌ي اكوتوريسم در شهرستان راميان استان گلستان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :جغرافيا گرايش :برنامه ريزي توريسم عنوان : راهكارهاي توسعه‌ي اكوتوريسم در شهرستان راميان استان گلستان

دانلود پايان نامه ارشد:راهكارهاي توسعه توريسم درماني در مشهد مقدس

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :جغرافيا گرايش :جغرافيا و برنامه ريزي توريسم عنوان :راهكارهاي توسعه توريسم درماني در مشهد مقدس 

دانلود پايان نامه ارشد:راهكارهاي توسعه ژئوتوريسم در فيروزكوه(مطالعه موردي تنگه واشي)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :جغرافيا گرايش :برنامه ريزي توريسم عنوان :راهكارهاي توسعه ژئوتوريسم در فيروزكوه(مطالعه موردي تنگه واشي) 

پايان نامه ارشد رشته جغرافيا با موضوع راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي

گرايش  برنامه ­ريزي توريسم با عنوان : راهكارهاي توسعه گردشگري روستايي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

پايان نامه با موضوع بررسي راهكارهاي حقوقي توسعه بانكداري اسلامي

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

دانلود همه پايان نامه ها با موضوع توسعه صادرات

           مروري بر تاريخ سياست‌گذاري توسعه اقتصادي كشور نشان مي‌دهد كه هيچ‌گونه نگرش علمي، درازمدت و مبتني بر حقايق اقتصادي در طول تاريخ تصميم‌گيري‌هاي تجاري ايران حاكم نبوده است. بخش صادرات غيرنفتي، تقريباً هميشه جزء پس‌ماند تجارت خارجي را تشكيل داده و به لحاظ تسلط عامل نفت كه نيم‌قرن اخير همواره بيش از 80 درصد […]

پايان نامه شناسايي راهكارهاي ايجاد انگيزه در كاركنان بانك

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت   واحد نراق   پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني((M.A     موضوع :   شناسايي ورتبه بندي راهكارهاي ايجاد انگيزه در كاركنان بانك توسعه صادرات ايران جهت وصول مطالبات معوق   زمستان    1393     تكه هايي از متن پايان […]

پايان نامه رتبه بندي عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه هاي صنعتي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد   عنوان پايان نامه: شناسايي و رتبه بندي عوامل موثر بر رشد و توسعه خوشه هاي صنعتي با روش مدل سازي ساختاري تفسيري و فرايند تحليل شبكه اي مطالعه موردي (خوشه هاي صنعتي استان فارس )     تابستان 93 […]

پايان نامه راهكارهاي ظرفيت سازي رهبري در سازمانهاي دولتي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشكده مديريت و اقتصاد   پايان نامه دوره كارشناسي ارشد مديريت دولتي (گرايش منابع انساني) عنوان پايان نامه : راهكارهاي ظرفيت سازي رهبري در سازمانهاي دولتي   اسفند ماه 1390       تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است […]

پايان نامه بررسي چالش‌ها و راهكارهاي جلوگيري از رباخواري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه پايان‌نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش مالي(M.A) عنوان: بررسي چالش‌ها و راهكارهاي جلوگيري از رباخواري در بانك‌ها از منظر مالي مهر1393       تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : […]

پايان نامه راهكارهاي ايجاد طرح‌هاي همكاري در كتابخانه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد همدان دانشكده علوم انساني، گروه كتابداري و اطلاع رساني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته كتابداري و اطلاع رساني گرايش: اطلاع رساني   عنوان: بررسي راهكارهاي ايجاد طرح‌هاي همكاري (امانت بين كتابخانه‌اي، اشتراك منابع) در كتابخانه‌هاي نهاد […]

پايان نامه راهكارهاي افزايش انگيزه معلمان و روش هاي نوين آموزشي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاداسلامي واحدگرمسار دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه مديريت آموزشي ((M.A)) پايان نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي – گرايش علوم تربيتي   عنوان     بررسي راهكارهاي افزايش انگيزه معلمان براي استفاده از روش هاي نوين آموزشي در مقطع راهنمايي […]

پايان نامه ساختار و كاركرد گروه هاي اجتماعي و نقش آنها در توسعه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار پايان نامه كارشناسي ارشد رشته  جامعه شناسي   عنوان: مطالعه و بررسي ساختار و كاركرد گروه هاي اجتماعي و نقش آنها در توسعه اقتصادي – اجتماعي ايران از انقلاب اسلامي

9f523024660e41371abd230dbf262d93

تاكنون مطالعه موردي: نقش ساختاري و كاركردي  معلمان در […]

پايان نامه بررسي ميزان استفاده متخصصان مراكز تحقيق و توسعه صنعت خودروي ايران از كتابخانه‌هاي وابسته

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه تربيت مدرس دانشكده مديريت و اقتصاد پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته علوم كتابداري و اطلاع‌رساني بررسي ميزان استفاده متخصصان مراكز تحقيق و توسعه صنعت خودروي ايران از كتابخانه‌هاي وابسته استاد مشاور دكتر محمد حسن‌زاده بهمن 1389 (در فايل دانلودي نام نويسنده و […]

پايان نامه شناسايي و رتبه بندي عوامل پيشبرنده توسعه پارك علم و فناوري در استان سيستان و بلوچستان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت تحصيلات تكميلي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت فناوري اطلاعات گرايش كسب و كار الكترونيكي  عنوان: شناسايي و رتبه بندي عوامل پيشبرنده توسعه پارك علم و فناوري در استان سيستان و بلوچستان استاد مشاور: سركار خانم جودزاده بهمن 1392 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد […]

پايان نامه بررسي موانع و محدوديت هاي توسعه واليبال در استان آذربايجان غربي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي گروه مديريت ورزشي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي موضوع : بررسي موانع و محدوديت هاي توسعه واليبال در استان آذربايجان غربي اساتيد داور : دكتر ميرحسن سيد عامري             دكتر اصغرتوفيقي شهريور 1393 […]

پايان نامه بررسي نهاد داوري موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و مقايسه آن با نهاد داوري موضوع قانون آيين دادرسي مدني

  دانشگاه آزاد اسلامي مركز بين المللي بندر انزلي– تحصيلات تكميلي پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.A.» در رشته حقوق خصوصي عنوان: بررسي نهاد داوري موضوع ماده 20 قانون برنامه سوم توسعه و مقايسه آن با نهاد داوري موضوع قانون آيين دادرسي مدني پاييز 93 (در

دانلود پايان نامه رشته حقوق درباره سرمايه در گردش

فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود […]

پايان نامه سياست‌هاي مناسب توسعه‌ي كارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه تهران دانشكده‌ي كارآفريني   پايان نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد رشته‌ مديريت كارآفريني – گرايش كسب و كار جديد ‏   سياست‌هاي مناسب توسعه‌ي  كارآفريني مبتني بر فناوري اطلاعات بهمن 1390 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از […]

پايان نامه بررسي و تحليل تاثير مديريت دانش و نوآوري فرآيند بر توسعه محصول جديد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت جهت اخذ درجه كارشناسي‌ارشد رشته مديريت صنعتي گرايش توليد عنوان پايان‌نامه: بررسي و تحليل تاثير مديريت دانش و نوآوري فرآيند بر توسعه محصول جديد (مورد مطالعاتي – شركت‌هاي كوچك و متوسط شهرك صنعتي شمس‌آباد تهران) آذرماه 1393 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود […]

پايان نامه ارائه مدل سنجش عوامل تاثيرگذاري بر توسعه بازار صنايع دستي (هنر قلم زني) در استان تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه تهران پرديس بين المللي كيش     ارائه مدل سنجش عوامل تاثيرگذاري بر توسعه بازار صنايع دستي (هنر قلم زني) در استان تهران     پايان نامه براي دريافت پايان نامه درجه كارشناسي ارشد كارشناس ارشد MBA     بهمن 1392 (در فايل دانلودي نام […]

پايان نامه طراحي و تدوين استراتژي توسعه ورزش قهرماني فوتبال استان سيستان و بلوچستان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات دانشكده تربيت بدني گروه مديريت ورزشي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته تربيت بدني (M.SC) گرايش : مديريت ورزشي   عنوان: طراحي و تدوين استراتژي 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۰۵:۴۹ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه در مورد انتقال موقت مالكيت

پايان نامه انتقال موقت مالكيت

  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز دانشكده حقوق، الهيات و علوم سياسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) رشته‌: حقوق گرايش: حقوق خصوصي عنوان انتقال موقت مالكيت تابستان 1394 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال […]

ليست همه پايان نامه ها درباره مالكيت فكري -كپي رايت-مالكيت معنوي -حقوق نويسنده

مالكيت فكري محصولي است كه حاصل تلاش ذهني فرد است. اين محصول در ماهيت، امري غيرملموس است، اما مي‌تواند در اشياء ملموس پديدار شود‌( براي مثال ساخت يك آهنگ يا موسيقي). در كاربرد عمومي، اصطلاح “مالكيت فكري”[1] براي تشخيص و تمييز از حقوق مالكيت معمولي كه در مورد اشيا ملموس مانند زمين و كالا وجود […]

پايان نامه وقف اموال غيرمادي(مالكيت فكري )(پول ,سهام ,ماليت )

  دانشگاه آزاد اسلامي عنوان وقف اموال غيرمادي(مالكيت فكري )(پول ,سهام ,ماليت ) (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود […]

پايان نامه جايگاه حقوقي مالكيت در ايران با تمركز بر قانون موسوم به اراضي كشت موقت

  دانشكده علوم انساني، گروه حقوق  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش : حقوق خصوصي عنوان : جايگاه حقوقي مالكيت در ايران با تمركز بر قانون موسوم به اراضي كشت موقت پايان نامه استاد مشاور : دكتر محمدرضا عزيزاللهي زمستان 1391 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه […]

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي: مفهوم واردات موازي از ديدگاه حقوق مالكيت صنعتي

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه حقوق خصوصي: نحوه اجراي دستور موقت و اصول حاكم بر آن در رويه قضايي ايران

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه ارشد حقوق : تعارض قوانين مالكيت فكري در اصول ماكس پلانك و نظام حل تعارض ايران

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه ارشد حقوق : مقايسۀ مالكيت زماني با مهايات در فقه و حقوق ايران

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه مطالعه تطبيقي اصل شخصي بودن مجازاتها در فقه اماميه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان دانشكده حقوق   پايان نامه (يا رساله) براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته فقه و مباني حقوق عنوان تحقيق مطالعه تطبيقي اصل شخصي بودن مجازات ها در فقه اماميه و حقوق كيفري ايران تابستان1393       تكه هايي […]

پايان نامه مطالعه‌ي تطبيقي حمايت از طرح‌ صنعتي در حقوق ايران

       براي دانشكده علوم انساني   پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق مالكيت فكري    مطالعه‌ي تطبيقي حمايت از طرح‌هاي صنعتي در حقوق ايران و انگلستان     مهر 1391 رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از […]

پايان نامه شيوه هاي پولشويي در بانك و راه هاي جلوگيري از آن

9f523024660e41371abd230dbf262d93

 

  دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده علوم انساني- گروه حقوق                     پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) گرايش حقوق جزا و جرم شناسي عنوان: شيوه هاي پولشويي در بانك و راهكارهاي جلوگيري از آن بهار 1391   سپاسگزاري:     تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن […]

پايان نامه بررسي اسناد اصلاحات ارضي در محاكم قضايي

  دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق   دانشكده حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش : حقوق خصوصي   عنوان : بررسي اسناد اصلاحات ارضي در محاكم قضايي   بهار 1392     تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل […]

پايان نامه هاي بررسي تطبيقي(رشته حقوق) -دانلود متن كامل

پايان نامه هاي مطالعه تطبيقي (رشته حقوق) دانلود پايان نامه ارشد:مطالعه تطبيقي مستي در حقوق جزايي ايران و انگلستان پايتجاوز به عنف در فقه مقارن و قانون مجازات اسلامي اجاره رحم در حقوق ايران و آمريكا امضاي الكترونيكي در حقوق ايران با سيستم هاي حقوقي كامن لا و رومي – ژرمني پايان نامه با موضوع […]

پايان نامه تحليل اجتماعي مصرف نمايشي در بين زنان شاغل و خانه دار شهرستان بوكان 

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي  دانشكده  اقتصاد و  علوم اجتماعي گروه آموزشي علوم اجتماعي  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته علوم اجتماعي –  جامعه­شناسي  عنوان:  تحليل اجتماعي مصرف نمايشي در بين زنان شاغل و خانه دار شهرستان بوكان    استاد مشاور: دكتر سعيد عيسي زاده   20 آبان 1393 […]

پايان نامه بررسي مقررات بين المللي حاكم بر پيشگيري از جرم قاچاق انسان

  دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل انزلي گرايش حقوق جزا و جرم شناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد M.A  موضوع: بررسي مقررات بين المللي حاكم بر پيشگيري از جرم قاچاق انسان  سال تحصيلي : 1394-1393 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به […]

پايان نامه بررسي سياست جنايي ايران در خصوص كنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنيني، قضايي، اجرايي و مشاركتي

  دانشگاه آزاد اسلامي عنوان بررسي سياست جنايي ايران در خصوص كنترل و مهار قاچاق انسان از بعد تقنيني، قضايي، اجرايي و مشاركتي (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون […]

پايان نامه جايگاه حقوق دفاعي متهم در قوانين داخلي و بين المللي

  دانشگاه آزاد اسلامي عنوان جايگاه حقوق دفاعي متهم در قوانين داخلي و بين المللي (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال […]

پايان نامه بررسي تأثير حالت‌هاي مختلف بازار بر مديريت سود و اقلام تعهدي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حسابداري  دانشگاه آزاد اسلامي علوم و تحقيقات واحد يزد پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته حسابداري ﴿M.A.﴾ گرايش: حسابداري عنوان: بررسي تأثير حالت‌هاي مختلف بازار بر مديريت سود و اقلام تعهدي استاد مشاور: دكتر محمود معين‌الدين سال تحصيلي 1393- 1392 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود […]

پايان نامه مطالعه و بررسي علل و عوامل اجتماعي سينماگريزي و گرايش به سينماي خانگي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران علوم و تحقيقات – دانشكده علوم انساني پايان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي گرايش جامعه شناسي ( M.A  ) موضوع : مطالعه و بررسي علل و عوامل اجتماعي سينماگريزي و گرايش به سينماي خانگي . مطالعه ي موردي : […]

پايان نامه  مطالعه رضايت مشتريان از كيفيت خدمات ارائه شده شركت بيمه البرز در اردبيل براساس مدل سروكوال

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش بازاريابي عنوان :  مطالعه رضايت مشتريان از كيفيت خدمات ارائه شده شركت بيمه البرز در اردبيل براساس مدل سروكوال تابستان 93 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه […]

پايان نامه مديريت سرمايه در گردش و كارايي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد دانشكده­كشاورزي-گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه­ كارشناسي ارشد M.A گرايش: مالي  عنوان: مديريت سرمايه در گردش و كارايي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران زمستان 1393 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه […]

پايان نامه تحليل ساختار سرمايه بانك ملي با توجه به چگونگي ميزان هزينه سرمايه و ريسك آن

دانلود پايان نامه حقوق درباره : اكراه،

 

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت   واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش مالي(M.A) موضوع تحليل ساختار سرمايه بانك ملي با توجه به چگونگي ميزان هزينه سرمايه و ريسك آن زمستان1393 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۰۲:۵۴ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه در مورد ادراك حسي حركتي

پايان نامه : بررسي اثربخشي برنامه تقويت دقت و توجه و ارتقاء ادراك حسي- حركتي بر بهبود عملكرد رياضي در بين پسران پايه سوم و چهارم ابتدايي شهر كرمانشاه در سال تحصيلي 1393-1392

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي عنوان : بررسي اثربخشي برنامه تقويت دقت و توجه و ارتقاء ادراك حسي- حركتي بر بهبود عملكرد رياضي در بين پسران پايه سوم و چهارم ابتدايي شهر كرمانشاه در سال تحصيلي 1393-1392

پايان نامه ادراك معتادين از نقش ورزش در اوقات فراغت بر موفقيت ترك آنها

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه شهيد باهنر كرمان دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي بخش مديريت ورزشي پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني گرايش مديريت ورزشي   ادراك معتادين از نقش ورزش در اوقات فراغت بر موفقيت ترك آنها   بهمن ماه 1392 (در […]

پايان نامه اثر برنامه مداخله مهارت­هاي دستكاري بر شايستگي حركتي واقعي ­وادراك شده دختران دبستاني با دو رويكرد معلم- محور ­و ­جو انگيزشي تبحر

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه خوارزمي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي (گرايش رفتار حركتي) عنوان: اثر برنامه مداخله مهارت­هاي دستكاري بر شايستگي حركتي واقعي ­وادراك شده دختران دبستاني با دو رويكرد معلم- محور ­و ­جو […]

پايان نامه تاثيردوازده هفته تمرينات ادراكي- حركتي بر تعادل پويا و ايستا پسران كم ­توان ذهني 11تا 14 سال

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي گروه رفتار حركتي پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني گرايش رفتار حركتي     تاثيردوازده هفته تمرينات ادراكي- حركتي بر تعادل پويا و ايستا پسران كم توان ذهني 11تا 14 سال   بهمن ماه […]

پابان نامه تاثير بازيهاي رايانه اي بر تبحرحركتي و زمان واكنش كودكان 9 تا 11 سال

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گروه تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش رفتار حركتي عنوان : تاثير بازيهاي رايانه اي بر تبحرحركتي و زمان واكنش كودكان 9 تا 11 سال استاد مشاور : دكتر مهدي سهرابي تابستان 1392 (در فايل دانلودي نام نويسنده […]

دانلود پايان نامه ارشد:اثربخشي تقويت برنامه هاي ادراك ديداري- حركتي و حافظه فعال بر بهبود اختلال ديكته

 دانلود متن كامل پايان نامه اثربخشي تقويت برنامه هاي ادراك ديداري- حركتي و حافظه فعال بر بهبود اختلال ديكته

دانلود پايان نامه ارشد:مقايسه ادراك و حافظه بينايي و شنيداري كودكان كم توان ذهني آموزش پذير دختر با و بدون معلوليت جسمي حركتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي گرايش : روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي عنوان : مقايسه ادراك و حافظه بينايي  و شنيداري كودكان كم توان ذهني آموزش پذير دختر با و بدون معلوليت جسمي   حركتي

پايان نامه : تأثير آينه­ درماني بر توانايي حركتي بيماران مبتلا به سكته مغزي مراجعه‌كننده به بخش فيزيوتراپي بيمارستان قائم (عج) و امام رضا (ع)

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته آموزش پرستاري گرايش : داخلي-جراحي عنوان : تأثير آينه­درماني بر توانايي حركتي بيماران مبتلا به سكته مغزي مراجعه‌كننده به بخش فيزيوتراپي بيمارستان قائم (عج) و امام رضا (ع)

دانلود پايان نامه : اثر 8 هفته تمرينات ادراكي- حركتي بر بهبود برخي قابليت هاي حركتي و شناختي كودكان مبتلا به اختلالات هماهنگي رشدي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش : رفتار حركتي عنوان : اثر 8 هفته تمرينات ادراكي- حركتي بر بهبود برخي قابليت هاي حركتي و شناختي كودكان مبتلا به اختلالات هماهنگي رشدي

پايان نامه ارشد تربيت بدني: اثر 8 هفته تمرينات ادراكي و حركتي بر بهبود برخي قابليت هاي حركتي و شناختي كودكان مبتلا به اختلالات هماهنگي رشدي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش : رفتار حركتي عنوان : اثر 8 هفته تمرينات ادراكي و حركتي بر بهبود برخي قابليت هاي حركتي و شناختي كودكان مبتلا به اختلالات هماهنگي رشدي

دانلود همه پايان نامه ها درباره كيفيت زندگي

شروع بحث كيفيت زندگي كاري و خاستگاه اوليه آن از اروپا بوده و پروژه هاي مربوط به بهبود كيفيت زندگي كاري ابتدا در اروپا و طي دهه 1950 ابداع شد، اين پديده طي دهه 1960 به آمريكا رسيد، آمريكايي ها با پيچيده تر كردن آن و استفاده از شيوه هاي متنوع آن را رونق دادند. […]

پايان نامه اثربخشي آموزش مهارت ­هاي پيش از ازدواج

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه مشاوره   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)   عنوان: اثربخشي آموزش مهارت ­هاي پيش از ازدواج بر ملاك ­هاي همسرگزيني و رشد فردي دختران مجرد   زمستان 1393     […]

پايان نامه طراحي الگوي تدريس مهارت تفكر به شيوه­ي بازي/ تمرين و تأثير آن بر رشد خلاقيت كودكان پيش­دبستاني شهر يزد در سال تحصيلي 94-1393

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي  واحد يزد پايان نامه كارشناسي ارشد (M.A) رشته علوم تربيتي گرايش تكنولوژي آموزشي عنوان: طراحي الگوي تدريس مهارت تفكر به شيوه­ي بازي/ تمرين و تأثير آن بر رشد خلاقيت كودكان پيش­دبستاني شهر يزد در سال تحصيلي 94-1393 استاد مشاور: دكتر محمدحسين فلاح […]

پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش تلفيقي بر اختلالات

9f523024660e41371abd230dbf262d93

رفتاري، كفايت‌ اجتماعي و خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان داراي نيازهاي ويژه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشكده علوم تربيتي و  روانشناسي گروه علوم تربيتي عنوان: بررسي اثربخشي آموزش تلفيقي بر اختلالات رفتاري، كفايت‌ اجتماعي و خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان داراي نيازهاي ويژه  استاد مشاور: جناب آقاي دكتر بيرامي  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته روانشناسي تربيتي 1389 (در فايل دانلودي نام نويسنده و […]

پايان نامه مقايسه رضايت زناشويي و كيفيت زندگي در بين ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي شهر بندرعباس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات (هرمزگان) پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روان شناسي(باليني) موضوع: مقايسه رضايت زناشويي و كيفيت زندگي در بين ازدواج هاي خويشاوندي و ازدواج هاي غيرخويشاوندي شهر بندرعباس بهار 1393 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد […]

پايان نامه رابطه بين سنخهاي شخصيتي با خودكارآمدي در معلمان شهرستان عنبرآباد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات كرمان دانشكده علوم انساني، گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه­ كارشناسي ارشد در رشته­ روان­شناسي گرايش باليني  عنوان: رابطه بين سنخهاي شخصيتي با خودكارآمدي در معلمان شهرستان عنبرآباد  استاد مشاور: دكتر مسعود باقري  تابستان 1392 (در فايل دانلودي نام […]

پايان نامه تاثير درمان كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي گروهي بر استرس،   اضطراب،  افسردگي و كيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان PESTAN(به خاطر محدوديت سايت در درج بعضي كلمات ، اين كلمه به صورت فينگيليش درج شده ولي در فايل اصلي پايان نامه كلمه به صورت فارسي نوشته شده است)

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد واحد بين الملل دانشكده علوم تربيتي و  روان شناسي پايان نامه كارشناسي ارشد (M. A) گرايش: روان شناسي باليني   عنوان: تاثير درمان كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي گروهي بر استرس،   اضطراب،  افسردگي و كيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان PESTAN(به خاطر محدوديت […]

پايان نامه تاثير آموزش راهبردهاي مديريت رفتار خود بر بهبود عملكرد انجام تكاليف دانش آموزان با ناتواني يادگيري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه علوم تربيتي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي تربيتي عنوان تاثير آموزش راهبردهاي مديريت رفتار خود بر بهبود عملكرد انجام تكاليف دانش آموزان با ناتواني يادگيري استادان مشاور دكتر سيد غلامرضا نور آذر دكتر اسكندر فتحي آذر […]

پايان نامه بررسي ميزان اثربخشي هيپنوتراپي بردردزايمان واضطراب دوران بارداري در مراجعين به بيمارستان صارم سال 93-92

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاداسلامي واحد علوم وتحقيقات پايان نامه كارشناسي ارشدرشته روانشناسي (M.A) گرايش عمومي عنوان: بررسي ميزان اثربخشي هيپنوتراپي بردردزايمان واضطراب دوران بارداري در مراجعين به بيمارستان صارم سال 93-92 استادمشاور: دكترمهوش آگاه دانشجو:سميراكشاورزكردمحله بهار 1393 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه […]

پايان نامه بررسي ارتباط بين ظرفيت شناختي با بهبودي توانائي حساسيت­ پذيري دست به دنبال آسيب اعصاب محيطي در اندام فوقاني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي گروه روانشناسي رساله جهت دريافت درجه دكتري تخصصي در رشته علوم ا عصاب شناختي عنوان بررسي ارتباط بين ظرفيت شناختي با بهبودي توانائي حساسيت­پذيري دست به دنبال آسيب اعصاب محيطي در اندام فوقاني اساتيد مشاور آقاي دكتر احمدرضا روفيگري اصفهاني آقاي […]

پايان نامه تاثير بي خوابي بر برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني بازيكنان آماتور فوتبال در پست‌هاي مختلف

منابع تحقيق با موضوع حقوق مالكيت فكري

بازي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)  گرايش: فيزيولوژي ورزش عنوان تاثير بي خوابي بر برخي فاكتورهاي آمادگي جسماني بازيكنان آماتور فوتبال در پست‌هاي مختلف بازي استاد مشاور: دكتر فتاح مرادي زمستان   […]

پايان نامه تعيين تاثير مديريت استعداد بر توانمندسازي كاركنان بانك پاسارگاد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه اصفهان دانشكده  آموزش هاي مجازي گروه مديريت پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي گرايش مديريت منابع انساني تعيين تاثير مديريت استعداد بر توانمندسازي كاركنان بانك پاسارگاد  شهر تهران استاد 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۵۹:۴۸ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه درباره مسافرتهاي دولتي

دانلود پايان نامه درباره: قانون حاكم بر قراردادهاي حمل‌ونقل مركّب

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :   فهرست: عنوان                                                                                                                                                                                       صفحه چكيده…………………………………………………………………………………………………………………………… 1 مقدّمه……………………………………………………………………………………………………………………………. 2 سوالات تحقيق……………………………………………………………………………………………………………… 3 فرضيات……………………………………………………………………………………………………………………… 3 اهداف تحقيق……………………………………………………………………………………………………………….. 4 فصل اول: كليات تحقيق…………………………………………………………………………………………………….. 5 1-1- حمل‌ونقل مركّب………………………………………………………………………………………………….. 9 1-1-1- تعريف حمل‌ونقل مركّب…………………………………………………………………………………. 9 1-1-2- قوانين قابل اعمال بر حمل‌ونقل مركّب…………………………………………………………….. 10 1-1-3- نيل به يكنواختي در قوانين بين‌الملل…………………………………………………………………. […]

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي وتحليل اجتماعي سفرنامه ناصر خسرو

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : ادبيات و زبان فارسي عنوان : بررسي وتحليل اجتماعي سفرنامه ناصر خسرو

دانلود پايان نامه ارشد : طراحي دهكده گردشگري وارش با رويكردي بر معماري اكولوژيك

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :معماري گرايش :معماري  عنوان : طراحي دهكده گردشگري وارش با رويكردي بر معماري اكولوژيك

دانلود پايان نامه ارشد: پتانسيل يابي و ارزش گذاري مناطق مستعد اكوتوريسم استان لرستان

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته منابع طبيعي گرايش : جنگلداري عنوان : پتانسيل يابي و ارزش گذاري مناطق مستعد اكوتوريسم استان لرستان

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق با موضوع مسائل حقوقي اتباع بيگانه

9f523024660e41371abd230dbf262d93

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه حقوق بين الملل: بررسي تطبيقي رژيم حقوقي تنگه هرمز از منظر كنوانسيونهاي بين المللي

گرايش بين الملل با عنوان : بررسي تطبيقي رژيم حقوقي تنگه هرمز از منظر كنوانسيونهاي بين المللي در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

StatCounter - Free Web Tracker and Counter

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۹ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۹:۵۷:۰۲ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع: