دانلود مقاله تحقيق دانلود مقاله تحقيق .

دانلود مقاله تحقيق

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مكانيك :

رشته مكانيك

پايان نامه كارشناسي ارشد مكانيك: كمانش حرارتي ورق هاي مستطيل شكل

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك با عنوان : كمانش حرارتي ورق هاي مستطيل شكل ساخته شده از مواد تابعي با خواص وابسته به درجه حرارت در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

پايان نامه ارشد مكانيك: كمانش مكانيكي صفحه دايروي كامل با لايه هاي پيزوالكتريك

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك با عنوان : كمانش مكانيكي صفحه دايروي كامل با لايه هاي پيزوالكتريك و مواد با خواص تابعي در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

دانلود سمينار كارشناسي ارشد مكانيك: تحليل توليد آنتروپي در جريان كوئت

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك با عنوان : تحليل توليد آنتروپي در جريان كوئت با انباشتگي جزئي محيط متخلخل در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

پايان نامه ارشد مهندسي مكانيك: بررسي رفتار هيدروديناميكي برخورد دو جت

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك با عنوان : بررسي رفتار هيدروديناميكي برخورد دو جت توربولانت با مقطع مثلثي در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

پايان نامه كارشناسي ارشد مكانيك: بررسي انتقال حرارت جابجايي طبيعي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك با عنوان : بررسي انتقال حرارت جابجايي طبيعي و تشعشعي از مجموعه پره هاي مثلثي در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

سمينار ارشد رشته مكانيك: بررسي تجربي وصله هاي پيشرفته كامپوزيتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك با عنوان : بررسي تجربي وصله هاي پيشرفته كامپوزيتي در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

سمينار كارشناسي ارشد مكانيك: بررسي اثر الكتروهيدروديناميك بر افزايش آهنگ انتقال حرارت

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك با عنوان : بررسي اثر الكتروهيدروديناميك بر افزايش آهنگ انتقال حرارت در كانال مستطيبي عريض در رژيم جريان آرام و گذرا در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

پايان نامه ارشد مهندسي مكانيك: مدلسازي انتقال حرارت در ژنراتورهاي واگن

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك با عنوان : مدلسازي انتقال حرارت در ژنراتورهاي واگن در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مكانيك: كمانش حرارتي در تير پيزو كامپوزيت

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك با عنوان : كمانش حرارتي در تير پيزو كامپوزيت در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

دانلود سمينار ارشد مكانيك: حل ميدان دماي نان فوريه به روش تحليلي در يك كره توخالي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك با عنوان : حل ميدان دماي نان فوريه به روش تحليلي در يك كره توخالي در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

سمينار ارشد رشته مكانيك: تحليل تئوري و عددي مدهاي واماندگي در پانل ساندويچي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك با عنوان : تحليل تئوري و عددي مدهاي واماندگي در پانل ساندويچي لانه زنبوري تحت بارهاي تركيبي در حالت استاتيكي در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

پايان نامه ارشد مهندسي مكانيك: تحليل استاتيكي تير ترمو پيزوالكتريكي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك با عنوان : تحليل استاتيكي تير ترمو پيزوالكتريكي با فرض تئوري تيموشنكو با تقريب درجه بالاي المان محدود گلركين در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

متن كامل سمينار كارشناسي ارشد رشته مكانيك: تحليل تير ترمو پيزوالكتريك

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك با عنوان : تحليل تير ترمو پيزوالكتريك در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

دانلود سمينار كارشناسي ارشد مكانيك: تحليل ترموديناميكي سيكل برايتون

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك با عنوان : تحليل ترموديناميكي سيكل برايتون به روش آناليز اگزرژي در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

سمينار كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك: بررسي و محاسبه انتقال حرارت تابشي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك با عنوان : بررسي و محاسبه انتقال حرارت تابشي در مواد فيبري در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مكانيك : بررسي تحقيقات جديد انجام شده بر روي مواد FG

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك با عنوان :بررسي  تحقيقات جديد انجام شده بر  روي مواد FG در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك : بررسي دقت نرم افزار هاي (ABAQUS,ANSYS,NASTRAN)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك با عنوان : بررسي دقت نرم افزار هاي (ABAQUS,ANSYS,NASTRAN) در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مكانيك : ايروديناميك اتومبيل هاي مسابقه اي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك با عنوان : ايروديناميك اتومبيل هاي مسابقه اي  در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مكانيك : بررسي انواع سيستم تعليق فعال خودرو

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك با عنوان : بررسي انواع سيستم  تعليق فعال خودرو  در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مكانيك : بررسي نظريه هاي مربوط به مكانيك تماس

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك با عنوان :بررسي نظريه هاي مربوط به مكانيك تماس  در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكاترونيك : كاربرد شبكه هاي عصبي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكاترونيك با عنوان : كاربرد شبكه هاي عصبي  در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مكانيك:بررسي خسارات هاي ناشي از ضربه با سرعت پايين در پانل هاي ساندويچي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك با عنوان : بررسي خسارات هاي ناشي از ضربه با سرعت پايين در پانل هاي ساندويچي  در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكاترونيك با موضوع ميكرو مكاترونيك

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكاترونيك با عنوان : ميكرو مكاترونيك  در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مكانيك : تحليل خمش استاتيكي تير ساندويچي انحنادار

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك با عنوان : تحليل خمش استاتيكي تير ساندويچي انحنادار با هسته انعطاف پذير و ماده هدفمند  در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مكانيك :مروري بر تحقيقات انجام شده و طرح هاي مختلف اكرانو پلان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك با عنوان :مروري بر تحقيقات انجام شده و طرح هاي مختلف اكرانو پلان در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مكانيك : بررسي افت فشارجريان تراكم پذير همراه با اصطحكاك

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك با عنوان :بررسي افت فشار  جريان تراكم  پذير همراه با اصطحكاك و انتقال حرارات  در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك : كاويتاسيون در پمپ ها

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك با عنوان : كاويتاسيون در پمپ ها  در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مكانيك :بررسي خودرو هاي گاز سوز و مقايسه آن با بنزين سوز

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مكانيك با عنوان : بررسي خودرو هاي گاز سوز و مقايسه آن با بنزين سوز در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مكانيك با موضوع مواد تابعي هوشمند

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك با عنوان : مواد تابعي هوشمند  در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مكانيك : شناخت مواد كامپوزيت و بررسي روابط حاكم بر آنها

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك با عنوان : شناخت مواد كامپوزيت و بررسي روابط حاكم بر آنها  در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مكانيك: رفتار ديناميكي پيزو الكتريك ها و پيزو مگنت ها

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكانيك با عنوان : رفتار ديناميكي پيزو الكتريك ها و پيزو مگنت ها  در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكاترونيك با موضوع ميكرو مكاترونيك

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مكاترونيك با عنوان : ميكرو مكاترونيك  در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد

رشته مكانيك

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مكانيك : بررسي ساختار هاي ساندويچي لانه زنبوري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي برق با عنوان : بررسي ساختار هاي ساندويچي لانه زنبوري در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۵ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۵۵:۵۱ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه با موضوع تملك اراضي

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق: شرايط و ضوابط تملك اراضي براي طرح هاي عمومي و دولتي

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه بررسي حقوقي روند قانون تعين تكليف اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات گيلان پايان نامه كارشناسي ارشد ، رشته حقوق خصوصي M.A” ” عنوان : بررسي حقوقي روند قانون تعين تكليف اراضي و ساختمانهاي فاقد سند رسمي وآثار آن با توجه به قانون مصوب 20/09/1390 سال تحصيلي:1392 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي […]

دانلود پايان نامه ارشد:اصل تسليط در مقابله با تملكلات دولت و شهرداري‌ها

گرايش : خصوصي عنوان : اصل تسليط در مقابله با تملكلات دولت و شهرداري‌ها

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي فقهي، حقوقي تملك املاك شهرداري ها با رويكردي به بافت فرسوده واجد ارزش تاريخي

گرايش : خصوصي عنوان : بررسي فقهي، حقوقي تملك املاك شهرداري ها با رويكردي به بافت فرسوده واجد ارزش تاريخي

دانلود پايان نامه ارشد : تحليل بازتاب هاي كالبدي طرح هاي واگذاري اراضي شهري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : شهرسازي گرايش : برنامه ريزي شهري عنوان : تحليل بازتاب هاي كالبدي طرح هاي واگذاري اراضي شهري

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي با موضوع جايگاه اراضي ملي در انفال

گرايش خصوصي با عنوان : جايگاه اراضي ملي در انفال در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

پايان نامه رشته حقوق خصوصي : جايگاه اراضي ملي در انفال

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي با عنوان : جايگاه اراضي ملي در انفال در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد

پايان نامه سياست هاي پيشگيرانه ديوان محاسبات كشور در برخورد با تخلفات و جرايم مالي

دانشگاه آزاد اسلامي عنوان سياست هاي پيشگيرانه ديوان محاسبات كشور در برخورد با تخلفات و جرايم مالي (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي […]

پايان نامه ارشد: تعيين نوع بهينه تقاطع غيرهمسطح با بهره گرفتن از الگوريتم انبوه ذرات (PSO)

براي دانلود فايل متن كامل اين پايان نامه ها روي عكس زير كليك كنيد

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي عمران گرايش :راه و ترابري عنوان : تعيين نوع بهينه تقاطع غيرهمسطح با بهره گرفتن از الگوريتم انبوه ذرات (PSO)

پايان نامه حقوق : بررسي حقوق مالكانه اشخاص متعاقب اجراي طرح كميسيون ماده پنج

گرايش : خصوصي عنوان : بررسي حقوق مالكانه اشخاص متعاقب اجراي طرح كميسيون ماده پنج

ليست پايان نامه هاي دانلودي رشته حقوق – قسمت چهارم

براي اطلاع از جزييات پايان نامه هاي رشته حقوق و ديدن لينك دانلود متن كامل آن ها روي لينك ها كليك كنيد. اين ليست اول پايان نامه هاي دانلودي رشته حقوق است براي ديدن ليست بقيه پايان نامه ها روي لينك هايي كه انتهاي همين صفحه است كليك كنيد. پايان نامه حقوق: حقوق بين الملل […]

ليست پايان نامه هاي دانلودي رشته حقوق – قسمت دوم

براي اطلاع از جزييات پايان نامه هاي رشته حقوق و ديدن لينك دانلود متن كامل آن ها روي لينك ها كليك كنيد. اين ليست اول پايان نامه هاي دانلودي رشته حقوق است براي ديدن ليست بقيه پايان نامه ها روي لينك هايي كه انتهاي همين صفحه است كليك كنيد. پايان نامه ارشد حقوق : بررسي […]

پايان نامه حقوق گرايش خصوصي: بررسي نقش و تأثير كاربري املاك به عنوان عامل تحديد مالكيت در حقوق ايران

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق M.A گرايش خصوصي عنوان: بررسي نقش و تأثير كاربري املاك به عنوان عامل تحديد مالكيت در حقوق ايران استاد راهنما: دكتر فرامرز باقر آبادي

پايان نامه بررسي نظام حقوقي حقابه در ايران

بررسي نظام حقوقي حقابه در ايران تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است) چكيده: قانون مدني ايران […]

پايان نامه ارزيابي تاثير هدفمند كردن يارانه ها بر عملكرد مالي شهرداري قم

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حسابداري دانشگاه آزاد اسلامي واحدكاشان دانشكده حسابداري پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشدرشته حسابداري عنوان ارزيابي تاثير هدفمند كردن يارانه ها بر عملكرد مالي شهرداري قم استاد مشاور : دكتر حسين پناهيان تير 1392 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي […]

پايان نامه ماهيت حقوقي جريان ثبتي

دانشكده الهيات و معارف اسلامي پايان نامه جهت دريافت درجه ي كارشناسي ارشد رشته ي حقوق خصوصي ماهيت حقوقي جريان ثبتي استاد مشاور: دكتر عباس برزويي مهر ماه 92 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال […]

پايان نامه بررسي اشتباهات ثبتي در ثبت املاك و نحوه اصلاح آن

پرديس بين المللي ارس گروه حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق گرايش خصوصي عنوان: بررسي اشتباهات ثبتي در ثبت املاك و نحوه اصلاح آن استاد مشاور: دكتر رضا سكوتي نسيمي زمستان 1393 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به […]

پايان نامه استملاك اموال غير منقول توسط بيگانگان در ايران

مؤسسه‌ي آموزش عالي شهيد اشرفي اصفهاني گروه حقوق پايان‌نامه براي دريافت درجه‌ي كارشناسي ارشد(M.A.) گرايش حقوق بين الملل موضوع استملاك اموال غير منقول توسط بيگانگان در ايران استاد مشاور دكتر منوچهر توسلي مهرماه 1392 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه […]

پايان نامه بررسي تأثيرات اجتماعي ـ اقتصادي اصلاحات ارضي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خلخال پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد علوم اجتماعي (M. A) گرايش: پژوهش عنوان: بررسي تأثيرات اجتماعي ـ اقتصادي اصلاحات ارضي (‌مطالعه موردي روستاهاي بخش مركزي اردبيل، دهستان كلخوران) تابستان 1394 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) […]

پايان نامه مباني سازوكارها و قلمرو صدور راي وحدت رويه توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات كرمانشاه دانشكده علوم انساني، گروه حقوق پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد« M.A. » گرايش: حقوق عمومي عنوان : مباني سازوكارها و قلمرو صدور راي وحدت رويه توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري تابستان94 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از […]

پايان نامه جايگاه حق رجوع در حقوق انتفاعي وارتفاقي

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد حقوق خصوصي M.A)) عنوان: جايگاه حق رجوع در حقوق انتفاعي وارتفاقي تابستان 94 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي […]

پايان نامه بررسي حق زارعانه در قوانين موضوعه و منابع فقهي

دانشـگاه تبريز پرديس بين المللي ارس گروه حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق گرايش خصوصي عنوان: بررسي حق زارعانه در قوانين موضوعه و منابع فقهي تابستان 1394 (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است […]

دانلود رايگان مقاله مديريت با موضوع : نقش استراتژيهاي كاهش ريسك بر قصد خريد اينترنتي online درهزاره سوم

دانلود رايگان مقاله مديريت با موضوع : نقش استراتژيهاي كاهش ريسك بر قصد خريد اينترنتي online درهزاره سوم

دانلود پايان نامه ارشد:ارزيابي جايگاه شهرهاي كشاورزي و كشاورزي شهري در توسعه شهري

دانلود متن كامل پايان نامه ارزيابي جايگاه شهرهاي كشاورزي و كشاورزي شهري در توسعه شهري

دانلود پايان نامه ارشد:ارث زن در فقه مذاهب اسلامي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مذاهب فقهي عنوان : ارث زن در فقه مذاهب اسلامي

دانلود پايان نامه ارشد :توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غير رسمي پيرامون كلانشهرها

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته رشته شهرسازي گرايش :برنامه‌ريزي منطقه‌اي«M.SC» عنوان : توانمندسازي سكونتگاه‌هاي غير رسمي پيرامون كلانشهرها

دانلود پايان نامه:توانمندسازي وساماندهي اجتماعات ساكن در سكونتگاه هاي غيررسمي با تأكيد بر سرمايه اجتماعي مورد پژوهي: سكونتگاه غيررسمي شهر ساري –كوي هاي آزادي، چمران و غفاري

با توجه به رشد افسار گسيخته شهرنشيني در كشورهاي در حال توسعه، فقر و محروميت از مسائل محوري و اساسي به شمار مي رود كه شهرها با آن دست به گريبان هستند. رشد پديده فقر شهري و عميق تر شدن شكاف طبقاتي در شهرهاي بزرگ باعث شده است كه گروه هاي كم درآمد در غالب اجتماعات محلي در فضاهاي جغرافيايي خاص شكل گيرند كه از روند كلي توسعه بركنار مانده و به اصطلاح به حاشيه رانده شده، هستند. در همين ارتباط، كميسيون جهاني آينده شهرها در قرن بيست و يكم ميلادي نيز هشدار داده است كه به موازات رشد ابرشهرها، فقر شهري در كشورهاي جنوب افزايش يافته و بخش عمده اي از رشد شهرنشيني بر پايه اقتصاد غيررسمي و همراه با گسترش سكونتگاه هاي غيررسمي صورت خواهد گرفت و اين گرايش را «غيررسمي شدن شهرنشيني» ناميده است. در كشور ما نيز اسكان غيررسمي با رشدي سريعتر از رشد شهرنشيني به تعبيري رسمي، مواجه بوده و برآورد مي شود كه يك پنجم جمعيت شهري در اينگونه سكونتگاه ها مستقر باشند. در حاليكه نگرش غالب مديريت شهري در برخي از كشورها و از جمله در ايران حذف بخش غيررسمي از عرصه عمومي شهر و ساماندهي (به مفهوم حذف) بخش غيررسمي به خاطر مشكلاتي چون سد معبر است. در حقيقت بخش غيررسمي نوش داروي مشكل اشتغال در شهرهاي در حال توسعه و عنصري تعيين كننده در توسعه شهري است. و اين اتفاق نظر وجود دارد كه بخش غيررسمي از توانمندي فراواني در برنامه ريزي و ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي برخوردار است و ساماندهي آن مي تواند منافع زيادي را براي بازيگران عرصه شهري، به ويژه كم درآمدان و نيز مديريت شهري دربرداشته باشد. ديدگاه مبتني بر توانمندسازي و ساماندهي سكونتگاه هاي غيررسمي بيشترين تلاش خود را متوجه نحوه واكنش تهيدستان و كم درآمدهاي شهري به حل مسئله مسكن و سرپناه خود و راه حل ها و راه كارهاي توانمندسازي آن ها و سامان بخشي سكونتگاه هاي غيررسمي كرده است. توانمندسازي، زمينه سازي براي ارتقاي شرايط اجتماع محلي از راه گسترش و بكارگيري ظرفيت موجود است. در حقيقت توانمندسازي برنامه حل مسئله از درون بر پايه توسعه اجتماعات محلي است. در اين الگو ظرفيت هاي محلي براي پاسخگويي به نيازهاي اجتماع شكوفا مي شود كه در آن مشاركت به مثابه نكته كليدي در جهت بهره گيري از توان جمعي نگريسته مي-شود. اعتماد و مشاركت اجتماعي دو مولفه اصلي سرمايه اجتماعي است. سرمايه اجتماعي پديده اي ضروري براي يك زندگي اجتماعي توام با پيشرفت و موفقيت است. سرمايه اجتماعي در جوامع نقشي به مراتب مهم تر از سرمايه فيزيكي و انساني ايفا مي كند. بگونه اي كه در نبود سرمايه اجتماعي، اثربخشي ساير سرمايه ها در جامعه كاهش يافته و بدون سرمايه اجتماعي پيمودن را ه هاي توسعه و تكامل فرهنگي و اقتصادي ناهموار مي شوند، از اين رو موضوع سرمايه اجتماعي به عنوان يك اصل محوري براي دستيابي به توسعه محسوب مي شود. هدف اصلي رساله حاضر، دستيابي به راهكارهاي بكارگيري سرمايه هاي اجتماعي موجود در سكونتگاه هاي غيررسمي در جهت ارتقاء و سرعت بخشيدن به روند برنامه هاي توانمندسازي و ساماندهي اين سكونتگاه ها مي باشد تا بتوان از آن به عنوان يكي از مهم ترين عوامل در مشاركت پذيري ساكنين در فرايند توانمندسازي اين سكونتگاه ها بهره جست، به گونه ايي كه اين امر موجب بهبود منابع و منافع افراد و در نتيجه افزايش رفاه و پايداري شهري شهروندان و ساكنين شود.
واژگان كليدي : سكونتگاه غيررسمي، توانمندسازي، رويكردهاي چاره جويي، مشاركت، سرمايه اجتماعي

پايان نامه ارشد رشته فقه و مباني حقوق اسلامي : بررسي تطبيقي احكام معدن از نظر فقه اسلامي و حقوق ايران

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فقه و مباني حقوق اسلامي گرايش : فقه و مباني حقوق اسلامي عنوان : بررسي تطبيقي احكام معدن از نظر فقه اسلامي و حقوق ايران

پايان نامه جغرافيا و برنامه ريزي روستايي:عوامل بازدارنده توسعه كشاورزي در مناطق روستايي -شهرستان خنداب- استان مركزي-

دانلود متن كامل پايان نامه درجه كارشناسي ارشد رشته جغرافيا گرايش گردشگري جغرافيا و برنامه ريزي روستايي با عنوان:بررسي و تحليل عوامل بازدارنده توسعه كشاورزي در مناطق روستايي -شهرستان خنداب- استان مركزي-

پايان نامه حقوق: مقايسه حقوقي دعواي خلع يد با دعواي رفع تصرف عدواني در حقوق موضوعه ايران

مقاله با موضوع ضمن عقد، شرط ضمن عقد، عقد وكالت، عقد نكاح

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه حقوق: بررسي تطبيقي حيازت مباهات در قوانين موضوعه ايران و فقه اهل سنت

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد حقوق گرايش خصوصي عنوان: بررسي تطبيقي حيازت مباهات در قوانين موضوعه ايران و فقه اهل سنت استاد راهنما دكتر جواد واحدي زاده

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق خصوصي: قلمرو اعتبار شرايط صحت معامله در ايقاع

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه حقوق خصوصي : نظام حقوقي حاكم بر روابط شهرداري و شوراي شهر

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش خصوصي با عنوان : نظام حقوقي حاكم بر


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۲۴ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۱۲:۳۶ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه اسيد جامد

 


دانلود پايان نامه ارشد:تكامل سلولهاي جرم مرحله ميوتيك و پست ميوتيك در طي كشت سلولهاي بنيادي اسپرماتوگوني انساني بر روي لايه تغذيه كننده و حضور غلظت هاي مختلف رتينوئيك اسيد وBMP4

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : ريست شناسي گرايش :فيزيولوژي جانوري عنوان : تكامل سلولهاي جرم مرحله ميوتيك و پست ميوتيك در طي كشت سلولهاي بنيادي اسپرماتوگوني انساني بر روي لايه تغذيه كننده و حضور غلظت هاي مختلف رتينوئيك اسيد وBMP4

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي اثر نانوذرات در بهبود عملكرد باتري سرب- اسيد

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :شيمي گرايش :شيمي فيزيك عنوان : بررسي اثر نانوذرات در بهبود عملكرد باتري سرب- اسيد

پايان نامه ارشد: تاثير كاربرد اسيدجيبرليك و پوتريسين بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه پرتقال رقم هاملين

دانلود فايل پايان نامه هاي كارشناسي ارشد- قسمت 27 

 

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته: علوم باغباني- ميوه كاري عنوان : تاثير كاربرد اسيدجيبرليك و پوتريسين بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه پرتقال رقم هاملين دانشگاه اروميه مركز آموزش هاي نيمه حضوري پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته علوم باغباني- ميوه كاري عنوان: تاثير كاربرد اسيدجيبرليك و پوتريسين بر ماندگاري و خواص كيفي ميوه […]

پايان نامه: بررسي اثر اسيدهيوميك ، نيتروكسين و كود بارور-2 روي عملكرد كيفي و كمي مركبات رقم والنسيا در جنوب كرمان، شهرستان فارياب

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته: مهندسي كشاورزي عنوان : بررسي اثر اسيدهيوميك ، نيتروكسين و كود بارور-2 روي عملكرد كيفي و كمي مركبات رقم والنسيا در جنوب كرمان، شهرستان فارياب دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت پايان نامه كارشناسي ارشد رشته كشاورزي عنوان: بررسي اثر اسيدهيوميك ، نيتروكسين و كود بارور-2 روي عملكرد […]

پايان نامه : تاثير يك بر نامه منتخب گرم كردن بدنبال يك فعاليت بيشينه بر غلظت اسيد لاكتيك خون در ورزشكاران سرعتي واستقامتي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :تر بيت بدني و علوم  ورزشي گرايش :فيزيولوژي ورزشي عنوان : تاثير يك بر نامه منتخب گرم كردن بدنبال يك فعاليت بيشينه بر غلظت اسيد لاكتيك خون در ورزشكاران سرعتي واستقامتي

پايان نامه ارشد : بررسي اثر نانوذرات در بهبود عملكرد باتري سرب- اسيد

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : شيمي گرايش : شيمي -فيزيك عنوان : بررسي اثر نانوذرات در بهبود عملكرد باتري سرب- اسيد

دانلود پايان نامه ارشد:مطالعه نظري ۵-آمينولوولينيك اسيد با نانولوله­هاي كربني به عنوان حامل­هاي انتقال دارو

 

براي دانلود فايل متن كامل اين پايان نامه ها روي عكس زير كليك كنيد

 

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :شيمي گرايش : آلي عنوان : مطالعه نظري ۵-آمينولوولينيك اسيد با نانولوله­هاي كربني به عنوان حامل­هاي انتقال دارو

 

 

دانلود پايان نامه:سنتز پليمر متا آكريلات داراي نانو حفره اختصاصي براي جداسازي۶_هيدروكسي _۲ ،۴ ،۵_ تري آمينو پريميدين به عنوان ناخالصي داروي اسيد فوليك

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :شيمي گرايش :شيمي آلي عنوان : سنتز پليمر متا آكريلات داراي نانو حفره اختصاصي براي جداسازي۶_هيدروكسي _۲ ،۴ ،۵_ تري آمينو پريميدين به عنوان ناخالصي داروي اسيد فوليك

پايان نامه ارشد:سنتز پليمر قالب مولكولي براي استخراج فاز جامد جيوه با استفاده از ليگاند دي اتيل دي تيوكاربامات

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :شيمي گرايش :شيمي تجزيه عنوان : سنتز پليمر قالب مولكولي براي استخراج فاز جامد جيوه با استفاده از ليگاند دي اتيل دي تيوكاربامات

پايان نامه ارشد:استفاده از مدل سطحي براي بهينه سازي فرآيند هيدروليز اسيد رقيق از پوست سبز گردو براي توليد گلوكز

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مهندسي شيمي گرايش :مهندسي ترموديناميك و سنتيك عنوان : استفاده از مدل سطحي براي بهينه سازي فرآيند هيدروليز اسيد رقيق از پوست سبز گردو براي توليد گلوكز

دانلود پايان نامه ارشد:بهبود عمر گلجايي گل بريده داوودي Chrysanthemum morifolium L. با استفاده از اسانس بهارنارنج، اسيد فولويك و نانوذرات مس

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :كشاورزي گرايش :باغباني عنوان : بهبود عمر گلجايي گل بريده داوودي Chrysanthemum morifolium L. با استفاده از اسانس بهارنارنج، اسيد فولويك و نانوذرات مس

دانلود پايان نامه:بهبود عمر گلجايي گل بريده داوودي Chrysanthemum morifolium L. با استفاده از اسانس بهارنارنج، اسيد فولويك و نانوذرات مس

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :كشاورزي عنوان : بهبود عمر گلجايي گل بريده داوودي Chrysanthemum morifolium L. با استفاده از اسانس بهارنارنج، اسيد فولويك و نانوذرات مس

پايان نامه ارشد: سنتز و ساخت قطعات از نانو ذرات زيركونيا و محلول هاي جامد آن جهت استفاده در پيل هاي سوختي اكسيد جامد

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مواد گرايش: سراميك عنوان : سنتز و ساخت قطعات از نانو ذرات زيركونيا و محلولهاي جامد آن جهت استفاده در پيلهاي سوختي اكسيد جامد

دانلود پايان نامه ارشد : سنتز و ساخت قطعات از نانو ذرات زيركونيا و محلولهاي جامد آن

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي مواد  گرايش : سراميك عنوان : سنتز و ساخت قطعات از نانو ذرات زيركونيا و محلولهاي جامد آن 

پايان نامه ارشد: توليد پروتئين تك ياخته از تفاله نيشكر در تخمير حالت جامد در بيورآكتور سيني دار

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي گرايش : زيست فناوري عنوان : توليد پروتئين تك ياخته از تفاله نيشكر در تخمير حالت جامد در بيورآكتور سيني دار دانشكده مهندسي شيمي دانشگاه صنعتي نوشيراني بابل پايان نامه كارشناسي ارشد در رشته مهندسي شيمي گرايش زيست فناوري موضوع: توليد پروتئين تك ياخته […]

پايان نامه ارشد: مدل سازي درصد چربي جامد و نقطه ذوب چربي­ هاي اينتراستريفيه شده به روش آنزيمي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي كشاورزي عنوان : مدل سازي درصد چربي جامد و نقطه ذوب چربي­ هاي اينتراستريفيه شده به روش آنزيمي

دانلود پايان نامه ارشد: مدل سازي درصد چربي جامد و نقطه ذوب چربي­هاي اينتراستريفيه شده به روش آنزيمي

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد لينك مربوط به همه پايان نامه هاي مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي

دانلود پايان نامه عمران-محيط زيست:روش‏هاي بازيافت پسماند جامد حاصل از پالايش مجدد روغن‏موتور كاركرده

دانلود پايان نامهكارشناسي ارشد در رشته مهندسي عمرانگرايش مهندسي محيط زيست با عنوان:روش‏هاي بازيافت پسماند جامد حاصل از پالايش مجدد روغن‏موتور كاركرده

پايان نامه ارشد رشته كشاورزي : اثر اسيد جيبرليك، حلقه­ برداري، برخصوصيات ميوه انگور رقم عسكري

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته كشاورزي گرايش توليدات گياهي – باغباني با عنوان :  اثر اسيد جيبرليك، حلقه­ برداري، برخصوصيات ميوه انگور رقم عسكري در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود […]

سمينار كارشناسي ارشد رشته شيمي : رطوبت زدايي از گاز با استفاده از جاذب هاي جامد

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مهندسي شيمي با عنوان : رطوبت زدايي از گاز با استفاده از جاذب هاي جامد در ادامه مطلب مي توانيد صفحات ابتدايي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و دانلود آني براي خريد اين پايان […]

پايان نامه هاي دانلودي رشته مهندسي شيمي

دانلود رايگان متن كامل پايان نامه ارشد : بهينه سازي فرآيند بيوليچينگ سرباره مجتمع مس سرچشمه پايان نامه ارشد رشته مهندسي شيمي نساجي الياف : بررسي و پيشرفت ها ي توليد الياف دانلود پايان نامه ارشد رشته مهندسي شيمي : انجام واكنش هاي شيميايي در رآكتورهاي پلاسما دانلود پايان نامه ارشد رشته مهندسي شيمي : […]

پايان نامه صنايع غذايي

  دانلود پايان نامه ارشد : شناسايي رتبه‌بندي توانمند سازي صنعت توريسم مطالعه موردي كلانشهر تبريزدانلود پايان نامه ارشد:سرب و كادميوم در شيــرخشـك نوزادانپايان نامه ارزيابي خصوصيات زراعي و محتواي اسانس توليدي در نعناعدانلود پايان نامه ارشد : توليد ماست فراسودمند با افزودن جوانه گندمدانلود پايان نامه ارشد : طراحي بسته‌بندي براي بهبود ماندگاري مغز […]

بازاريابي در ورزش بانوان و چالش ها

                  سيدامير حسيني           عنوان مقاله : بازاريابي در ورزش بانوان و چالش ها سيداميرحسيني: رييس آكادمي ملي المپيك و پارالمپيك و مسئول بازاريابي IWAS(فدراسيون بين المللي ورزش معلولين با ويلچر و قطع عضوي ها)   چكيده مقاله: با شكل گيري بازيهاي المپيك […]

پايان نامه اثر تمرينات هوازي بر برخي از عوامل خطرزايبيماري شريان كرونري در بيمارانمولتيپل اسكلروز (MS) متوسط

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني  گروه فيزيولوژي ورزشي  پايان­نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي  عنوان پايان­نامه اثر تمرينات هوازي بر برخي از عوامل خطرزايبيماري شريان كرونري در بيمارانمولتيپل اسكلروز (MS) متوسط استاد مشاور: دكتر بهروز احسن مهر ماه 1391 براي رعايت […]

پايان نامه تاثير هشت هفته تمرينات دايره اي بر مقاديرAGRP مردان جودوكار تمرين كرده

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكدۀ تربيت بدني و علوم ورزشي پايان­نامه جهت دريافت درجه  كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي-گرايش فيزيولوژي ورزشي   تاثير هشت هفته تمرينات دايره اي بر مقاديرAGRP مردان جودوكار تمرين كرده     زمستان 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه تاثير 12 هفته تمرين مقاومتي فزاينده گروهي با ضميمه موسيقايي بر وضعيت تندرستي كودكان فلج مغزي دايپلژي اسپاستيك : بر اساس الگوي ICF

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد در رشته تربيت بدني و علوم ورزشي (گرايش رفتار حركتي) عنوان: تاثير 12 هفته تمرين مقاومتي فزاينده گروهي با ضميمه موسيقايي بر وضعيت تندرستي كودكان فلج مغزي دايپلژي اسپاستيك : بر اساس […]

پايان نامه بررسي اثر يك جلسه فعاليت ورزشي تناوبي شديد انسدادي و غير انسدادي بر برخي از آنزيم هاي ضداكسايشي دردانشجويان مرد فعال

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه خوارزمي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي   پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي با گرايش فيزيولوژي ورزشي   عنوان: بررسي اثر يك جلسه فعاليت ورزشي تناوبي شديد انسدادي و غير انسدادي بر برخي از آنزيم هاي ضداكسايشي […]

پايان نامه ارزيابي اقتصادي استفاده از انرژي بادي براي تأمين روشنائي راه هاي كشور

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته اقتصاد  دانشكده مديريت و اقتصاد پايان نامه كارشناسي ارشد اقتصاد انرژي با همكاري سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي كشور ارزيابي اقتصادي استفاده از انرژي بادي براي تأمين روشنائي راه هاي كشور (مطالعه موردي: پاركينگ هاي آزاد راه قزوين – رشت) استاد مشاور: دكتر عليرضا […]

پايان نامه تاثير سفارشي سازي خدمات بر رضايت، اعتماد و وفاداري مشتريان شعب بانك ملي شهرستان لنگرود

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت بازرگاني پايان نامه براي دريافت درجه ي كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني        گرايش: بين الملل     عنوان : تاثير سفارشي سازي خدمات بر رضايت، اعتماد و وفاداري 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۰:۲۹:۰۳ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه با موضوع انزال زودرس

پايان نامه ارشد: تدوين بسته درماني چندبعدي غيرداروئي و مقايسه­ اثربخشي آن با درمان دارويي در درمان بيماران مبتلا به انزال زودرس

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي باليني عنوان : تدوين بسته درماني چندبعدي غيرداروئي و مقايسه­ اثربخشي آن با درمان دارويي در درمان بيماران مبتلا به انزال زودرس

پايان نامه اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي در افزايش ميل جنسي، افزايش احقاق جنسي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه خوارزمي‌ دانشكده روانشناسي و علوم‌تربيتي جهت اخذ پايان‌نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني عنوان: اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي در افزايش ميل جنسي، افزايش احقاق جنسي و كاهش تعارضات زناشويي زنان مبتلا به كم‌كاري ميل جنسي شهريور1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه اثربخشي آموزش استرس‌زدايي مبتني‌بر ذهن‌آگاهي (MBSR) در طرح‌واره‌هاي هيجاني

 متن كام

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

ل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه خوارزمي‌ گروه

روانشناسي پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني  عنوان : اثربخشي آموزش استرس‌زدايي مبتني‌بر ذهن‌آگاهي (MBSR) در طرح‌واره‌هاي هيجاني، كاهش استرس ناباروري و نشانه‌هاي افسرده‌وار خانم‌هاي نابارور در اولين دوره IVF 1394 شمسي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه : اثر بخشي شناخت و رفتار درمانگري سالمندي بربهبود نشانه ­هاي مرضي و برخي رفتارهاي مرتبط با سلامت در مبتلايان به بيماري پاركينسون

  عنوان : اثر بخشي شناخت و رفتار درمانگري سالمندي(CBTO) بربهبود نشانه ­هاي مرضي، همبسته­ هاي شناختي و برخي رفتارهاي مرتبط با سلامت در مبتلايان به بيماري پاركينسون(PD)


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۲۴:۰۸ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه در مورد خود تنظيمي

پايان نامه اثربخشي آموزش گروهي مديريت زمان بر خود تنظيمي يادگيري دانش آموزان پيش دانشگاهي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده روان شناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد    (M.A) رشته روان شناسي شخصيت موضوع اثربخشي آموزش گروهي مديريت زمان بر خود تنظيمي يادگيري دانش آموزان پيش دانشگاهي ((سال چهارم دبيرستان))   تابستان 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

دانلود پايان نامه : بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شهر بندرعباس

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت آموزشي گرايش :مديريت آموزشي عنوان : بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان شهر بندرعباس

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد:رابطه­ ي مولفه‌هاي هوش‌هيجاني و مولفه‌هاي يادگيري خود تنظيمي و زندگي در دو منطقه اقتصادي- اجتماعي6 و11با اهمال‌كاري تحصيلي

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : رونشناسي گرايش :تربيتي عنوان : رابطه­ ي مولفه‌هاي هوش‌هيجاني و مولفه‌هاي يادگيري خود تنظيمي و زندگي در دو منطقه اقتصادي- اجتماعي6  و11با اهمال‌كاري تحصيلي

پايان نامه مقايسه جهت ­گيري هدف، پيشرفت تحصيلي و خودتنظيمي در دانشجويان كارشناسي ارشد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي   دانشگاه آزاد اسلامي  واحد رودهن دانشكده روان­شناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته روان­شناسي عمومي عنوان مقايسه جهت ­گيري هدف، پيشرفت تحصيلي و خودتنظيمي در دانشجويان كارشناسي ارشد روان­شناسي با مدرك كارشناسي مرتبط و غير مرتبط پاييز 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه ارشد : تأثير آموزش خودتنظيمي بر مديريت زمان و مديريت استرس در دانش آموزان

 دانلود متن كامل پايان نامه تأثير آموزش خودتنظيمي بر مديريت زمان و مديريت استرس در دانش آموزان

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

پايان نامه ارشد:بررسي نقش هوش معنوي و راهبرد هاي يادگيري خودتنظيمي بر عملكرد تحصيلي دانشجويان پسر دانشگاه فرهنگيان شهيد بهشتي بندرعباس

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :روانشناسي گرايش :تربيتي عنوان : بررسي نقش هوش معنوي و راهبرد هاي يادگيري خودتنظيمي بر عملكرد تحصيلي دانشجويان پسر دانشگاه فرهنگيان شهيد بهشتي بندرعباس   

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد:بررسي رابطه راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي وباورهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش ­آموزان سوم متوسطه ناحيه 2 شهر بندرعباس در سال تحصيلي 92-91

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :روانشناسي عنوان : بررسي رابطه راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي وباورهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش ­آموزان سوم متوسطه ناحيه 2 شهر بندرعباس در سال تحصيلي 92-91

دانلود پايان نامه ارشد : بررسي رابطه سبك مديريت كلاس با يادگيري خودتنظيمي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  گرايش تحقيقات آموزشي عنوان : بررسي رابطه سبك مديريت كلاس با يادگيري خودتنظيمي 

پايان نامه روانشناسي گرايش تربيتي: بررسي رابطه بين سبكهاي شناختي و يادگيري خودتنظيمي با دست برتري دردانشجويان

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه آزاداسلامي واحد علوم و تحقيقات دانشكده علوم انساني و اجتماعي، گروه روان شناسي تربيتي و باليني پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي “M.A” گرايش تربيتي عنوان: بررسي رابطه بين سبكهاي شناختي و يادگيري خودتنظيمي با دست برتري در […]

پايان نامه رابطه سبك هاي تبييني و خودكارآمدي با پيشرفت تحصيلي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات دانشكده علوم انساني گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي گرايش : تربيتي   عنوان : تعيين رابطه بين سبك هاي تبييني و خودكارآمدي با پيشرفت تحصيلي و سلامت روان   زمستان 1393 […]

پايان نامه رابطه بين سنخهاي شخصيتي با خودكارآمدي در معلمان شهرستان عنبرآباد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات كرمان دانشكده علوم انساني، گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه­ي كارشناسي ارشد در رشته­ روان­شناسي گرايش باليني  عنوان: رابطه بين سنخهاي شخصيتي با خودكارآمدي در معلمان شهرستان عنبرآباد  استاد مشاور: دكتر مسعود باقري  تابستان 1392 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه تاثير آموزش راهبردهاي مديريت رفتار خود بر بهبود عملكرد انجام تكاليف دانش آموزان با ناتواني يادگيري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه علوم تربيتي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي تربيتي عنوان تاثير آموزش راهبردهاي مديريت رفتار خود بر بهبود عملكرد انجام تكاليف دانش آموزان با ناتواني يادگيري استادان مشاور دكتر سيد غلامرضا نور آذر دكتر اسكندر فتحي آذر […]

پايان نامه مقايسه رابطه خودكارآمدي و فراشناخت در بين قبول شدگان و مردودين كنكور  

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عنوان پايان نامه  مقايسه رابطه خودكارآمدي و فراشناخت در بين قبول شدگان و مردودين كنكور   استاد مشاور : جناب آقاي دكتر بهرام صالح صدق پور    پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي تربيتي آذر 1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه بررسي اثربخشي آموزش ابراز وجود بر سازگاري اجتماعي، خودپنداره و انگيزه­ي پيشرفت دانش­آموزان اول و دوم دبيرستان يزد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي عنوان بررسي اثربخشي آموزش ابراز وجود بر سازگاري اجتماعي، خودپنداره و انگيزه­ي پيشرفت دانش­آموزان اول و دوم دبيرستان يزد براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) […]

پايان نامه تأثير ذهن آگاهي بر كارائي بازخورد خود كنترلي در فرايند يادگيري يك تكليف حركتي مداوم

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه تبريز دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي گروه رفتار حركتي عنوان تأثير ذهن آگاهي بر كارائي بازخورد خود كنترلي در فرايند يادگيري يك تكليف حركتي مداوم    تاريخ ارائه پايان نامه زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه بررسي قدرت پيش­بيني خودكارآمدي تحصيلي توسط جو رواني اجتماعي كلاس و اضطراب اجتماعي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان  دانشكده علوم انساني، گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد  (M.A. ) گرايش : عمومي عنوان:  بررسي قدرت پيش­بيني خودكارآمدي تحصيلي توسط جو رواني اجتماعي كلاس و اضطراب اجتماعي در دانش­آموزان دوره دبيرستان شهر شيراز  استاد راهنما: دكتر صغري […]

پايان نامه  بررسي رابطه خودمديريتي  با سلامت سازماني بر اساس الگوي مديريت بسيجي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير  پايان‏نامه‌ براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)   عنوان تحقيق به فارسي:  بررسي رابطه خودمديريتي  با سلامت سازماني بر اساس الگوي مديريت بسيجي استاد مشاور :  دكتر روح ا… سهرابي تابستان 1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه مقايسه­ي راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان، حافظه­ي فعال، توجه متمركز بر­خود و توجه مداوم افراد مبتلا به لكنت، بيماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي و افراد بهنجار

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي گروه آموزشي روانشناسي باليني پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي باليني عنوان مقايسه­ي راهبردهاي نظم جويي شناختي هيجان، حافظه­ي فعال، توجه متمركز بر­خود و توجه مداوم افراد مبتلا به لكنت، بيماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي و افراد […]

پايان نامه بررسي نقش صفات شخصيت ، بهزيستي مدرسه، هويت تحصيلي ،ا نگيزش تحصيلي و خود كار-آمدي تحصيلي درپيش بيني بهزيستي روانشناختي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه تربيت معلم تهران دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي  پايان نامه جهت اخذ درجه دكتري رشته روانشناسي تربيتي عنوان بررسي نقش صفات شخصيت ، بهزيستي مدرسه، هويت تحصيلي ،ا نگيزش تحصيلي و خود كار-آمدي تحصيلي درپيش بيني بهزيستي روانشناختي دانش آموزان با عملكرد تحصيلي بالا […]

پايان نامه اثربخشي برنامه مداخله‌اي كودكان طلاق بر بهبود راهبردهاي خودكنترلي و سازه‌هاي تاب‌آوري آنان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي  دانشگاه آزاد اسلامي  دانشگاه پيام نور دانشكده علوم انساني مركز تحصيلات تكميلي رساله براي دريافت مدرك دكتري تخصصي (p.h.D.) رشته روانشناسي عمومي عنوان: اثربخشي برنامه مداخله‌اي كودكان طلاق بر بهبود راهبردهاي خودكنترلي و سازه‌هاي تاب‌آوري آنان خرداد 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه اثر بخشي آموزش راهبرد­هاي فراشناخت و خلاقيت بر خود پندارۀ تحصيلي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده علوم انساني گروه آموزشي روانشناسي پايان ­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته: روانشناسي          گرايش: عمومي عنوان: اثر بخشي آموزش راهبرد­هاي فراشناخت و خلاقيت بر خود پندارۀ تحصيلي بهمن 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه ارشد:رابطه بين سطح خودكارآمدي با هوش هيجاني، معنوي و اجتماعي مديران مدارس ابتدايي شهرستان ساري 93-1392

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :مديريت آموزشي عنوان : رابطه بين سطح خودكارآمدي با هوش هيجاني، معنوي و اجتماعي مديران مدارس ابتدايي شهرستان ساري 93-1392 

دانلود پايان نامه ارشد :اثر بخشي مشاوره گروهي مبتني بر منابع تكوين خود در افزايش عزت نفس

 دانلود متن كامل پايان نامه اثر بخشي مشاوره گروهي مبتني بر منابع تكوين خود در افزايش عزت نفس

دانلود پايان نامه:تأثير راهبردهاي يادگيري خود تنظيم آموزش الكترونيكي بر پيشرفت درس علوم دانش آموزان پا يه سوم ابتدايي

 دانلود متن كامل پايان نامه تأثير راهبردهاي يادگيري خود تنظيم آموزش الكترونيكي بر پيشرفت درس علوم  دانش آموزان پا يه سوم ابتدايي

دانلود پايان نامه ارشد : رابطه خودكارآمدي،اهمال كاري و اضطراب امتحان با پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي گرايش :مشاوره و راهنمايي  عنوان :  رابطه خودكارآمدي،اهمال كاري و اضطراب امتحان با پيشرفت تحصيلي در بين دانش آموزان

دانلود پايان نامه ارشد: شناسايي و تحليل مولفه هاي خودكنترلي در روايات امام رضا(عليه السلام)

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته الهيات، فقه و فلسفه گرايش : علوم قرآن و حديث عنوان : شناسايي و تحليل مولفه هاي خودكنترلي در روايات امام رضا(عليه السلام)

پايان نامه ارشد: تاثير بازخورد خود كنترلي ويديويي بر عملكرد و يادگيري شوت بسكتبال در پسران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : تربيت بدني گرايش :رفتار حركتي عنوان : تاثير بازخورد خود كنترلي ويديويي بر عملكرد و يادگيري شوت بسكتبال در پسران 17- 15 ساله

دانلود پايان نامه ارشد:تاثير بازخورد معلم(نوشتاري و كلامي) در ارزشيابي هاي تكويني بر خودكارآمدي و ميزان استفاده از راهبردهاي يادگيري خودتنظيم

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي گرايش :تربيتي عنوان : تاثير بازخورد معلم(نوشتاري و كلامي) در ارزشيابي هاي تكويني بر خودكارآمدي و ميزان استفاده از راهبردهاي يادگيري خودتنظيم

دانلود پايان نامه ارشد : پيش ­بيني خودكارآمدي و رضايت از زندگي دانش‌آموزان دبيرستاني

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي گرايش :  تربيتي عنوان : پيش ­بيني خودكارآمدي و رضايت از زندگي دانش‌آموزان دبيرستاني

دانلود پايان نامه ارشد: بررسي رابطه شيوه هاي فرزند پروري والدين و خودپنداره تحصيلي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دخترپايه چهارم تا ششم ابتدايي منطقه شانزده تهران در سال تحصيلي 1392-1393

دانلود متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي

پايان نامه ارشد در رشته روانشناسي: مقايسه توانايي خودنظم بخشي، ويژگي هاي شخصيتي وكاركرد خانواده دانش آموزان دختر تيزهوش و عادي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي گرايش : عمومي عنوان : مقايسه توانايي خودنظم بخشي، ويژگي­هاي شخصيتي وكاركرد خانواده دانش آموزان دختر تيزهوش و عادي دانشكده ادبيات وعلوم انساني گروه روان­شناسي عنوان: مقايسه توانايي خودنظم بخشي، ويژگي­هاي شخصيتي وكاركرد خانواده دانش آموزان دختر تيزهوش و عادي استادان راهنما: دكتر مهناز خسرو […]

پايان نامه ارشد رشته روانشناسي: مقايسه ميزان خودكارآمدي و استفاده از راهبردهاي شناختي و فراشناختي در بين دانشجويان مشروط و غير مشروط دانشگاه قم

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي تربيتي عنوان : مقايسه ميزان خودكارآمدي و استفاده از راهبردهاي شناختي و فراشناختي در بين دانشجويان مشروط و غير مشروط دانشگاه قم دانشگاه قم دانشكده ادبيات و علوم انساني پايان نامه دوره كارشناسي ارشد رشته روانشناسي تربيتي عنوان: مقايسه ميزان خودكارآمدي و استفاده 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۲۴:۰۸ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه فيبروبلاست

پايان نامه تاثير مكمل روغن زيتون بر شاخص هاي التهابي IL-6،CRP، TNF-α

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني  دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه جهت اخذ درجه‌ي كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني وعلوم ورزشي _ گرايش فيزيولوژي ورزشي عنوان: تاثير مكمل روغن زيتون بر شاخص هاي التهابي IL-6،CRP، TNF-α و هورمون كورتيزول به دنبال يك جلسه فعاليت وامانده ساز در دختران […]

پابان نامه تعيين پاسخ سطوح CRP و IL-6 پلاسمايي به يك جلسه فعاليت صبحگاهي و عصرگاهي در زنان جوان سالم

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني  دانشگاه آزاد اسلامي عنوان تعيين پاسخ سطوح CRP و IL-6 پلاسمايي به يك جلسه فعاليت صبحگاهي و عصرگاهي در زنان جوان سالم براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود […]

پابان نامه بررسي تاثير چهار هفته تمرين پليومتريك با و  بدون مصرف مكمل Q10 بر عملكرد ورزشي و BDNF و IL6 سرم دختران فعال

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني  پايان­نامه دوره كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش فيزيولوژي ورزشي  موضوع: بررسي تاثير چهار هفته تمرين پليومتريك با و  بدون مصرف مكمل Q10 بر عملكرد ورزشي و BDNF و IL6 سرم دختران فعال استاد مشاور: معصومه قرباني شهريور92 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه هاي رشته پزشكي و پرستاري -part1

پايان نامه هاي  رشته پزشكي و پرستاري      پايان نامه  رشته پزشكي با موضوع بيماري قلبي و عروقي  پايان نامه  رشته پزشكي : بررسي فراواني ژنهاي HSP70،HPa ، BaBA2 هليكو باكتر پيلوري پايان نامه  دكتري داروسازي: مقايسه تأثير عصاره اتانولي ريزوم گياه خولنجان با 17- آلفا متيل تستوسترون بر شاخص هاي كيفي اسپرم در […]

پايان نامه هاي دانلودي رشته زيست شناسي

دانلود رايگان متن كامل پايان نامه:بررسي تنوع ژن Coa در استافيلوكوكوس اورئوس هاي جدا شده از نمونه هاي باليني در رشت  بررسي ارتباط پلي مورفيسم هاي فاكتورهاي انعقادي دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته پزشكي با عنوان بروسلوز دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي : بررسي اثر چند نوع فرمولاسيون باكتري سودوموناس فلورسنت […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

دانلود پايان نامه ارشد:تكامل سلولهاي جرم مرحله ميوتيك و پست ميوتيك در طي كشت سلولهاي بنيادي اسپرماتوگوني انساني بر روي لايه تغذيه كننده و حضور غلظت هاي مختلف رتينوئيك اسيد وBMP4

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : ريست شناسي گرايش :فيزيولوژي جانوري عنوان : تكامل سلولهاي جرم مرحله ميوتيك و پست ميوتيك در طي كشت سلولهاي بنيادي اسپرماتوگوني انساني بر روي لايه تغذيه كننده و حضور غلظت هاي مختلف رتينوئيك اسيد وBMP4

دانلود پايان نامه ارشد: كلون و بيان فاكتور نكروز دهنده تومور آلفا

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته: بيوتكنولوژي كشاورزي عنوان : كلون و بيان فاكتور نكروز دهنده تومور آلفا

پايان نامه ارشد:بررسي اثر ليپو پلي ساكاريد استخراج شده از سالمونلا انتريكا بر فعاليت COX-2، H2O2 وNO در زخم تجربي ايجاد شده در پوست موش

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :زيست‌شناسي گرايش :ميكروبيولوژي عنوان : بررسي اثر ليپو پلي ساكاريد استخراج شده از سالمونلا انتريكا بر فعاليت COX-2، H2O2 وNO  در زخم تجربي ايجاد شده در پوست موش

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي اثر عصاره آبي- الكلي پروپوليس ايراني برساختار

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :زيست شناسي گرايش :سلولي تكويني عنوان : بررسي اثر عصاره آبي- الكلي پروپوليس ايراني برساختار

دانلود پايان نامه ارشد : كلون و بيان فاكتور نكروز دهنده تومور آلفا (TNF-α)

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته بيوتكنولوژي كشاورزي عنوان : كلون و بيان فاكتور نكروز دهنده تومور آلفا (TNF-α)

پايان نامه هاي ارشد سايت عصر جديد-قسمت ۱۱

اينها ليست عناوين پايان نامه هايي است كه در حال انتشار آنها بر روي سايت هستيم.(همگي پايان نامه هاي مقطع كارشناسي ارشد) البته شايد وقتي شما اين صفحه را مي خوانيد پايان نامه مورد نظر شما در سايت درج شده باشد . براي پيدا كردن پايان نامه مورد نظرتان از قسمت جستجوي سايت كه در […]

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته زيست شناسي : اثر كتوپروفن بر سرطان تخمدان 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۲۴:۰۸ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه درباره حق تصرف

پايان نامه مباني دعواي رفع تصرف عدواني در حقوق ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين المللي بندر انزلي رشته:حقوق گرايش:خصوصي موضوع: مباني دعواي رفع تصرف عدواني در حقوق ايران ( با مطالعه تطبيقي در فقه اماميه) زمستان 93 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام […]

دانلود پايان نامه ارشد درباره:تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي در حقوق كيفري ايران

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :حقوق جزا و جرم شناسي عنوان : تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال دولتي در حقوق كيفري ايران

دانلود پايان نامه حقوق در مورد:مسئوليت مدني مالك و متصرف با بررسي تطبيقي در حقوق انگلستان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :حقوق گرايش :خصوصي  عنوان :  مسئوليت مدني مالك و متصرف با بررسي تطبيقي در حقوق انگلستان

پايان نامه حقوق: بررسي وضعيت حقوقي قراردادها و تصرفات حقوقي مغاير با يك عقدعهدي و شرط فعل حقوقي غيراذني و اذني

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق پايان نامه جهت اخذ كارشناسي ارشد رشته حقوق عنوان: بررسي وضعيت حقوقي قراردادها و تصرفات حقوقي مغاير با يك عقدعهدي و شرط فعل حقوقي غيراذني و اذني

پايان نامه ارشد رشته حقوق: مقايسه حقوقي دعواي خلع يد با دعواي رفع تصرف عدواني در حقوق موضوعه ايران

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان نامه ارشد رشته حقوق خصوصي: ماهيت حقوقي وآثار دعواي تصرف عدواني از منظر آيين دادرسي مدني

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

پايان

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

نامه حقوق بيماران از منظر فقه شيعه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشكده حقوق و

الهيات بخش الهيات پايان نامه كارشناسي ارشد گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي عنوان: حقوق بيماران از منظر فقه شيعه بهمن1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه […]

پايان نامه جايگاه وصي در فقه و حقوق

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق واحد ميبد   عنوان: جايگاه وصي در فقه و حقوق   ورودي 1389    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت […]

پايان نامه بررسي نظام حقوقي حقابه در ايران

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق بررسي نظام حقوقي حقابه در ايران    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي […]

پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي ماهيّت نمايندگي در حقوق عمومي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق   واحد علوم وتحقيقات آذربايجان شرقي پايان نامه براي در يافت درجه كارشناسي ارشد رشته: حقوق گرايش: عمومي عنوان: بررسي فقهي و حقوقي ماهيّت نمايندگي در حقوق عمومي تابستان 1392      براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي […]

ليست همه پايان نامه ها درباره دادرسي-رشته حقوق

مفهوم شناسي آيين دادرسي و اصول حاكم برآن در اين فصل در قالب دو مبحث به كليات مطالب آيين‌ دادرسي كيفري مي‌پردازيم. بدين توضيح كه در مبحث اول به كليات آيين دادرسي كه شامل تعريف آيين دادرسي كيفري، موضوع آيين دادرسي كيفري، اهداف قانون گذار در تدوين آيين دادرسي كيفري، ارتباط آيين دادرسي كيفري با […]

پايان نامه هاي بررسي تطبيقي(رشته حقوق) -دانلود متن كامل

پايان نامه هاي مطالعه تطبيقي (رشته حقوق) دانلود پايان نامه ارشد:مطالعه تطبيقي مستي در حقوق جزايي ايران و انگلستان پايتجاوز به عنف در فقه مقارن و قانون مجازات اسلامي اجاره رحم در حقوق ايران و آمريكا امضاي الكترونيكي در حقوق ايران با سيستم هاي حقوقي كامن لا و رومي – ژرمني پايان نامه با موضوع […]

پايان نامه محدوده و آثار اصل حاكميت اراده در حقوق قراردادها

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندر انزلي مركز بين الملل دانشكده علوم انساني و اجتماعي، گروه حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.Sc» گرايش : حقوق خصوصي عنوان: محدوده و آثار اصل حاكميت اراده در حقوق قراردادها استاد مشاور: دكتر رضا مقصودي بهار 1391 براي […]

پايان نامه بررسي مباني حقوقي و فقهي مواعد و مرور زمان در حقوق ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات آذربايجان غربي دانشكده علوم انساني گروه حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) رشته : حقوق گرايش:  خصوصي عنوان: بررسي مباني حقوقي و فقهي مواعد و مرور زمان در حقوق ايران زمستان  1393 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه اماميه و حقوق ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته : حقوق- گرايش حقوق خصوصي  عنوان: مطالعه تطبيقي عزل ولي قهري در فقه اماميه و حقوق ايران   استاد  مشاور: دكتر رضا فاني بهمن 91 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه فردي بودن مجازات در حقوق ايران و فقه اماميه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق پايان­نامه دوره كارشناسي ارشد(MA) رشته حقوق جزا و جرم شناسي عنوان: فردي بودن مجازات در حقوق ايران و فقه اماميه استاد مشاور: دكتر احمد اسماعيل­تبار بهمن­ماه93  براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و […]

پايان نامه بررسي فقهي و حقوقي ماهيت و آثار تعهدات وكيل و موكل

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين المللي بندر انزلي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته: حقوق  M.A گرايش : خصوصي موضوع : بررسي فقهي و حقوقي ماهيت و آثار تعهدات وكيل و موكل   سال تحصيلي :1394-1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه بررسي قاعده تلازم اذن در شي و لوازم در حقوق خانواده

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق           دانشكده حقوق و علوم سياسي ، گروه حقوق خصوصي   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته حقوق (M.A )   گرايش : حقوق خصوصي عنوان: بررسي قاعده تلازم اذن در شي و لوازم در حقوق خانواده براي […]

پايان نامه معامله اعضاء بدن انسان در حقوق ايران و فقه اماميه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشكده معارف اسلامي و حقوق پايان نامه كارشناسي ارشد رشته معارف اسلامي و حقوق گرايش حقوق خصوصي معامله اعضاء بدن انسان در حقوق ايران و فقه اماميه با مطالعه تطبيقي در حقوق انگلستان  استاد مشاور جناب آقاي دكتر محسن اسماعيلي  محمد مصطفي دعاگويي  تابستان 1388 براي […]

پايان نامه جايگاه حقوق دفاعي متهم در قوانين داخلي و بين المللي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي عنوان جايگاه حقوق دفاعي متهم در قوانين داخلي و بين المللي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان […]

پايان نامه تحولات تقنيني ناظر بر مسئوليت حرفه اي پزشك درحقوق كيفري ايران با نگاهي بر فقه اسلامي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل بندر انزلي   پايان نامه جهت اخذ كارشناسي ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسي عنوان: تحولات تقنيني ناظر بر مسئوليت حرفه اي پزشك درحقوق كيفري ايران با نگاهي بر فقه اسلامي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما […]

پايان نامه حقوق جنسي زوجين از ديدگاه فريقين

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فقه و حقوق مجتمع آموزش عالي فقه مدرسه عالي فقه و اصول پايان نامه كارشناسي ارشد رشته فقه و اصول حقوق جنسي زوجين از ديدگاه فريقين استاد راهنما: حجت الاسلام والمسلمين دكتر محمد صادقي مهر1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه تحليل تفاوتهاي حقوقي زن و مرد در قرآن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فقه و حقوق مدرسه عالي فقه و معارف اسلامي پايان نامه كارشناسي ارشد تحليل تفاوتهاي حقوقي زن و مرد در قرآن  براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي […]

پايان نامه بررسي فقهي حقوقي شركت هاي تجاري و مدني و وجوه افتراق و اشتراك آنها

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فقه و حقوق دانشكده الهيات و معارف اسلامي                             گروه فقه و مباني حقوق اسلامي پايان نامه كارشناسي ارشد موضوع بررسي فقهي حقوقي شركت هاي تجاري و مدني و وجوه افتراق و اشتراك آنها استاد مشاور دكتر محمد اسحاقي آستاني براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه بررسي حقوق اقليت‌هاي ديني از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه با نگاهي به مباني حقوق بشر معاصر

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته فقه  دانشگاه آزاد اسلامي واحد ياسوج  دانشكده علوم انساني، گروه الهيات پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.A.» گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي  عنوان: بررسي حقوق اقليت‌هاي ديني از منظر فقه اماميه و حقوق موضوعه با نگاهي به مباني حقوق بشر معاصر استاد مشاور: دكتر محمدباقر […]

پايان نامه مقايسه‌ي ثبت بين‌المللي ورقه‌ي اختراع با حقوق داخلي ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه آزاد اسلامي علوم و تحقيقات واحد يزد پايان‌نامه كارشناسي ارشد (M.A) عنوان مقايسه‌ي ثبت بين‌المللي ورقه‌ي اختراع با حقوق داخلي ايران براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) […]

پايان نامه ماهيت حقوقي جريان ثبتي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشكده الهيات و معارف اسلامي پايان نامه جهت دريافت درجه ي كارشناسي ارشد رشته ي حقوق خصوصي ماهيت حقوقي جريان ثبتي استاد مشاور: دكتر عباس برزويي مهر ماه 92 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي […]

پايان نامه جايگاه حقوقي مالكيت در ايران با تمركز بر قانون موسوم به اراضي كشت موقت

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشكده علوم انساني، گروه حقوق  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش : حقوق خصوصي عنوان : جايگاه حقوقي مالكيت در ايران با تمركز بر قانون موسوم به اراضي كشت موقت پايان­نامه استاد مشاور : دكتر محمدرضا عزيزاللهي زمستان 1391 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه تحليل قابليت تعيين مورد معامله در حقوق ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشكده علوم انساني براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق گرايش حقوق خصوصي عنوان: تحليل قابليت تعيين مورد معامله در حقوق ايران استاد مشاور: دكتر سيد محسن سادات اخوي بهار 1390 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در […]

پايان نامه تحليل حقوقي رهن دريايي و مقايسه آن با رهن مدني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه شاهد دانشكده علوم انساني گروه حقوق پايان‌نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) حقوق خصوصي عنوان: تحليل حقوقي رهن دريايي و مقايسه آن با رهن مدني استاد مشاور: دكتر ستار زركلام زمستان 1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه بررسي مبناي فقهي وحقوقي حريم خطوط برق ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشـگاه تبريز پرديس بين المللي ارس گروه حقوق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته ي حقوق گرايش  خصوصي  عنوان: بررسي مبناي فقهي وحقوقي حريم خطوط برق ايران  استاد مشاور:     دكتر سيد محمدتقي علوي       تابستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه بررسي فقهي حقوقي ضمانت بانك مركزي در كاهش ارزش پول

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق دانشگاه قم دانشكده الهيات ومعارف اسلامي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته فقه و مباني حقوق عنوان : بررسي فقهي 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۲۴:۰۷ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

پايان نامه علم اطلاعات و دانش شناسي

موزه […]

پايان نامه روانشناسي گرايش علم اطلاعات و دانش شناسي: مقايسه بهره وري علمي پژوهشگران ايراني در رشته هاي مختلف بر اساس شاخص هاي سرانه انتشار و نرخ انتشار دربازه زماني 1991-2011

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه شيراز دانشكده علوم تربيتي و روان­شناسي پايان­ نامه­ كارشناسي ­ارشد روانشناسي گرايش علم اطلاعات و دانش­ شناسي عنوان: مقايسه بهره­ وري علمي پژوهشگران ايراني در رشته­ هاي مختلف بر اساس شاخص ­هاي سرانه انتشار و نرخ انتشار دربازه […]

پايان نامه روانشناسي گرايش علم اطلاعات و دانش شناسي: بررسي رابطه بين ابعاد نگرش اينترنتي و اضطراب چندبعدي كتابخانه اي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه شيراز

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه شيراز پايان­ نامه­ي كارشناسي ارشد رشته ­ي روانشناسي گرايش علم اطلاعات و دانش شناسي عنوان: بررسي رابطه بين ابعاد نگرش اينترنتي و اضطراب چندبعدي كتابخانه ­اي دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه شيراز استاد راهنما: دكتر عبدالرسول جوكار

پايان نامه تدوين الگوي شايستگي كانوني تخصصي و سنجش آن در ميان دانشجويان دوره­ي كارشناسي علم اطلاعات و دانش­شناسي دانشگاه­هاي تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي دانشگاه شهيد چمران اهواز دانشكده علوم‌تربيتي و روانشناسي پايان‌نامه كارشناسي ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسي تدوين الگوي شايستگي كانوني تخصصي و سنجش آن در ميان دانشجويان دوره­ي كارشناسي علم اطلاعات و دانش­شناسي دانشگاه­هاي تهران، شهيد چمران اهواز، شيراز و فردوسي مشهد استاد مشاور: پروفسور زاهد […]

پايان نامه نقش مديريت كيفيت جامع بر بهبود كارايي كاركنان دانشگاه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي – واحد نراق گروه علوم انساني پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني – گرايش تحول   عنوان : نقش مديريت كيفيت جامع (TQM) بر بهبود كارايي كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي كاشان   تابستان 1393    براي رعايت حريم […]

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

پايان نامه تاثير و كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت                دانشگاه آزاد اسلامي               واحد كرمانشاه                  دانشكده تحصيلات تكميلي،گروه مديريت بازرگاني   پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني گرايش داخلي M.A   عنوان : مطالعه تاثير و كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت زنجيره تامين در شرايط رقابتي(مطالعه موردي: مقايسه […]

پايان نامه اولويت بندي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت دانش

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايا‌ن‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) مديريت بازرگاني گرايش مديريت مالي   عنوان: شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر پياده سازي مديريت دانش در دانشگاه جامع علمي كاربردي استان قم   زمستان 1393    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه رابطه سايبرلوفينگ(وبگردي) وعملكرد كاركنان در دانشگاه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت                                                             واحد نراق دانشكده مديريت ،گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت دولتي (M.A) گرايش : سيستم هاي اطلاعاتي                                                                        عنوان : رابطه سايبرلوفينگ(وبگردي) وعملكرد كاركنان در دانشگاه آزاد واحد شهرري   زمستان 1393    براي رعايت حريم […]

پايان نامه تدوين استراتژي مديريت دانش باروش SWOT  وBSC

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم و فنون مازندران پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته:MBA   عنوان:   تدوين استراتژي مديريت دانش  با تركيب روشهاي SWOT  وBSC واولويت بندي  استراتژي ها با استفاده از روش ANPمطالعه موردي:)شركت سبلان تهويه)   تابستان1393    براي رعايت […]

پايان نامه اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر كيفيت عملكرد

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات نراق دانشكده مديريت گرايش، مديريت بازرگاني   پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت، «گرايش» مديريت بازرگاني «عنوان»: تحليل اثرات فناوري اطلاعات و ارتباطات بر كيفيت عملكرد سازمان. مطالعه موردي: شركت گاز استان لرستان.     بهار […]

پايان نامه تاثير مولفه هاي مديريت دانش  بر عملكرد سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق   پايان نامه تحصيلي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني   عنوان: تاثير مولفه هاي مديريت دانش  بر عملكرد سازماني در شركت متروي تهران     سال تحصيلي  93-92    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج […]

پايان نامه تأثير فرآيند مديريت دانش بر رفتار شهروندي كاركنان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد نراق دانشكده مديريت گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد گرايش: مديريت تحول عنوان : تأثير فرآيند مديريت دانش بر رفتار شهروندي كاركنان مديريت درمان تأمين اجتماعي قم   پاييز 1393          براي رعايت حريم […]

پايان نامه تاثير شاخه هاي فرهنگ سازماني بر انتقال دانش كاركنان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) مديريت دولتي گرايش تشكيلات و روشها عنوان : تاثير شاخه هاي فرهنگ سازماني بر انتقال دانش كاركنان دانشگاه آزاد اسلامي واحد كاشان     زمستان 1393    براي […]

پايان نامه تأثيررفتار شهروندي سازماني بر تسهيم دانش

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت پايان نامه دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A) رشته: مديريت دولتي     عنوان :  تأثيررفتار شهروندي سازماني بر تسهيم دانش با مطالعه نقش ميانجي عملكرد شغلي (با مطالعه موردي در دادگستري استان گيلان)   خردادلغايت بهمن 1393    براي رعايت حريم […]

پايان نامه رابطه بين هوش سازماني و عملكرد كاركنان دانشگاه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد علوم تحقيقات آذربايجان شرقي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته : مديريت اجرايي گرايش: استراتژيك عنوان: بررسي رابطه بين  هوش سازماني و عملكرد كاركنان دانشگاه مراغه بهار  1392    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي […]

پايان نامه تأثير فناوري اطلاعات بر رفتار سازماني كاركنان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات نراق دانشكده مديريت گرايش، مديريت بازرگاني   پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت، «گرايش» مديريت بازرگاني «عنوان»: بررسي تأثير فناوري اطلاعات بر رفتار سازماني كاركنان اداره گاز استان لرستان.   بهار 1394    براي رعايت حريم […]

پايان نامه تاثير عوامل ساختاري موثر بر همكاري هاي متقابل دانشگاه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان‏نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي عنوان بررسي تاثير عوامل ساختاري موثر بر همكاري هاي متقابل دانشگاه و صنعت با رويكرد بازاريابي(مورد مطالعه: دانشگاه هاي استان مركزي)   زمستان 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه اولويت بندي عوامل تسهيل كننده مديريت دانش

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد پروژه كارشناسي ارشد رشته آموزش و بهسازي منابع انساني   موضوع : بررسي و اولويت بندي عوامل تسهيل كننده مديريت دانش و تاثير آن بر عملكرد سازماني(مورد مطالعه: ادارات دولتي شهر لامرد)   شهريورماه 1392    براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه شاخص مديريت دانش و تاثير آن بر اثربخشي عملكرد

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد گروه مديريت   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.A» در رشته آموزش و بهسازي منابع انساني   عنوان بررسي شاخص هاي مديريت دانش و تاثير آن بر اثربخشي عملكرد كاركنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان هاي لامرد و […]

پايان نامه بررسي رابطه پذيرش فناوري اطلاعات و چابكي سازماني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات اصفهان دانشكده مديريت   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي – گرايش استراتژيك   عنوان بررسي رابطه بين  پذيرش فناوري اطلاعات و چابكي سازماني (مورد مطالعه : شركت نير پارس)   شهريور 1392   […]

پايان نامه بررسي رابطه استفاده ازفناوري اطلاعات و جذب منابع

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات شعبه كرمان دفاعيه پايان نامه كارشناسي ارشد(M.D) رشته: مديريت اجرايي گرايش استراتژيك موضوع: بررسي رابطه استفاده ازفناوري اطلاعات و جذب منابع در شعب بانك سپه شهر كرمان بهمن 92    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه […]

پايان نامه بكارگيري مديريت دانش در افزايش يادگيري نيروي انساني

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي  واحد مهاباد دانشكده علوم انساني – گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه ي كارشناسي ارشد M.A گرايش: مديريت نيروي انساني عنوان : بررسي تأثير بكارگيري مديريت دانش در افزايش يادگيري نيروي انساني     بانك صادرات آذربايجان غربي   تابستان 1392   […]

پايان نامه بررسي اثربخشي مديريت دانش بر اساس فرآيند مديريت دانش

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد”M.A“ گرايش تشكيلات و روش ها عنوان بررسي اثربخشي مديريت دانش بر اساس فرآيندهاي مديريت دانش در حوزه معاونت مالي و اداري شهرداري تهران     زمستان 92    براي رعايت […]

پايان نامه آسيب‌شناسي عوامل دروني و بيروني نظام برون‌سپاري

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده علوم انساني   پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) در رشته مديريت بازرگاني گرايش مالي     عنوان: آسيب‌شناسي عوامل دروني و بيروني نظام برون‌سپاري خدمات شهري شهرداري قم با استفاده از مدل SWOT   دي‌ماه 1393   […]

پايان نامه اندازه گيري ارتباط فرهنگ سازماني و استقرار مديريت دانش

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت عنوان پايان نامه: اندازه گيري ميزان ارتباط بين فرهنگ سازماني و استقرار مديريت دانش (KM) در دانشگاه پيام نور استان تهران واحد ورامين  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي مديريت اجرايي   شهريور 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي […]

پايان نامه ارزيابي سطح بلوغ مديريت دانش

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت واحد علوم و تحقيقات  كرمانشاهدانشگاه آزاد اسلامي پايان نامه براي دريافت كارشناسي ارشد رشته مديريت اجرايي گرايش مديريت استراتژيك (M.A )   عنوان : “ارزيابي سطح بلوغ مديريت دانش و ارائه مدل مناسب جهت استقرار آن در  شركت برق منطقه اي غرب“ زمستان 92   […]

پايان نامه پيش بيني افت تحصيلي دانش آموزان دوره اول متوسطه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي پايان نامه تحصيلي جهت دريافت درجه ي كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي عنوان: پيش بيني افت تحصيلي دانش آموزان دوره اول متوسطه شهرستان ورامين بر اساس ميزان مهارتهاي ارتباطي معلمان  آنها در سال تحصيلي […]

پايان نامه بررسي كيفيت خدمات آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار دانشكده علوم انساني پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) رشته مديريت آموزشي   عنوان : بررسي كيفيت خدمات آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار (مدل سروكوال)   ارديبهشت 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان […]

پايان نامه بررسي عوامل زيرساختي استقرار مديريت دانش

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي   واحد نكا   (M.A) پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته تحصيلي : تحقيقات آموزشي عنوان: بررسي عوامل زيرساختي استقرار مديريت دانش در دانشگاه علوم پزشكي مازندران   تابستان 92    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود […]

پايان نامه راهكارهاي افزايش انگيزه معلمان و روش هاي نوين آموزشي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاداسلامي واحدگرمسار دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه مديريت آموزشي ((M.A)) پايان نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي – گرايش علوم تربيتي   عنوان     بررسي راهكارهاي افزايش انگيزه معلمان براي استفاده از روش هاي نوين آموزشي در مقطع راهنمايي […]

پايان نامه رابطه ي مهارت ارتباطي معلمان و استرس دانش آموزان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي،گروه مديريت آموزشي                پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد      ((M.A))                                                        رشته مديريت – گرايش آموزشي عنوان                                                                                                                   بررسي رابطه ي مهارت هاي ارتباطي معلمان و استرس دانش آموزان پايه ششم مدارس ابتدايي شهر قرچك […]

پايان نامه رابطه ارضاء نيازهاي بنيادين روان‌شناختي و خودشناسي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد قوچان   دانشكده علوم انساني ، گروه آموزشي مشاوره پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ” M.A“ گرايش :مشاوره خانواده   عنوان بررسي رابطه بين ارضاء نيازهاي بنيادين روان‌شناختي و خودشناسي انسجامي با رضايت زناشويي در فرهنگيان سبزوار   […]

پايان نامه بررسي ديدگاه معلم هاي دورۀ ابتدايي شهر رامسر

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملاير   موضوع: بررسي ديدگاه معلم هاي دورۀ ابتدايي شهر رامسر دربارۀ عامل هاي تأثيرگذار بر رضايتمندي شغلي آنان                                                      تابستان 1392    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۲۴:۰۷ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه حال خدمت آزمايشي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت « واحد رشت » دانشكده مديريت و حسابداري،گروه مديريت دولتي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد (MS.C) گرايش: مديريت منابع انساني عنوان: تاثير مهارتهاي ارتباطي مديران(همدلي، مثبت گرايي، تساوي) بر رضايت شغلي كاركنان در ادارات امور مالياتي استان گيلان زمستان 91    براي رعايت […]

پايان نامه عوامل مؤثر بر تبليغات شفاهي در نمايندگي‌هاي بيمه

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت     دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري گروه آموزشي مديريت پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته: مديريت بازرگاني گرايش بيمه   بررسي عوامل مؤثر بر تبليغات شفاهي مثبت در نمايندگي‌هاي بيمه پاسارگاد استان گيلان     نيمسال تحصيلي تابستان […]

پايان نامه رابطه هوش سازماني ورهبري تحول آفرين مديران

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه دانشكده مديريت وحسابداري،گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(MA) مديريت دولتي-مديريت تحول   عنوان: بررسي رابطه هوش سازماني ورهبري تحول آفرين مديران ادارات شهرستان گرمسار   پاييز 1393        براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان […]

پايان نامه تأثير مسئوليت اجتماعي بر رفتارهاي سياسي كاركنان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت انشگاه آزاد اسلامي واحد يزد مجتمع علوم انساني ، دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ( (M .Sc گرايش : بازاريابي عنوان : بررسي تأثير مسئوليت اجتماعي بر رفتارهاي سياسي كاركنان بيمارستان هاي دولتي يزد زمستان 1393      براي رعايت حريم […]

پايان نامه ارزيابي اهداف و شيوه هاي پرورش مديران

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A )   گرايش : منابع انساني   عنوان : ارزيابي اهداف و شيوه هاي پرورش مديران در دانشگاهها و مؤسسه هاي آموزش عالي (مورد مطالعه: دانشگاه كاشان)   پاييز 1393 […]

پايان نامه تاثير دوره هاي آموزشي تربيت مربي پيش از دبستان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي           

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

                                            دانشگاه آزاد اسلامي                                                                        پرديس علوم و تحقيقات هرمزگان   پايان نامه

كارشناسي ارشد رشته: مديريت آموزش         موضوع: بررسي تاثير دوره هاي آموزشي تربيت مربي پيش از دبستان بر ايجاد صلاحيتهاي مربيان مراكز پيش دبستاني در شهر بندرعباس   سال تحصيلي 1394–1393 […]

پايان نامه نقش تغييرات محيط هاي يادگيري بر ارتقاء سطح پيشرفت درسي و انگيزش تحصيلي فراگيران مقطع ابتدايي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي  پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته تكنولوژي آموزشي (M.A) عنوان: نقش تغييرات محيط هاي يادگيري بر ارتقاء سطح پيشرفت درسي و انگيزش تحصيلي فراگيران مقطع ابتدايي   زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه مقايسه اثر بخشي الگوي چند محوري شفيع آبادي با نظريه يادگيري اجتماعي كرامبولتز

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي پايان براي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.A.» رشته مشاوره شغلي عنوان: مقايسه اثر بخشي الگوي چند محوري شفيع آبادي با نظريه يادگيري اجتماعي كرامبولتز  بر رفتار كارآفرينانه دانش آموزان دختر تابستان 1393 براي رعايت […]

پايان نامه بررسي تاثير كار گروهي بر بهبود انگيزش وپيشرفت تحصيلي  دانش آموزان پايه چهارم مقطع ابتدائي شهر سمنان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار دانشكده علوم تربيتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) رشته مديريت آموزشي عنوان بررسي تاثير كار گروهي بر بهبود انگيزش وپيشرفت تحصيلي  دانش آموزان پايه چهارم مقطع ابتدائي شهر سمنان استاد مشاور دكترشاهرخ مكوند حسيني پاييز 1391 براي […]

پايان نامه بررسي ميزان اثربخشي هيپنوتراپي بردردزايمان واضطراب دوران بارداري در مراجعين به بيمارستان صارم سال 93-92

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاداسلامي واحد علوم وتحقيقات پايان نامه كارشناسي ارشدرشته روانشناسي (M.A) گرايش عمومي عنوان: بررسي ميزان اثربخشي هيپنوتراپي بردردزايمان واضطراب دوران بارداري در مراجعين به بيمارستان صارم سال 93-92 استادمشاور: دكترمهوش آگاه دانشجو:سميراكشاورزكردمحله بهار 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه مقايسه تاثير سبك رهبري بر رضايت شغلي كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان گيلان  

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد بين الملل انزلي  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته: مديريت گرايش: منابع انساني موضوع: مقايسه تاثير سبك رهبري بر رضايت شغلي كاركنان سازمان تامين اجتماعي استان گيلان   سال تحصيلي: 1392-1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه رويكرد تعهدي در نظام حسابداري دولتي بودجه ريزي عملياتي در دستگاههاي اجرايي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي دانشكده مديريت– گروه مديريت دولتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) گرايش:“ مالي “ عنوان: رويكرد تعهدي در نظام حسابداري دولتي بودجه ريزي عملياتي در دستگاههاي اجرايي ( مطالعه موردي معاونت نظارت مالي و خزانه داري كل كشور […]

پايان نامه بررسي رابطه بين ظرفيت يادگيري سازماني و بهر­ه­وري نيروي انساني سازمان امور مالياتي استان آذربايجان غربي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات آذربايجان غربي دانشكده مديريت و اقتصاد پايان­نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته : مديريت دولتي گرايش:  مديريت منابع انساني عنوان: بررسي رابطه بين ظرفيت يادگيري سازماني و بهر­ه­وري نيروي انساني سازمان امور مالياتي استان آذربايجان غربي پاييز 1393 […]

پايان نامه بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر تعهد سازماني كاركنان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش: مديريت بيمه عنوان: بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر تعهد سازماني كاركنان استاد مشاور: دكتر عبداله نظري  تابستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه بررسي تاثير تبليغات برند گوشي سامسونگ بر قصد خريد مشتريان آن

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت                                                 دانشگاه آزاد اسلامي                                                واحد يزد   پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني(M.A) گرايش: بازاريابي   عنوان: بررسي تاثير تبليغات برند گوشي سامسونگ بر قصد خريد مشتريان آن سال تحصيلي 1394-1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه­هاي كوچك و متوسط (SME) در صنعت نرم افزاري ايران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه علوم اقتصادي           دانشكده مديريت نهادهاي اقتصادي پايان نامه كارشناسي ارشد رشته­MBA  گرايش بازاريابي شناسايي عوامل موثر بر وفاداري مشتريان بنگاه­هاي كوچك و متوسط (SME)    در صنعت نرم افزاري ايران استاد مشاور: دكتر محمد جامعي مقدم بهمن  1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه مطالعه ارتباط اخلاق حرفه­اي در ميزان رضايت شغلي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق  پايان‌نامه جهت دريافت مدرك كارشناسي ارشد مديريت دولتي   مطالعه ارتباط اخلاق حرفه­اي در ميزان رضايت شغلي مديران نواحي چهارگانه شهرداري استان قم  استاد مشاور: دكتر غلامرضا جندقي  1391 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه شناسايي و اولويت بندي فاكتورهاي تاثير گذار بر تجاري سازي يافته هاي پژوهشي در حوزه فني مهندسي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي گرايش تحقيق در عمليات شناسايي و اولويت بندي فاكتورهاي تاثير گذار بر تجاري سازي يافته هاي پژوهشي در حوزه فني مهندسي ( مطالعه موردي دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه تهران)  استاد مشاور جناب آقاي دكتر عادل […]

پايان نامه شناسايي عوامل موثر بر انگيزش كاركنان ديوان محاسبات منطقه (1) و رابطه آن با كشف و پيشگيري تخلفات مالي در دستگاههاي اجرايي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم  و تحقيقات شاهرود دانشكده علوم انساني ،گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته مديريت صنعتي (M.A) گرايش مالي عنوان : شناسايي عوامل موثر بر انگيزش كاركنان ديوان محاسبات منطقه (1) و رابطه آن با كشف و پيشگيري تخلفات […]

پايان نامه تعيين رابطه بين اخلاق مداري كاركنان  بر شهرت و هويت سازماني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت عنوان پژوهش: تعيين رابطه بين اخلاق مداري كاركنان  بر شهرت و هويت سازماني (مطالعه موردي: سازمان استانداري يزد) براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما […]

پايان نامه تاثير هوش عاطفي بر رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ در س‍ازم‍ان‌ تامين اجتماعي كاشان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق دانشكده مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M. A)  گرايش: مديريت بازرگاني گرايش مالي عنوان: تاثير هوش عاطفي بر رف‍ت‍ار ش‍ه‍رون‍دي‌ س‍ازم‍ان‍ي‌ در س‍ازم‍ان‌ تامين اجتماعي كاشان زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه تأثير به ‌كارگيري سيستم‌ اطلاعات مديريت بر تصميمات مالي مديران حوزه علميه استان قم

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني گرايش مالي  عنوان : تأثير به ‌كارگيري سيستم‌ اطلاعات مديريت بر تصميمات مالي مديران حوزه علميه استان قم  پاييز1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي […]

پايان نامه بررسي رضايت مشتري با استفاده از شبكه عصبي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت    دانشگاه آزاد اسلامي    علوم و تحقيقات واحد يزد  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني  (M.A) گرايش: بازاريابي عنوان: بررسي رضايت مشتري با استفاده از شبكه عصبي استاد مشاور: جناب آقاي دكتر حسن دهقان دهنوي سال تحصيلي 1393-1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده […]

پايان نامه بررسي رابطه تيپ هاي شخصيتي با چابكي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي ياسوج

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد دانشكده علوم انساني، گروه مديريت پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت (M.A.) گرايش  عنوان: بررسي رابطه تيپ هاي شخصيتي با چابكي كاركنان  دانشگاه علوم پزشكي ياسوج    زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه بررسي رابطه بين مديريت ارتباط با مشتريان و بازاريابي رابطه مند با عملكرد تجاري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت دانشكده مديريت و حسابداري پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي گرايش استراتژيك (M.A) بررسي رابطه بين مديريت ارتباط با مشتريان و بازاريابي رابطه مند با عملكرد تجاري (مورد مطالعه هتل هاي شهر تهران) سال تحصيلي 1393 […]

پايان نامه  بررسي ارتباط ميان آميخته بازاريابي خدمات و ابعاد هويت برند در مشتريان بانك صادرات يزد

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت             دانشگاه آزاد اسلامي                واحد علوم و تحقيقات پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني عنوان پژوهش:  بررسي ارتباط ميان آميخته بازاريابي خدمات و ابعاد هويت برند در مشتريان بانك صادرات يزد   سال تحصيلي 1393-1392 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در […]

پايان نامه ارتباط بين جو سازماني با خودكارآمدي و تعهد سازماني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي رشته مديريت بازرگاني ، گرايش بازرگاني داخلي  عنوان ارتباط بين جو سازماني با خودكارآمدي و تعهد سازماني (مطالعه موردي ستاد مركزي گمرك ايران) براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و […]

پايان نامه بررسي تأثير طراحي كارگاه آموزشي تعهد سازماني بر كاهش فرسودگي شغلي كاركنان ادارات دخانيات يزد و كرمان در سال 93-94

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي (M.A) گرايش تكنولوژي آموزشي عنوان: بررسي تأثير طراحي كارگاه آموزشي تعهد سازماني بر كاهش فرسودگي شغلي كاركنان ادارات دخانيات يزد و كرمان در سال 93-94 استاد مشاور: دكتر محمد حسن گرامي  سال تحصيلي […]

پايان نامه بررسي تأثير الگوي ارزشيابي كيفي توصيفي بر بهبود فرآيند ياددهي-يادگيري دانش­آموزان كلاس سوم ابتدايي استان هرمزگان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم اجتماعي   پايان­نامه براي اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته برنامه­ريزي درسي عنوان: بررسي تأثير الگوي ارزشيابي كيفي توصيفي بر بهبود فرآيند ياددهي-يادگيري دانش­آموزان كلاس سوم ابتدايي استان هرمزگان از ديدگاه معلمان در سال تحصيلي90-1389 استاد مشاور: دكتر محمد حسني اسفندماه 1389 براي رعايت حريم خصوصي نام […]

پايان نامه بررسي اولويت هاي اخلاقي و پيش بيني آن بر اساس  متغيرهاي رشدي و هيجاني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه تربيت معلم تهران                                  دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي                                      گروه روان شناسي            پايان نامه دوره دكتري(Ph.D)  روان شناسي تربيتي                                      موضوع:       بررسي اولويت هاي اخلاقي و پيش بيني آن بر اساس  متغيرهاي رشدي و هيجاني                                   استادان مشاور:                دكتر ولي […]

پايان نامه  مطالعه تطبيقي جانشين هاي بازداشت موقت در حقوق ايران و فرانسه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق  دانشكده حقوق و الهيات بخش معارف اسلامي و حقوق اين پايان نامه جهت براي دريافت درجه كارشناسي  ارشد  رشته حقوق گرايش جزا و جرم شناسي  مطالعه تطبيقي جانشين هاي بازداشت موقت در حقوق ايران و فرانسه استاد مشاور: دكتر محمد اميني زاده تيرماه 92 براي رعايت […]

پايان نامه بررسي عوامل مؤثر در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي با استفاده از مدل سه‌شاخگي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه پيام‌نور مركز گرمسار پايان‌نامه براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد رشته «مديريت دولتي گرايش منابع انساني» عنوان: بررسي عوامل مؤثر در كاهش خطاهاي انساني در عمليات مالي با استفاده از مدل سه‌شاخگي (ساختاري، رفتاري و زمينه‌اي) مطالعه موردي در امور مالي دانشگاه 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۲۳:۰۹ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع:

دانلود پايان نامه درباره انگيزش پيشرفت دانش آموزان

رابطه اضطراب رايانه­اي با پيشرفت تحصيلي […]

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت : بررسي رابطه بين هوشمند سازي مدارس با انگيزش پيشرفت دانش آموزان

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي – سيستم هاي اطلاعاتي با عنوان : بررسي رابطه بين هوشمند سازي مدارس با انگيزش پيشرفت دانش آموزان در ادامه مطلب مي توانيد تكه هايي از ابتداي اين پايان نامه را بخوانيد و در صورت نياز به متن كامل آن مي توانيد از لينك پرداخت و […]

پايان نامه بررسي تاثير كار گروهي بر بهبود انگيزش وپيشرفت تحصيلي  دانش آموزان پايه چهارم مقطع ابتدائي شهر سمنان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمسار دانشكده علوم تربيتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) رشته مديريت آموزشي عنوان بررسي تاثير كار گروهي بر بهبود انگيزش وپيشرفت تحصيلي  دانش آموزان پايه چهارم مقطع ابتدائي شهر سمنان استاد مشاور دكترشاهرخ مكوند حسيني پاييز 1391 براي […]

پايان نامه مقايسه‌ي عزت نفس، انگيزش پيشرفت و رشد اجتماعي دانش‌آموزان نيمه بيناي مدارس‌عادي با مدارس ويژه

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد روانشناسي تربيتي عنوان: مقايسه‌ي عزت نفس، انگيزش پيشرفت و رشد اجتماعي دانش‌آموزان نيمه بيناي مدارس‌عادي با مدارس ويژه استاد مشاور دكتر علي غنايي چمن آباد 1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه بررسي ميزان اثربخشي روش تدريس بديعه پردازي و روش رايج، بر يادگيري- يادداري و انگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر پايه ششم در درس علوم تجربي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به […]

دانلود پايان نامه:رابطه بين باورهاي اميد و خوش بيني با انگيزش پيشرفت تحصيلي در دانش

blue-down-arrow-web-3d-icon-vector-14343270براي دانلود پايان نامه ها درباره اين موضوع روي تصوير زير كليك كنيد :

download (1)

آموزان پنجم ابتدايي ناحيه 2 اراك سال

تحصيلي 94-93

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد عنوان :رابطه بين باورهاي اميد و خوش بيني با انگيزش پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان پنجم ابتدايي ناحيه 2 اراك سال تحصيلي 94-93

پايان نامه ارشد:تأثير به‌كارگيري تخته‌ي هوشمند بر انگيزش و پيشرفت خواندن دانش آموزان دختر با اختلال يادگيري در پايه سوم

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :روان شناسي گرايش :كودكان استثنايي عنوان : تأثير به‌كارگيري تخته‌ي هوشمند بر انگيزش و پيشرفت خواندن دانش آموزان دختر با اختلال يادگيري در پايه سوم

دانلود پايان نامه:بررسي ميزان اثربخشي روش تدريس بديعه پردازي و روش رايج،بريادگيري ويادداري وانگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه ششم درس علوم تجربي شهرستان سرپل ذهاب

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي رشته :علوم تربيتي عنوان : بررسي ميزان اثربخشي روش تدريس بديعه پردازي و روش رايج،بريادگيري ويادداري وانگيزش پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه ششم درس علوم تجربي شهرستان سرپل ذهاب

پايان نامه:رابطه انگيزه پيشرفت، سبك هاي اسنادي و خودكارآمدي تحصيلي با انگيزش تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان حاجي آباد

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته : روانشناسي گرايش :تربيتي عنوان : رابطه انگيزه پيشرفت، سبك هاي اسنادي و خودكارآمدي تحصيلي با انگيزش تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان حاجي آباد

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد:بررسي رابطه راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي وباورهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش ­آموزان سوم متوسطه ناحيه 2 شهر بندرعباس در سال تحصيلي 92-91

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :روانشناسي عنوان : بررسي رابطه راهبردهاي يادگيري خودتنظيمي وباورهاي انگيزشي با پيشرفت تحصيلي دانش ­آموزان سوم متوسطه ناحيه 2 شهر بندرعباس در سال تحصيلي 92-91

پايان نامه آموزش مهارت‌هاي تحصيلي- شغلي بر پيشرفت تحصيلي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات   پايان‌نامه كارشناسي ارشد رشته مشاوره و راهنمايي (M.A)   عنوان: تأثير آموزش مهارت‌هاي تحصيلي- شغلي بر اهمال‌كاري و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع اول متوسطه شهرستان يزد     سال تحصيلي 1393        براي […]

پايان نامه رابطه مهارت مقابله اي با رشداجتماعي دانش آموزان

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  علوم تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي نام دانشكده علوم انساني گروه آموزشي مشاوره وراهنمايي واحد علوم و تحقيقات تهران – خراسان رضوي ( نيشابور ) پايان نامه براي دريافت كارشناسي ارشد رشته مشاوره وراهنمايي عنوان « بررسي رابطه مهارت مقابله اي با رشداجتماعي وسازگاري دانش آموزان دختر […]

پايان نامه رابطه عزت نفس و پيشرفت تحصيلي طلاب

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي پايان نامه كارشناسى‌ارشد رشته روانشناسي   گرايش  تربيتي عنوان: رابطه عزت نفس و پيشرفت تحصيلي طلاب حوزه علميه قم                                                      آذر 1393    براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن […]

پايان نامه رابطه سبك هاي تبييني و خودكارآمدي با پيشرفت تحصيلي

 دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته  روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات دانشكده علوم انساني گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي گرايش : تربيتي   عنوان : تعيين رابطه بين سبك هاي تبييني و خودكارآمدي با پيشرفت تحصيلي و سلامت روان   زمستان 1393 […]

پايان نامه نقش تغييرات محيط هاي يادگيري بر ارتقاء سطح پيشرفت درسي و انگيزش تحصيلي فراگيران مقطع ابتدايي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه دانشكده تحصيلات تكميلي  پايان نامه جهت دريافت كارشناسي ارشد رشته تكنولوژي آموزشي (M.A) عنوان: نقش تغييرات محيط هاي يادگيري بر ارتقاء سطح پيشرفت درسي و انگيزش تحصيلي فراگيران مقطع ابتدايي   زمستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد […]

پايان نامه رابطه  مهارت هاي ارتباطي و اخلاق حرفه اي دبيران با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي جزيره كيش

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه علوم تربيتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) در رشته مديريت آموزشي عنوان: رابطه  مهارت هاي ارتباطي و اخلاق حرفه اي دبيران با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دبيرستان هاي جزيره كيش […]

پايان نامه پيش بيني انگيزش تحصيلي بر پايه تاب آوري ، سبك هاي والدگري و نگرش دانش آموز نسبت به مدرسه در دانش آموزان 

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد  پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مشاوره و راهنمايي ( M.A )  عنوان: پيش بيني انگيزش تحصيلي بر پايه تاب آوري ، سبك هاي والدگري و نگرش دانش آموز نسبت به مدرسه در دانش آموزان  دختر پايه اول متوسطه شهر مهريز […]

پايان نامه بررسي تاثير هوشمندسازي مدارس در تعامل با  نگرش به فناوري اطلاعات  و ارتباطات بر ارتقاء فرآيند ياددهي  يادگيري  و خودكارآمدي تحصيلي دانش آموزان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي  دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه علوم تربيتي پايان­نامه براي دريافت درجه­ي كارشناسي ارشد در رشته­   ي علوم تربيتي گرايش برنامه ريزي درسي عنوان: بررسي تاثير هوشمندسازي مدارس در تعامل با  نگرش به فناوري اطلاعات  و ارتباطات بر ارتقاء فرآيند ياددهي  يادگيري  و خودكارآمدي تحصيلي […]

پايان نامه تعيين ساختار عاملي مقياس آمادگي براي بي حوصلگي در دانشجويان ايراني

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عمومي عنوان تعيين ساختار عاملي مقياس آمادگي براي بي حوصلگي در دانشجويان ايراني: نقش پيش بيني كنندگي هيجان خواهي، خشم و پرخاشگري، معنا و هدف در زندگي و انگيزش تحصيلي استاد مشاور […]

پايان نامه  تبيين اهمال­ كاري تحصيلي دانش ­آموزان دبيرستاني بر اساس ويژگي­هاي شخصيتي و سبك‌هاي فرزند­پروري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده اقتصاد و علوم اجتماعي گروه آموزشي روان شناسي   پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي تربيتي  عنوان:  تبيين اهمال­كاري تحصيلي دانش­آموزان دبيرستاني بر اساس ويژگي­هاي شخصيتي و سبك‌هاي فرزند­پروري   استاد  مشاور: دكتر رسول كرد نوقابي  24 شهريور 1393 براي رعايت حريم خصوصي […]

پايان نامه تأثيرتقويت مهارت­هاي ادراك ديداري بر مهارت خواندن دانش­ آموزان كم توان ذهني آموزش­ پذير با مشكلات يادگيري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي پاياننامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روانشناسي تربيتي عنوان تأثيرتقويت مهارت­هاي ادراك ديداري بر مهارت خواندن دانش­آموزان كم توان ذهني آموزش­پذير با مشكلات يادگيري تير ماه 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج […]

پايان نامه تاثير آموزش راهبردهاي مديريت رفتار خود بر بهبود عملكرد انجام تكاليف دانش آموزان با ناتواني يادگيري

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه علوم تربيتي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي تربيتي عنوان تاثير آموزش راهبردهاي مديريت رفتار خود بر بهبود عملكرد انجام تكاليف دانش آموزان با ناتواني يادگيري استادان مشاور دكتر سيد غلامرضا نور آذر دكتر اسكندر فتحي آذر […]

پايان نامه بررسي  رابطه باورهاي هوشي، عزت نفس و انگيزه پيشرفت با كارآفريني دانشجويان دانشگاه آزاد مرودشت 

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه روانشناسي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) در رشته روانشناسي عمومي عنوان: بررسي  رابطه باورهاي هوشي، عزت نفس و انگيزه پيشرفت با كارآفريني دانشجويان دانشگاه آزاد مرودشت   استاد مشاور: دكتر مريم كوروش […]

پايان نامه اثر بخشي آموزش مهارت‌هاي زندگي بر افزايش هوش فرهنگي دانش‌آموزان مهاجر افغانستاني شهر قزوين

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره)   پايان‌نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد اثر بخشي آموزش مهارت‌هاي زندگي بر افزايش هوش فرهنگي دانش‌آموزان مهاجر افغانستاني شهر قزوين سال تحصيلي 1392-93 تابستان 1393 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت […]

پايان نامه بررسي رابطه بين رفتارهاي نظارتي و انضباطي والدين با وضعيت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم آموزش و پرورش ناحيه يك بندرعباس

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد بندرعباس    پايان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي(M.A) گرايش: مديريت آموزشي عنوان: بررسي رابطه بين رفتارهاي نظارتي و انضباطي والدين با وضعيت تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم آموزش و پرورش ناحيه يك بندرعباس سال تحصيلي  1393-1392 براي رعايت حريم […]

پايان نامه تاثير يك دوره حركات اصلاحي بر ناهنجاريهاي اسكلتي وعملكرد هوازي دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان تكاب

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه آزاد اسلامي  واحد تهران مركزي دانشكده تربيت بدني وعلوم ورزشي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A ) گرايش :  فيزيولوژي ورزشي عنوان :  تاثير يك دوره حركات اصلاحي بر ناهنجاريهاي اسكلتي وعملكرد هوازي دانش آموزان پسرمقطع متوسطه شهرستان تكاب استاد مشاور : […]

پايان نامه تاثير آموزش راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي بر انشا نويسي در دانش آموزان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته روان شناسي تربيتي عنوان تاثير آموزش راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي بر انشا نويسي در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه/ فزون كنشي استاد مشاور دكتر علي محمد رضايي مهر ماه 1393 […]

پايان نامه اثر برنامه مداخله مهارت­هاي دستكاري بر شايستگي حركتي واقعي ­وادراك شده دختران دبستاني با دو رويكرد معلم- محور ­و ­جو انگيزشي تبحر

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني دانشگاه خوارزمي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي (گرايش رفتار حركتي) عنوان: اثر برنامه مداخله مهارت­هاي دستكاري بر شايستگي حركتي واقعي ­وادراك شده دختران دبستاني با دو رويكرد معلم- محور ­و جو […]

پابان نامه تأثير خودگفتاري انگيزشي براجراي مهارت پاس بسكتبال در افراد درونگرا و برونگرا

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني  دانشگاه علامه طباطبايي دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي عنوان: تأثير خودگفتاري انگيزشي براجراي مهارت پاس بسكتبال در افراد درونگرا و برونگرا استاد مشاور دكتر زهرا سلمان بهار 1393 براي رعايت حريم […]

پايان نامه تأثير روش تدريس تفكر انتقادي بر خلاقيت دانش‌آموزان سوم متوسطه رشته علوم انساني در درس جامعه‌شناسي

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي پيشنهاد طرح پژوهشي پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته‌ي برنامه ريزي درسي عنوان فارسي: تأثير روش تدريس تفكر انتقادي بر خلاقيت دانش‌آموزان سوم متوسطه رشته علوم انساني در درس جامعه‌شناسي استاد مشاور: دكتر رحيم  بدري تابستان 93 براي […]

پايان نامه بررسي رابطه هوش هيجاني، وضعيت اقتصادي -اجتماعي، و نگرش نسبت به مدرسه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد  گروه مديريت  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد «M.A» در رشته آموزش وبهسازي منابع انساني عنوان بررسي رابطه هوش هيجاني، وضعيت اقتصادي -اجتماعي، و نگرش نسبت به مدرسه بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان سال اول متوسطه شهرستان لامرد استاد مشاور: […]

پايان نامه تأثير آموزش مهارت هاي يادداشت برداري بر انگيزه پيشرفت در يادگيري و خودكارآمدي تحصيلي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و دانشگاه علوم پزشكي كرمان

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي   دانشكده ادبيات و علوم انساني بخش علوم تربيتي پايان نامه تحصيلي براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي گرايش تحقيقات آموزشي تأثير آموزش مهارت هاي يادداشت برداري بر انگيزه پيشرفت در يادگيري و خودكارآمدي تحصيلي دانشجويان دانشگاه شهيد باهنر و دانشگاه علوم پزشكي […]

پايان نامه پيش بيني تعلل ­ورزي تحصيلي دانش آموزان بر اساس مولفه ­هاي ارزش تكليف

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه تبريز دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي گروه روانشناسي پايان نامه روانشناسي مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيتي پيش بيني تعلل­ورزي تحصيلي دانش آموزان بر اساس مولفه­هاي ارزش تكليف استاد راهنما : دكتر اسكندر فتحي آذر استاد مشاور: 

 


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۸ مرداد ۱۳۹۸ساعت: ۱۲:۲۲:۳۴ توسط:دانلود مقاله تحقيق موضوع: